Conference

Article
คุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระ และยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส ของสารสกัดจากเปลือกเงาะ เพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
Conference
การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Class
ชาติ
Date
5 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2020
Location
จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-