Conference

Article
ศักยภาพของเปลือกกล้วยในการผลิตสารสีและสารลดคอเลสเตอรอลด้วยวิธีหมักแบบอาหารแข็ง
Conference
การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58
Class
ชาติ
Date
5 - 7 กุมภาพันธ์ 2020
Location
จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-