Conference

Article
ผลของสภาวะจำลองระบบการย่อยในทางเดินอาหารในหลอดทดลองต่อความสามารถในการต้านออกซิเดชัน และฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดสจากสารสกัดผสมมะม่วงหาวมะนาวโห่และพลับ
Conference
การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58
Class
ชาติ
Date
5 - 7 กุมภาพันธ์ 2020
Location
จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-