ผลงานฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร ปี 2006

8

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2006

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2006

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2006

19

Project

โครงการวิจัย ปี 2006

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2006

0

Award

รางวัล ปี 2006

แนวโน้มผลงานของฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2006
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร ปี 2006
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2006
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร ปี 2006
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

Publish Year International Journal 5
2006 exInatsu Y., exNakamura N., exYuriko Y., exFushimi T., inดร.ลัดดา แสงเดือน วัฒนศิริธรรม, exKawamoto S., "Characterization of Bacillus subtilis strains in Thua nao, a traditional fermented soybean food in northern Thailand", LETTERS IN APPLIED MICROBIOLOGY, ปีที่ 43, ฉบับที่ 3, กันยายน 2006, หน้า 237-242
2006 inนางวิภา สุโรจนะเมธากุล, "Factors Affecting the Water Soluble Polysaccharide Content and its Relating to Pasting Properties of Thai glutinous Rice varieties", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 40, ฉบับที่ พิเศษ, มกราคม - ธันวาคม 2006, หน้า 0-0
2006 inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, inนายกฤษณะ เต็มตระกูล, exSaovaluk Runggaeng, exUrai Paosungthong, inดร.วารุณี วารัญญานนท์, "Production of Healthy Protein and Snack Foods for Small-scale Industry from Full Fat Soy Flour", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 40, ฉบับที่ พิเศษ, ตุลาคม - ธันวาคม 2006, หน้า 101-107
2006 inนางวิภา สุโรจนะเมธากุล, inนางพัชรี ตั้งตระกูล, inดร.วารุณี วารัญญานนท์, "Factors Affecting Water Soluble Polysaccharide Content and Pasting Properties of Thai Glutinous Rice", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 40, ฉบับที่ พิเศษ, ตุลาคม - ธันวาคม 2006, หน้า 117-124
2006 inนางสาวสุภารัตน์ เรืองมณีไพฑูรย์, "Production of Frozen French Fry -type Products from Sweet potato grown in Thailand", Acta Horticulturalae 703, ปีที่ 2006, ฉบับที่ February, กุมภาพันธ์ 2006, หน้า 247-252
Publish Year National Journal 3
2006 inนางสาวอภิญญา จุฑางกูร, exLimt G.N. Hewajulige, exHitami Umehara, exNobutaka Nakamura, exTakeo Shina, "ผลของอุณหภูมิและสภาวะออกซิเจนต่ำต่ออัตราการหายใจและคุณภาพของถั่วปากอ้า", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 37, ฉบับที่ 2 (พิเศษ), มีนาคม - เมษายน 2006, หน้า 51-54
2006 inนางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล, inดร.เกศศิณี ตระกูลทิวากร, inนางพยอม อัตกวิบูลย์กุล, inนางบุญมา นิยมวิทย์, inนางสาวกรุณา วงษ์กระจ่าง, "Antioxidant activity of Northem and Northeastern Thai Foods Contained Indigenous Vegetables", KU Journal, ปีที่ 40, ฉบับที่ พิเศษ, มกราคม - ธันวาคม 2006, หน้า 0-0
2006 inนางสาวสุภารัตน์ เรืองมณีไพฑูรย์, "Nutritive improvement of instant fried noodles with oatbran", Songklanakarin Journal of science and technology , ปีที่ 28, ฉบับที่ Suppl 1., มกราคม 2006, หน้า 89-97

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในฝ่ายเคมีและกายภาพอาหารต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 2
2006 inนางเพ็ญพิมล จาตุรนต์รัศมี, inนางสาวรัศมี ศุภศรี, inนางชิดชม ฮิรางะ, "การถ่ายเทสารจากภาชนะบรรจุพลาสติกที่ใช้ดองมะม่วง", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inนางพัชรี ตั้งตระกูล, inดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์, inนางวิภา สุโรจนะเมธากุล, inดร.วารุณี วารัญญานนท์, "Effects of milling methods on rice flour.", 32th Congress on Science and Technology of Thailand, 10 - 12 ตุลาคม 2006, Bangkok อื่นๆ ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2018 >>

Trademark

จำนวนเครื่องหมายการค้า 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2023 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20112009 >>

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2018 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=11&SectionID=08&BudgetYear=2006]