Conference

ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2018 (ABB 2018)
นานาชาติ
7 มิถุนายน 2018
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-

Author

Output From Project

การพัฒนาวัสดุบรรจุภัณฑ์ไบโอแอคทีฟจากฟิล์มโปรตีนร่วมกับนาโนเซลลูโลสสำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053421 ชื่อวิชา Packaging in Food Industry,1 ส.ค. 2020 - 15 ส.ค. 2020