ผลงานฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร ปี 2021

4

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

6

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

26

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

1

Award

รางวัล ปี 2021

แนวโน้มผลงานของฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2021

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร ปี 2021

Publish Year International Journal 4
2021 inนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล, exMei Itabashi, exHaereon Son , exYuya Takahashi, exAyaka Ito, inดร.วารุณี วารัญญานนท์, exChigen TSUKAMOTO, "Soyasaponin composition complexities in soyfoods relating nutraceutical properties and undesirable taste characteristics", LWT, ปีที่ 146, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2021, หน้า 111337
2021 inนางวิภา สุโรจนะเมธากุล, inนางศิรินรัตน์ ศรีกุลนาถ , exPailin Chamnansin, exHaruki Shibata, exMasahiro Shoji, "Investigation of undeclared food allergens in commercial Thai food products update after enforcing food allergen labeling regulation", Food Control, ปีที่ 120, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 107554
2021 inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, inนายวินัศ ภูมินาถ, inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, "Effect of wet heating and pH on fatty acids of fresh coconut milk", International Journal of Agricultural Technology, ปีที่ 17, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2021, หน้า 1161-1170
2021 inนางสาวอภิญญา จุฑางกูร, inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, "Antimutagenicity and anthocyanin of purple hybrid corn during storage in selected packaging materials", Songklanakarin Journal of Science and Technology, ปีที่ 43, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2021, หน้า 781-788

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในฝ่ายเคมีและกายภาพอาหารต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 1
2021 inดร.วนิดา ปานอุทัย, inดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์, exDr. Sittiruk Roytrakul, exDr. Sarn Settachaimongkon, inดร.ลัดดา แสงเดือน วัฒนศิริธรรม, inดร.สุมิตรา บุญบำรุง, inดร.จุฑา มุกดาสนิท, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDr. Sayamon Sithitisan, "Peptidome comparison of Arthrospira platensis control and chemical mutagenesis using diethyl sulfate", International Conference on Algal Biomass, Biofuels and Bioproducts (AlgalBBB 2021), 14 - 16 มิถุนายน 2021, ฮาวาย สหรัฐอเมริกา

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2018 >>

Trademark

จำนวนเครื่องหมายการค้า 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2023 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

Publish Year International Petty Patent 6
2021 inดร.วนิดา ปานอุทัย, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, รองศาสตราจารย์, inดร.นราพร พรหมไกรวร, "กรรมวิธีการผลิตชีวมวลและแอสตาแซนธินสาหร่ายฮีมาโตคอกคัส", Kasetsart University, 2021
2021 inดร.ศันสนีย์ อุดมระติ, inดร.ธิดารัตน์ พันโท, exนางสาววรรณี นาคนาคา, exนางสาวสรัญญา จตุรานนท์, "ผลิตภัณฑ์ผงเจลแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่กึ่งสำเร็จรูปผสมพรีไบโอติกเสริมโปรตีนจากไข่", Kasetsart University, 2021
2021 inดร.ศันสนีย์ อุดมระติ, inดร.ธิดารัตน์ พันโท, exนางสาววรรณี นาคนาคา, exนางสาวสรัญญา จตุรานนท์, "ผลิตภัณฑ์ผงเจลแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่กึ่งสำเร็จรูปผสมพรีไบโอติกเสริมโปรตีนจากปลา", Kasetsart University, 2021
2021 inนางพัทธินันท์ วาริชนันท์, inดร.นราพร พรหมไกรวร, inดร.วนิดา ปานอุทัย, "กรรมวิธีการสกัดโปรตีนที่มีไอโซฟลาโวนอะไกลโคนจากกากถั่วเหลืองด้วยแลคติกแอซิดแบคทีเรีย", Kasetsart University, 2021
2021 inนางพัทธินันท์ วาริชนันท์, inนางสาวทิพย์ธิดา แก้วตาทิพย์, inดร.วนิดา ปานอุทัย, inนางสาวกัญญรัตน์ กัญญาคำ, inดร.จุฑามาศ กลิ่นโซดา, inนางวิภา สุโรจนะเมธากุล, "กรรมวิธีการผลิตฟังก์ชั่นแนลอินเกรเดียน (functional ingredients) ด้วยแลคติกแอซิดแบคทีเรีย", Kasetsart University, 2021
2021 inดร.ประมวล ทรายทอง, inนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล, inดร.ลัดดา แสงเดือน วัฒนศิริธรรม, exผศ.ดร. ศุภชัย นิติพันธ์, "สูตรผลิตภัณฑ์อาหารไส้กรอกแหนมเห็ด และกรรมวิธีการผลิต", สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน) สวก., 2021

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20112009 >>

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2018 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=11&SectionID=08&BudgetYear=2021]