Person Image

  Education

  • ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร์), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2554
  • วท.ม. (สรีรวิทยาทางการแพทย์), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2550
  • วท.บ. (กายภาพบำบัด), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2546

  Expertise Cloud

  Abdominal ObesityAerobic CapacityagingAlternative exerciseAntioxidant defenseAquatic exerciseArm swingAutonomic imbalanceblood pressurebrainCardiac Functioncardiovascular diseaseCardiovascular disease riskcardiovascular risk factorsCentella asiaticaCentral obesityChildrenclinical registrationcognitionCognitive functionCombined exercise trainingExerciseExercise CapacityExercise intensityExercise testExercise trainingfemalefood servicefoot massageFunctional fitnessfutsalglomerular filtration rateHealth PromotionHeart rateHeart rate variabilityHRVInflammationLeg CyclingLipid PeroxidationLipid profileLipid ProfilesLow-intensity ExerciseObesityOlder adultOver weightoverwightoxidative stressOxygen consumptionOxygen ConsumptionPeak fat oxidation ratePeak oxygen consumptionproteinPULLET30randomized controlled trialReaction TimeResistance exercisesport performanceV?O2peakvalue basevascular responseVO2 peakเเลคเตทในเลือดการนวดทางการกีฬาการฝึกด้วยแรงต้านการฝึกแบบผสมผสานการฟื้นสภาพของกล้ามเนื้อการส่งเสริมสุขภาพการสร้างแบบทดสอบการออกกำลังกายแบบแกว่งแขนการอักเสบเกณฑ์มาตรฐานความแข็งแรงความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ' พลังกล้ามเนื้อความสามารถในการเคลื่อนไหวเชิงหน้าที่คุณภาพชีวิตเครื่องทดสอบความแข็งแรงกล้ามเนื้อหายใจเครื่องฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อหายใจชุมชนเมืองดักแด้ไหมอีรี่ทดสอบนวัตกรรมบัวบกปัจจัยที่มีอิทธิพลโปรตีนไหมอีรี่โปรตีนไฮโดรไลเสทผู้สูงอายุผู้หญิงพฤติกรรมการสูบบุหรี่ภาวะกระดูกพรุนมวยปล้ำร่างกายและจิตใจแรงเหยียดขาสมรรถภาพทางกายสมรรถภาพทางกายที่เฉพาะเจาะจงสรีรวิทยาการออกกำลังกายในกลุ่มอาการทางเมแทบอลิก และผู้สูงอายุสารไฟโตเอคไดสเตอรอยด์หน่อไม้ฝรั่งอัตราการใช้ออกซิเจนสูงสุดอาหารเสริมสุขภาพเอนไซม์อะซีติลโคลีนเอสเตอเรส

  Interest

  สรีรวิทยาการออกกำลังกายในกลุ่มอาการทางเมแทบอลิก และผู้สูงอายุ


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 606.20 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 69 ชิ้น
  • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 43.96 ล้านบาท

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 20 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 14 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 6 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 13 เรื่อง (เชิงวิชาการ 11 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 2 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 4 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 3 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  แสดงความคิดเห็น

  (0)