สถานีวิจัยกาญจนบุรี (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ) คณะเกษตร กำแพงแสน

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

Interest

: หน่อไผ่activated charcoalAnimal performanceBamboobamboo culmbamboo plantationbamboo shootcommercial productionCommunity enterprisecommunity enterprisesculmculm ageculm cuttingcultural practiceDiarrhoeaDNA fingerprintDNA fingerprintEcologyEmblicemblic (Phyllanthus emblica L.)emblic clonesEvaluationfruit qualitygermpalsmgerplasmGrapeGrowthGrowth performanceKanchanaburiKanchanaburi Lactic acid bacterialiving collectionPropagationquality analyzeRed WinerootingSour cabbage juicesustainablesweet sorghumSwineSympodial bambooTable grapetannintropical bambooutilizationvitamin CViticultureWhite WineWineWine grapeกรดแลคติกกรดอินทรีย์กาญจนบุรีการเกษตรการเกษตร (Agriculture)การขยายพันธ์พืชการขยายพันธุ์การขยายพันธุ์ อายุลำไผ่ ตำแหน่งของข้อ การตัดชำลำ การออกรากการขยายพันธุ์พืชการเขตกรรมการเจริญเติบโตการทำไวน์การประเมินการปลูกไผ่การผลิตเชิงการค้าการผลิตองุ่นการเพิ่มศักยภาพการสร้างสวนข้าวฟ่างหวานความยั่งยืนคุณภาพผลดินอินทรีย์ผสมถ่านกัมมันต์จากไม้ไผ่ธุรกิจชุมชนน้ำผักกาดดองแปลงรวมพันธุ์ไผ่ไผ่ในเขตร้อนพันธุกรรมพืชแซมพืชหัวมะขามป้อมมะขามป้อม (Phyllanthus embica L.) ไม้ผลโรคท้องร่วงลักษณะทางพฤกษศาสตร์ลำไผ่วิตามินซีไวน์ขาวไวน์แดงสมรรถภาพการผลิตสวนรวบรวมพันธุ์สาขาไม้ผลสายพันธุ์มะขามป้อมสุกรหน่อไผ่องุ่นองุ่นกินสดองุ่นทำไวน์ุธุรกิจชุมชน

Executives


Persons (สถานีวิจัยกาญจนบุรี (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ) คณะเกษตร กำแพงแสน)


Resource

ไม่มีนักวิจัย
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 25 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 17 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 25 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 17 โครงการ)
 • ทุนนอก 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 44 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 8 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 36 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 17 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 14 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 2 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 0 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 0 รางวัล)