Person Image

  Education

  • บธ.ม. (การตลาด), มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย,, ไทย

  Expertise Cloud

  creative economyIntegrated Agricultureknowledge managementMAHIDOL KAManagementmoralitypar researchRural ProductSouvenirSufficiency Economy Philosophysufficient economySustainabilitysustainablesweet potatoTourismundergraduatesValueกรณีศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมการจัดการการตลาดการจัดการท่องเที่ยวการจัดการองค์ความรู้การตลาดดิจิทัลการบูรณาการการผลิตและจำหน่ายการพัฒนาอย่างยั่งยืนการศึกษาความเป็นไปได้การส่งเสริมศักยภาพเกษตรเกษตรกรรมครบวงจรความสามารถในการแข่งขันเครือข่ายกลุ่มเกษรกรจังหวัดกาญจนบุรีชาชุมชนทับน้ำธุรกิจประสิทธิผล การเรียนรู้ สัมมนา การตลาดประสิทธิผลการเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ชุมชนผลิตภัณฑ์อาหารจากมันเทศมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาวิชาสัมมนาวิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจสร้างสรรค์สาขาวิชาการตลาดสินค้าที่ระลึก ท่องเที่ยว ภูมิปัญญาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  Interest

  การจัดการการตลาด

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 516 ชั้น 5 อาคารเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร ตึก B

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 7 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 3 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 4 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)