ผลงานฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร ปี 2005

7

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2005

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2005

3

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2005

17

Project

โครงการวิจัย ปี 2005

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2005

0

Award

รางวัล ปี 2005

แนวโน้มผลงานของฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2005
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร ปี 2005
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2005
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร ปี 2005
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

Publish Year International Journal 5
2005 inนางวิภา สุโรจนะเมธากุล, "Properties of Spray-dried Rice Starch Microcapsule", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 39, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2005, หน้า 730-738
2005 inดร.วารุณี วารัญญานนท์, "Properties of Spray-dried Rice Starch Microcapsule", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 39, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2005, หน้า 730-738
2005 inนางสาวรัศมี ศุภศรี, "Properties of Spray-dried Rice Starch Microcapsule", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 39, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2005, หน้า 730-738
2005 inดร.สุมิตรา บุญบำรุง, "Properties of Spray-dried Rice Starch Microcapsule", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 39, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2005, หน้า 730-738
2005 exYoshihashi, T, exHuong, NTT, inนางวิภา สุโรจนะเมธากุล, inนางพัชรี ตั้งตระกูล, inดร.วารุณี วารัญญานนท์, "Effect of storage conditions on 2-acetyl-1-pyrroline content in aromatic rice variety, Khao Dawk Mali 105", JOURNAL OF FOOD SCIENCE, ปีที่ 70, ฉบับที่ 1, มกราคม 2005, หน้า S34-S37
Publish Year National Journal 2
2005 inนางพัชรี ตั้งตระกูล, "Properties of Spray-dried Rice Starch Microcapsule", Kasetsart Jourmal : Natural Science, ปีที่ 39, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2005, หน้า 730-738
2005 inนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล, inนางไพลิน ผู้พัฒน์, inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, "การพัฒนากรรมวิธีการผลิตคุกกี้เห็ดและการทดสอบการยอมรับ", วารสารอาหาร, ปีที่ 35, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2005, หน้า 293-301

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในฝ่ายเคมีและกายภาพอาหารต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 2
2005 inนางสาวอภิญญา จุฑางกูร, exLimi G.N., exHitomi Umehara, exNobutaka Nakamura, exTakeo Shina, "ผลของอุณหภูมิและสภาวะออกซิเจนต่ำต่ออัตราการหายใจและคุณภาพของถั่วปากอ้า", สัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว/หลังการผลิตแห่งชาติ ครั้งที่ 3, 10 - 11 ตุลาคม 2005, เพชรบุรี ประเทศไทย
2005 inนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล, inนางจันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร, inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, "พฤติกรรมและความต้องการในการบริโภคผลิตภัณฑ์โครงการหลวง:กรณีศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร", ผลงานวิจัยของมูลนิธีโครงการหลวงประจำปี 2548, 4 พฤศจิกายน 2005, เชียงใหม่ ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2018 >>

Trademark

จำนวนเครื่องหมายการค้า 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2023 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

Publish Year International Petty Patent 4
2005 inดร.วารุณี วารัญญานนท์, "กรรมวิธีการเพิ่มปริมาณแกมม่า - อะมิโนบิวทาริคแอซิตในข้าว", Kasetsart University, 2005
2005 inนายวินัศ ภูมินาถ, "กรรมวิธีการผลิตน้ำตาลโตนดผงพร้อมชงดื่มและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกรรมวิธีนั้น", Kasetsart University, 2005
2005 inดร.วารุณี วารัญญานนท์, inนางพัชรี ตั้งตระกูล, inนางวิภา สุโรจนะเมธากุล, inดร.ลัดดา แสงเดือน วัฒนศิริธรรม, "2548 กรรมวิธีการเพิ่มปริมาณแกมมาแอมิโน บิวเทริกแอซิดในคัพภะของข้าว", Kasetsart University, 2005
2019 inดร.วนิดา ปานอุทัย, inนายณัฐภาส ผู้พัฒน์, "ไอศครีมนมผสมสาหร่ายสไปรูลิน่าและกรรมวิธีการผลิต", Kasetsart University, 2019

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20112009 >>

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2018 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=11&SectionID=08&BudgetYear=2005]