Conference

Article
การศึกษาคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระและยับยั้งเอนไซม์ไทโรซเนสของสารสกัดกล้วยไม้สกุลหวายบางชนิด
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54 (ISBN: 9786162783043)
Class
ชาติ
Date
2 - 5 กุมภาพันธ์ 2016
Location
อื่นๆ ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-