Person Image

  Education

  • Ph.D (Food Science and Technology), University of Georgia , U.S.A.
  • วท.ม.(พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วท.บ.(พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  Expertise Cloud

  alkaline solutionAnion exchange chromatographyAntioxidantAntioxidant activityAntioxidantsbakerybananaBeeswaxBreadbrown ricecoatingcoffeeconsumerDefatted rice brandescriptive analysisemotionenzymatic hydrolysisextruded snackextrusionFlourFood productsfruitfruit leathergamma-aminobutyric acidgerminated brown ricegerminated brown rice flourGlutinous ricemushroomPhysicochemical propertyprotein hydrolysatepumpkinpumpkin flourpurchase intentqualityrice bran protein hydrolysaterice flourShelf lifesnackstarchSweet potatoThai Lod-Chongtotal phenolic contentwheat flourกระบวนการเอ็กซ์ทรูชันการยอมรับของผู้บริโภคขนมไทยข้าวข้าวกล้องงอกผลไม้ภาชนะบรรจุมะพร้าวมังคุดมังคุด (mangosteen)มันเทศมันเทศ(sweet potato)มันฝรั่งมันสำปะหลังมายองเนสมายองเนส (mayonnaise)แยมโยเกืร์ตพร้อมดื่มระยะเวลางอกรายได้เกษตรกรรีโทรเกรเดชันลองกองลอดช่องไทยแช่เยือกแข็งวิธีการงอกศักยภาพการผลิตเศรษฐกิจการผลิตสภาวะสุญญากาศส้มสมบัติทางเคมีกายภาพส้มโอสมุนไพรสัปปะรดสารเคลือบสารเคลือบ (coating)สารต้านออกซิเดชันสารป้องกันการเกาะติดสารให้ความหวานพลังงานต่ำสุขภาพไส้เดือนดินเห็ดอบแห้งอบแห้งแบบพ่นฝอย (spray drying)ออกซิเดชั่นอัตราการรอดตายอายุการเก็บอายุการเก็บรักษาอาหารขบเคี้ยวอาหารแช่เยือกแข็งอาหารว่างอิมัลชันอุตสาหกรรมอาหารอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องเอ็กซ์ทรูชันเอนแคปซูเลชัน (encapsulation)โอโซนไฮโดรคอลลอยด์ไฮ-ไฟ

  Interest

  Food chemistry, Chemical and nutritional qualities evaluation, Development of snack product and Thai dessert for export, Product development from rice

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
   • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 3 ชิ้น
   • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 20.22 ล้านบาท

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
   • ทุนนอก 30 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 21 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 108 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 42 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 66 เรื่อง)
   • ทรัพย์สินทางปัญญา 3 เรื่อง (อนุสิทธิบัตร 3 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 62 เรื่อง (เชิงวิชาการ 54 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 7 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 12 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Influence of Biopolymer Emulsifier Type on Formation and Stability of Rice Bran Oil-in-Water Emulsions: Whey Protein, Gum Arabic, and Modified StarchCharoen R., Jangchud A., Jangchud K., Harnsilawat T., Naivikul O., McClements D.2011Journal of Food Science
   76(1)
   133
   2Effects of extrusion conditions on secondary extrusion variables and physical properties of fish, rice-based snacksPansawat N., Jangchud K., Jangchud A., Wuttijumnong P., Saalia F.K., Eitenmiller R.R., Phillips R.D.2008LWT - Food Science and Technology
   41(4),pp. 632-641
   77
   3Effect of extrusion conditions on physical and chemical properties of high protein glutinous rice-based snackChaiyakul S., Jangchud K., Jangchud A., Wuttijumnong P., Winger R.2009LWT - Food Science and Technology
   42(3),pp. 781-787
   72
   4Physicochemical properties of sweet potato flour and starch as affected by blanching and processingJangchud K., Phimolsiripol Y., Haruthaithanasan V.2003Starch/Staerke
   55(6),pp. 258-264
   60
   5Germination conditions affect physicochemical properties of germinated brown rice flourCharoenthaikij P., Jangchud K., Jangchud A., Piyachomkwan K., Tungtrakul P., Prinyawiwatkul W.2009Journal of Food Science
   74(9)
   59
   6Gold kiwifruit leather product development using Quality function deployment approachVatthanakul S., Jangchud A., Jangchud K., Therdthai N., Wilkinson B.2010Food Quality and Preference
   21(3),pp. 339-345
   52
   7Influence of interfacial composition on oxidative stability of oil-in-water emulsions stabilized by biopolymer emulsifiersCharoen R., Jangchud A., Jangchud K., Harnsilawat T., Decker E., McClements D.2012Food Chemistry
   131(4),pp. 1340-1346
   45
   8Identification of peptide molecular weight from rice bran protein hydrolysate with high antioxidant activityThamnarathip P., Jangchud K., Nitisinprasert S., Vardhanabhuti B.2016Journal of Cereal Science
   69,pp. 329-335
   45
   9Germination conditions affect selected quality of composite wheat-germinated brown rice flour and bread formulationsCharoenthaikij P., Jangchud K., Jangchud A., Prinyawiwatkul W., Tungtrakul P.2010Journal of Food Science
   75(6)
   34
   10Physicochemical characteristics and sensory optimisation of pineapple leather snack as affected by glucose syrup and pectin concentrationsPhimpharian C., Jangchud A., Jangchud K., Therdthai N., Prinyawiwatkul W., No H.2011International Journal of Food Science and Technology
   46(5),pp. 972-981
   33
   11Physico-functional and antioxidant properties of purple-flesh sweet potato flours as affected by extrusion and drum-drying treatmentsSoison B., Soison B., Jangchud K., Jangchud A., Harnsilawat T., Piyachomkwan K., Charunuch C., Prinyawiwatkul W.2014International Journal of Food Science and Technology
   49(9),pp. 2067-2075
   28
   12Extraction and characterisation of Riceberry bran protein hydrolysate using enzymatic hydrolysisThamnarathip P., Jangchud K., Jangchud A., Nitisinprasert S., Tadakittisarn S., Vardhanabhuti B.2016International Journal of Food Science and Technology
   51(1),pp. 194-202
   27
   13Antioxidant activity, free gamma-aminobutyric acid content, selected physical properties and consumer acceptance of germinated brown rice extrudates as affected by extrusion processChalermchaiwat P., Jangchud K., Jangchud A., Charunuch C., Prinyawiwatkul W.2015LWT - Food Science and Technology
   64(1),pp. 490-496
   27
   14Oil Coating Affects Internal Quality and Sensory Acceptance of Selected Attributes of Raw Eggs during StorageNongtaodum S., Jangchud A., Jangchud K., Dhamvithee P., No H., Prinyawiwatkul W.2013Journal of Food Science
   78(2)
   24
   15Composite wheat-germinated brown rice flours: Selected physicochemical properties and bread applicationCharoenthaikij P., Charoenthaikij P., Jangchud K., Jangchud A., Prinyawiwatkul W., No H.2012International Journal of Food Science and Technology
   47(1),pp. 75-82
   19
   16Physicochemical properties and consumer acceptance of wheat-germinated brown rice bread during storage timeCharoenthaikij P., Jangchud K., Jangchud A., Prinyawiwatkul W., No H., King J.2010Journal of Food Science
   75(6)
   19
   17Characterization of starch in relation to flesh colors of sweet potato varietiesSoison B., Jangchud K., Jangchud A., Harnsilawat T., Piyachomkwan K.2015International Food Research Journal
   22(6),pp. 2302-2308
   19
   18Consumer perception of extruded snacks containing brown rice and dried mushroomTepsongkroh B., Jangchud K., Jangchud A., Chonpracha P., Ardoin R., Prinyawiwatkul W.2020International Journal of Food Science and Technology
   55(1),pp. 46-54
   16
   19Flavored-functional protein hydrolysates from enzymatic hydrolysis of dried squid by-products: Effect of drying methodSukkhown P., Jangchud K., Lorjaroenphon Y., Pirak T.2018Food Hydrocolloids
   76,pp. 103-112
   16
   20Comparisons of physicochemical properties and antioxidant activities among pumpkin (Cucurbita moschata L.) flour and isolated starches from fresh pumpkin or flourPromsakha na Sakon Nakhon P., Jangchud K., Jangchud A., Prinyawiwatkul W.2017International Journal of Food Science and Technology
   52(11),pp. 2436-2444
   11
   21Functional properties of protein hydrolysates from Riceberry rice branThamnarathip P., Jangchud K., Jangchud A., Vardhanabhuti B.2016International Journal of Food Science and Technology
   51(5),pp. 1110-1119
   10
   22Quality changes of burnt aromatic coconut during 28-day storage in different packagesJangchud K., Puchakawimol P., Jangchud A.2007LWT - Food Science and Technology
   40(7),pp. 1232-1239
   10
   23The Physical Characterization and Sorption Isotherm of Rice Bran Oil Powders Stabilized by Food-Grade BiopolymersCharoen R., Jangchud A., Jangchud K., Harnsilawat T., McClements D.2015Drying Technology
   33(4),pp. 479-492
   9
   24Optimization of pumpkin and feed moisture content to produce healthy pumpkin-germinated brown rice extruded snacksPromsakha na Sakon Nakhon P., Jangchud K., Jangchud A., Charunuch C.2018Agriculture and Natural Resources
   52(6),pp. 550-556
   9
   25Modeling of the effect of relative humidity and temperature on proving rate of rice-flour-based doughTherdthai N., Zhou W., Jangchud K.2007LWT - Food Science and Technology
   40(6),pp. 1036-1040
   8
   26Physicochemical property changes in germinated brown rice flour from different storage periods of paddy riceSongtip P., Jangchud K., Jangchud A., Tungtrakul P.2012International Journal of Food Science and Technology
   47(4),pp. 682-688
   8
   27Effects of fat replacers on the physical, chemical and sensory characteristics of puff pastryPimdit K., Therdthai N., Jangchud K.2008Kasetsart Journal - Natural Science
   42(4),pp. 739-746
   7
   28Healthy brown rice-based extrudates containing straw mushrooms: Effect of feed moisture and mushroom powder contentsTepsongkroh B., Jangchud K., Jangchud A., Charunuch C., Prinyawiwatkul W.2019Journal of Food Processing and Preservation
   43(9)
   4
   29Antioxidant properties and selected phenolic acids of five different tray-dried and freeze-dried mushrooms using methanol and hot water extractionTepsongkroh B., Jangchud K., Trakoontivakorn G.2019Journal of Food Measurement and Characterization
   13(4),pp. 3097-3105
   3
   30Soft starchy candy as a food model to study the relationship between sensory and selected physicochemical propertiesJangchud K., Jangchud A., Prinyawiwatkul W.2013International Journal of Food Science and Technology
   48(10),pp. 2078-2085
   1
   31Effect of the physical properties on consumer preference of nuggetsNantapatavee P., Jangchud A., Jangchud K., Lin J., Harnsilawat T.2011Thai Journal of Agricultural Science
   44(5),pp. 519-525
   0
   32Effect of coating on doughnut cake preference using R-indexSirilert T., Jangchud A., Wuttijumnong P., Jangchud K.2006Kasetsart Journal - Natural Science
   40(1),pp. 240-246
   0
   33Physicochemical properties of rice flour as affected by alkaline soaking and washing treatmentsPedcharat K., Jangchud K., Prinyawiwatkul W.2021International Journal of Food Science and Technology
   56(5),pp. 2539-2547
   0
   34Novel peptides from dried squid head by-products obtained from snack processSukkhown P., Pirak T., Jangchud K., Prinyawiwatkul W.2021International Journal of Food Science and Technology
   0
   35Descriptive sensory analysis of Chinese and Assam drinking green teas from Thailand influenced by varying durations of rolling and pan-firing processesTongsai S., Jangchud A., Jangchud K., Haruthaithanasan V., Chueamchaitrakun P.2020Agriculture and Natural Resources
   54(5),pp. 537-544
   0
   36Development of an emotion lexicon and its application in demographic characteristics and behavior of coffee consumers in ThailandLeesuksawat W., Jangchud A., Jangchud K., Dhamvithee P., Prinyawiwatkul W.2019Agriculture and Natural Resources
   53(5),pp. 544-553
   0