ผลงานฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร ปี 2020

14

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

3

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

19

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

1

Award

รางวัล ปี 2020

แนวโน้มผลงานของฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2020

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร ปี 2020

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2020

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร ปี 2020

Publish Year International Journal 11
2020 inดร.ศันสนีย์ อุดมระติ, inดร.นพรัตน์ ปราบสงบ, รองศาสตราจารย์, exProf. Gohtani Shoichi, inนางวิภา สุโรจนะเมธากุล, inนางสาวสุภัคชนม์ คล่องดี, "Emulsion stabilization mechanism of combination of esterified maltodextrin and Tween 80 in oil-in-water emulsions", Food Science and Biotechnology, ปีที่ 29, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2020, หน้า 387-392
2020 inดร.ศันสนีย์ อุดมระติ, inดร.ธิดารัตน์ พันโท, exProf. Shoichi Gohtani, exProf. Mitsutoshi Nakajima, exDr. Kunihiko Uemura, exDr. Isao Kobayashi, "Effects of water-soluble soybean polysaccharide on rheological properties, stability and lipid digestibility of oil-in-water emulsion during in vitro gastrointestinal digestion", International Journal of Food Science and Technology , ปีที่ 55, ฉบับที่ 4, เมษายน 2020, หน้า 1437-1447
2020 inดร.ศันสนีย์ อุดมระติ, inดร.ธิดารัตน์ พันโท, exProf. Gohtani Shoichi, exProf. Mitsutoshi Nakajima, exDr. Kunihiko Uemura, exDr. Isao Kobayashi, "Oil-in-water emulsions containing tamarind seed gum during in vitro gastrointestinal digestion: rheological properties, stability,and lipid digestibility", Journal of The Science of Food and Agriculture, ปีที่ 100, ฉบับที่ 6, เมษายน 2020, หน้า 2473-2481
2020 inดร.ศันสนีย์ อุดมระติ, inนางพัชรี ตั้งตระกูล, inนางสาวงามจิตร โล่วิทูร, exผศ.ดร.ดวงใจ ถิรธรรมถาวร, "Different Milling Methods: Physicochemical, Pasting and Textural Properties of Rice Flours", Pakistan Journal of Nutrition, ปีที่ 19, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2020, หน้า 253-265
2020 inดร.ธิดารัตน์ พันโท, exBaricevic-Jones, I., inดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์, รองศาสตราจารย์, exKadowaki, M., exKubota, M., exRoytrakul, S., exMills, E.N.C., "Young rice protein as a new source of low allergenic plant-base protein", Journal of Cereal Science, ปีที่ 93, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2020, หน้า 102970-1-10
2020 inนางวิภา สุโรจนะเมธากุล, inดร.สุจิณณา กรรณสูต, รองศาสตราจารย์, inนางสาวประจงเวท สาตมาลี, "Effect of oil type and batter ingredients on the properties of deep-frying flakes", Food Science and Technology, ปีที่ 40, ฉบับที่ Supl2, มิถุนายน 2020, หน้า 592-596
2020 inดร.อัญชลี อุษณาสุวรรณกุล, inนางสาวกัษมาพร ปัญต๊ะบุตร, inดร.วิชชา ตรีสุวรรณ, "Rheological, Tribological, and Sensory Analysis of Coconut-Oil-Modified Coconut Milk Kefir", Current Research in Nutrition and Food Science, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2020, หน้า 496-503
2020 inดร.ธิดารัตน์ พันโท, inดร.สิรินันท์ ชมภูแสง, exThongkorn Ploypetchara , exShoichi Gohtani , inดร.ศันสนีย์ อุดมระติ, "Amphiphilic esterified xylo-oligosaccharide: Surface-active properties and anti-microbial activities", Pakistan Journal of Nutrition, ปีที่ 19, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2020, หน้า 344-351
2020 inดร.ธิดารัตน์ พันโท, exKubota, M., inดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์, รองศาสตราจารย์, exKadowaki, M., "Characterization and bioactivities of young rice protein hydrolysates", Journal of Cereal Science, ปีที่ 95, ฉบับที่ -, กันยายน 2020, หน้า 103049
2020 exKorkitpoonpol, J., exSuwannaprom, N., exKeeratipibul, S., exWongravee, K., exPhuwapraisirisan, P., exXiao, L., inดร.สุมิตรา บุญบำรุง, exNgamchuachit, P., "Flavor Profile in Fresh-squeezed Juice of Four Thai Lime Cultivars: Identification of Compounds that Influence Fruit Selection by Master Chefs", Applied Science and Engineering Progress, ปีที่ 13, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2020, หน้า 146-157
2020 inดร.ศันสนีย์ อุดมระติ, inดร.ธิดารัตน์ พันโท, exShoichi Gohtani , exMitsutoshi Nakajima, exKunihiko Uemura, exIsao Kobayashi, "Effects of esterified maltodextrin on in vitro gastrointestinal digestibility of Tween 80-stabilized oil-in-water emulsion", European Journal of Lipid Science and Technology, ปีที่ 122, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2020, หน้า 200066-1-11
Publish Year National Journal 3
2020 inดร.ศันสนีย์ อุดมระติ, inนางวิภา สุโรจนะเมธากุล, inนางสาวสุภัคชนม์ คล่องดี, inดร.นพรัตน์ ปราบสงบ, รองศาสตราจารย์, "ผลของมอลโทเดกซ์ทรินที่ผ่านการเอสเทอร์ริฟิเคชันและมีโครงสร้างที่ชอบน้ำและไม่ชอบน้ำต่อสมบัติเชิงรีโอโลยีและความคงตัวของน้ำสลัด", วารสารวิทยาศาสตร์ มข., ปีที่ 48, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2020, หน้า 108-116
2020 inดร.ศันสนีย์ อุดมระติ, inนางวิภา สุโรจนะเมธากุล, inนางสาวสุภัคชนม์ คล่องดี, inดร.นพรัตน์ ปราบสงบ, รองศาสตราจารย์, "ผลของมอลโตเดกทรินเอสเทอร์ร่วมกับ Tween 80 ต่อสมบัติเชิงรีโอโลยีและความคงตัวของอิมัลชันเครื่องดื่ม", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 28, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2020, หน้า 1780-1794
2020 inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, inนางสาวอภิญญา จุฑางกูร, exSarinya Sangkasanya, exPavinee Nuamvichit, ex Sudarat Paothai, ex Kanjanas Wannapak, "การพัฒนาเครื่องดื่มน้ำส้มจี๊ดผสมสารสกัดจากเปลือกส้มจี๊ดพร้อมดื่ม", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 43, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2020, หน้า 325-335

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในฝ่ายเคมีและกายภาพอาหารต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 1
2020 inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, inนางอุไร เผ่าสังข์ทอง, inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, inนายวินัศ ภูมินาถ, "Effects of Organic Acids and Ethanol on Anthocyanins of Rambutan Peel Extract Prepared as a New Natural Colorant", The Food and Applied Bioscience International Conference (FAB), 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2020, อ. เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2020 inดร.จุฑา มุกดาสนิท, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุมิตรา บุญบำรุง, exพิเชษฐ์ น่วมทนงค์, "การเปรียบทียบวิธีการสกัดกลิ่นเพื่อการวิเคราห์สำหรับปูทะเล (Scylla serrata)", การประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2563, 18 - 19 สิงหาคม 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, inนางสาวอภิญญา จุฑางกูร, "คุณสมบัติต้านการก่อกลายพันธุ์ของสารสกัดผักแนมเคียงสำรับอาหารใต้โดยวิธีตรวจสอบเอมส์", การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 17 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 2 - 3 ธันวาคม 2020, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2018 >>

Trademark

จำนวนเครื่องหมายการค้า 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2023 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

Publish Year International Petty Patent 3
2020 inนางวิภา สุโรจนะเมธากุล, inนางสาวประจงเวท สาตมาลี, inดร.นราพร พรหมไกรวร, "กรรมวิธีการผลิตถั่วนุ่มเพื่อสุขภาพ", Kasetsart University, 2020
2020 inดร.ศันสนีย์ อุดมระติ, inดร.ธิดารัตน์ พันโท, exนางสาววรรณี นาคนาวา, exนางสาวสรัญญา จตุรานนท์, "ผลิตภัณฑ์พุดดิ้งผงสำเร็จรูปจากแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ผสมพรีไบโอติกเสริมโปรตีนจากนม", Kasetsart University, 2020
2020 inดร.ศันสนีย์ อุดมระติ, inดร.ธิดารัตน์ พันโท, exนางสาววรรณี นาคนาวา, exนางสาวสรัญญา จตุรานนท์, "ผลิตภัณฑ์พุดดิ้งผงสำเร็จรูปจากแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ผสมพรีไบโอติกเสริมโปรตีนจากถั่วและธัญชาติ", Kasetsart University, 2020

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20112009 >>

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2018 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=11&SectionID=08&BudgetYear=2020]