Conference

Article
การเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีกายภาพ ปริมาณแอนโทไซยานิน และความสามารถในการต้านออกซิเดชันของแป้งมันเทศสีม่วงที่ ผ่านการ pre-treatment ที่แตกต่างกัน
Conference
การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ISBN: 9786162780707)
Class
ชาติ
Date
5 - 7 กุมภาพันธ์ 2013
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-