Conference

Article
องค์ประกอบทางเคมี ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และความเป็นพิษต่อเซลล์ของสารสกัดจากผลหมาก
Conference
The 19th Food Innovation Asia Conference 2017 (FIAC 2017) Innovative Food Science and Technology For Mankind: Empowering Research for Health and Aging Society 15-17 June 2017
Class
นานาชาติ
Date
15 - 17 มิถุนายน 2017
Location
กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-