Conference

การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 10 (ISBN: 0000000000)
ชาติ
18 - 20 พฤษภาคม 2011
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-

Author

Output From Project

การศึกษาศักยภาพการผลิต Tea Tree (Melaleuca alternifolia) ในประเทศไทย

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การใช้ประโยชน์จากน้ำมันทีทรีที่ผลิตในประเทศไทยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพโดยใช้เทคโนโลยีระดับนาโน แหล่งทุน :สวพ,3 ม.ค. 2012 - 2 ม.ค. 2013