ผลงานฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร ปี 2013

10

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2013

16

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2013

2

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2013

23

Project

โครงการวิจัย ปี 2013

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2013

2

Award

รางวัล ปี 2013

แนวโน้มผลงานของฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2013

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร ปี 2013

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2013
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร ปี 2013
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

Publish Year International Journal 7
2013 exPalamanit, A., exSoponronnarit, S., exPrachayawarakorn, S., inนางพัชรี ตั้งตระกูล, "Effects of inlet air temperature and spray rate of coating solution on quality attributes of turmeric extract coated rice using top-spray fluidized bed coating technique", Journal of Food Engineering, ปีที่ 114, ฉบับที่ 1, มกราคม 2013, หน้า 132-138
2013 inดร.ศันสนีย์ อุดมระติ, exIkeda, S., exGohtani, S., "Rheological properties and stability of oil-in-water emulsions containing tapioca maltodextrin in the aqueous phase", Journal of Food Engineering, ปีที่ 116, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2013, หน้า 170-175
2013 inนางวิภา สุโรจนะเมธากุล, inนางสาวพุทธลักษณ์ ไขประภาย, inนางสาวเปรมรัตน์ จิตหาญ, inดร.วารุณี วารัญญานนท์, exShoji, M, exIto, T, exTamura, H, "Investigation of Undeclared Food Allergens in Commercial Thai Food Products (vol 23, pg 1, 2012)", FOOD CONTROL, ปีที่ 30, ฉบับที่ 2, เมษายน 2013, หน้า 404-404
2013 exRattanamechaiskul, C., exSoponronnarit, S., exPrachayawarakorn, S., inนางพัชรี ตั้งตระกูล, "Optimal Operating Conditions to Produce Nutritious Partially Parboiled Brown Rice in a Humidified Hot Air Fluidized Bed Dryer", Drying Technology, ปีที่ 31, ฉบับที่ 4, มีนาคม 2013, หน้า 368-377
2013 inนายวินัศ ภูมินาถ, inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, "Extraction and Powder Product of Fructo-oligosaccharide from Jerusalem Artichoke", Journal of Food Science and Engineering , ปีที่ 3, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2013, หน้า 141-148
2013 inดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศันสนีย์ อุดมระติ, "Retrogradation of Waxy Rice Starch Gel in the Vicinity of the Glass Transition Temperature", International Journal of Food Science, ปีที่ 2013, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2013, หน้า 1-4
2013 exMohamed Salem, exMeghan L. Manor, inดร.อัญชลี อุษณาสุวรรณกุล, exPatrick Brett Kenney, exGregory M. Webber, "Effect of sexual maturation on muscle gene expression of rainbow trout: RNA-Seq approach", Physiological Reports, ปีที่ 1, ฉบับที่ 5, ตุลาคม 2013, หน้า 1-15
Publish Year National Journal 3
2013 inนางวิภา สุโรจนะเมธากุล, "เทคนิคการตรวจวิเคราะห์สารก่อภูมิแพ้ในอาหาร", Food Focus Thailand, ปีที่ 8, ฉบับที่ 90, กันยายน 2013, หน้า 80-81
2013 exไชยสิทธิ์ พันธุ์ฟูจินดา, exลี่ลี อิงศรีสว่าง, inนางพัชรี ตั้งตระกูล, inดร.ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "เปรียบเทียบการผลิตไส้กรอกไข่ขาวด้วยไข่ขาวสด ไข่ขาวพาสเจอไรซ์ และไข่ขาวผงในไส้หมูและไส้คอลลาเจน. วารสารคหเศรษฐศาสตร์ ปีที่ 56 ฉบับที่ 2 พ.ค.-ส.ค. 2556 หน้า 25-34.", วารสารคณะเศรษฐศาสตร์ , ปีที่ 56, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2013, หน้า 25-34
2013 inดร.ดาลัด ศิริวัน, inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, inนางวิภา สุโรจนะเมธากุล, "ฤทธิ์ต้านการกลายพันธุ์ของผลิตภัณฑ์ขมิ้นชันผง สำหรับชงเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่มีปริมาณเคอร์คูมินอยด์สูง", Journal of nutrition association of Thailand, ปีที่ 48, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2013, หน้า 11-19

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในฝ่ายเคมีและกายภาพอาหารต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 10
2013 exขวัญหทัย นาคจู, inดร.จุฑา มุกดาสนิท, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุมิตรา บุญบำรุง, exกาญจนา มหัทธนทวี, inดร.วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์, รองศาสตราจารย์, "Flavor characterization of natural shrimp flavor obtained from shrimp head by using HS-SPME/GC-MS", International Fisheries Symposium-IFS2012, 6 - 8 ธันวาคม 2013, มาเลเซีย
2013 inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, inนายวินัศ ภูมินาถ, inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, "Production and sensory evaluation of white dragon fruit beverage", 13th ASEAN Food Conference, 9-11 September 2013, Singapore, 9 - 11 กันยายน 2013, singapore expore สาธารณรัฐสิงคโปร์
2013 inนางพัทธินันท์ วาริชนันท์, inดร.ดาลัด ศิริวัน, inนางกนกวรรณ ยอดอินทร์, inนางสาวกัญญรัตน์ กัญญาคำ, inดร.เขมพัษ ตรีสุวรรณ, inดร.นราพร พรหมไกรวร, inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, inนางสาวศิริพร ตันจอ, inนางสาวทิพย์ธิดา แก้วตาทิพย์, inดร.วนิดา ปานอุทัย, inดร.วิชชา ตรีสุวรรณ, "Application of Lactobacillus plantarum for Enriched Aglycones and Total protein on the Fermentation of Soybean Residue", Food Innovation Asia Conference 2013 , 13 - 14 มิถุนายน 2013, บางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inนางวิภา สุโรจนะเมธากุล, "Undeclared Food Allergens - An Emerging Concern in Southeast Asia?", 13th ASEAN FOOD CONFERENCE, 11 กันยายน 2013, สาธารณรัฐสิงคโปร์
2013 inนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล, inนางสาววาสนา นาราศรี, "Development the Production of Cupcake with Plackettand Burman Program.", ASEAN fOOD CONFERENCE 2013 " MEETING FURTURE FOOD DEMANDS:SECURITY$ SUSTANINABILITY", 9 - 11 กันยายน 2013, สาธารณรัฐสิงคโปร์
2013 inนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล, exYohei Omizu, exYuya Takahashi, exMei Itabashi, exYukiko TAKAHASHI, inดร.วารุณี วารัญญานนท์, exChigen TSUKAMOTO, exKazuko Shimada, "Relation between degradation of DDMP-saponins and maltol production during soyfood processing", AMERICAS:International Conference on Soybean Utilization 2013, 22 - 24 ตุลาคม 2013, Bento Gon?alves สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล
2013 inนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล, inดร.ประมวล ทรายทอง, exYuya Takahashi, inดร.วารุณี วารัญญานนท์, exChigen TSUKAMOTO, "Germinating and Fermenting Effect on Group A Saponin Component in Soybean", 1st Nong Khai Campus International Conference 2013 “Building up of the Research Based Knowledge for Sustainable Development of the Greater Mekong Sub-region”, 17 - 19 กรกฎาคม 2013, หนองคาย ประเทศไทย
2013 exนส.มัลลิกา วัฒนาภิรมย์สกุล, inดร.จุฑา มุกดาสนิท, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นันทิภา พันธุ์สวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุมิตรา บุญบำรุง, "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซุปแซลมอนพร้อมดื่ม", 3rd International Fisheries Symposium, 28 - 30 พฤศจิกายน 2013, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2013 inนายวินัศ ภูมินาถ, inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, "Extraction of anthocyanin and color from rambutan peel", The 13th Asean Food Conference 2013 , 9 - 11 กันยายน 2013, Maxtria สาธารณรัฐสิงคโปร์
2013 exToorisut, Y., inดร.ลัดดา แสงเดือน วัฒนศิริธรรม, exTassanaudom, U., inดร.วราภา มหากาญจนกุล, รองศาสตราจารย์, "Exposure Assessment of Benzoic Acid and Sorbic Acid from Chilli Paste (Num prik Ta Dang) in the Central Thailand", IFSAC 2013 INTERNATIONAL FOOD SAFETY CONFERENCE Food Safety: Critical Dimension of Food Security in Emerging Economies 2nd -3 rd December 2013 Kuala Lumpur, Malaysia , 2 - 3 ธันวาคม 2013, Kuala Lumpur มาเลเซีย
Publish Year National Conference 6
2013 inนางวิภา สุโรจนะเมธากุล, inนางสาวประจงเวท สาตมาลี, inนายวันชัย พันธ์ทวี, inดร.นราพร พรหมไกรวร, "ผลของการหมักด้วยเชื้อแลคโตบาซิลลัส แพลนทารั่ม ต่อสมบัติบางประการของข้าวอ่อนพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inดร.นราพร พรหมไกรวร, inนางวิภา สุโรจนะเมธากุล, exนรินทร์ พูลเพิ่ม, inนางสาวประจงเวท สาตมาลี, "การเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีกายภาพ ปริมาณแอนโทไซยานิน และความสามารถในการต้านออกซิเดชันของแป้งมันเทศสีม่วงที่ ผ่านการ pre-treatment ที่แตกต่างกัน", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exอุบลรัตน์ ลี้กำจร, inดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, exดวงกมล ฉายะศิริพันธ์ , inนางพัชรี ตั้งตระกูล, "ผลของการแช่ข้าวกล้องพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ในสารละลายไคโตซานร่วมกับกรดต่อคุณภาพของแป้งข้าวกล้อง", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 51 (สาขาอุตสาหกรรมเกษตร), 5 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2013, อื่นๆ ประเทศไทย
2013 inนางสาวกรุณา วงษ์กระจ่าง, inดร.เกศศิณี ตระกูลทิวากร, inนางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล, inนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล, "คุณค่าทางโภชนาการของแกงไทยภาคเหนือที่นิยมบริโภค", การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 7, 7 - 9 ตุลาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล, inดร.เกศศิณี ตระกูลทิวากร, inนางพัชรี ตั้งตระกูล, inนางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล, "การศึกษาปริมาณแร่ธาตุของอาหารพื้นบ้านในภาคเหนือ", การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติครั้งที่ 7, 7 - 9 ตุลาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inดร.ลัดดา แสงเดือน วัฒนศิริธรรม, inนางสาวกรุณา วงษ์กระจ่าง, "ปริมาณโพลีแซคคาไรด์ และ ใยอาหาร ในเห็ดป่า 6 ชนิดจากภาคอีสานของประเทศไทย", การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 7 (ความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการในบริบทของอาเซียน) , 7 - 9 ตุลาคม 2013, บางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2018 >>

Trademark

จำนวนเครื่องหมายการค้า 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2023 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20112009 >>

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2018 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=11&SectionID=08&BudgetYear=2013]