Conference

Article
ผลของการแช่ข้าวกล้องพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ในสารละลายไคโตซานร่วมกับกรดต่อคุณภาพของแป้งข้าวกล้อง
Conference
การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 51 (สาขาอุตสาหกรรมเกษตร)
Class
ชาติ
Date
5 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2013
Location
อื่นๆ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-