Journal

Article
การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสของสารสกัดเมธานอลของผลมะขามป้อมจากแหล่งเพาะปลูกในประเทศไทยเพื่อคัดเลือกมาใช้เป็นวัตถุดิบในผลิตภัณฑ์ยา เครื่องสำอาง และเสริมอาหาร
Journal
วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (ISSN: 1685991X)
Volume
7
Issue
2
Year
พฤษภาคม - สิงหาคม 2009
Page
92-92
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :แบบเสนอโครงการขยายการผลิตไลโบโซมจากมะขามป้อมจากสายพันธุ์ที่ผ่านการคักเลือก แหล่งทุน :วช สวพ,30 ก.ย. 2010 - 31 มี.ค. 2011
  • เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัทเอกชน 2 ราย การใช้ประโยชน์ :นำไลโบโซมจากมะขามป้อมไปผลิตประกอบในเครื่องสำอางหลายชนิด,20 ส.ค. 2010 - 23 ก.ย. 2010
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054351 ชื่อวิชา Principles of Agro-Ind. Product Development,18 มิ.ย. 2012 - 27 ส.ค. 2012