ผลงานฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร ปี 2012

15

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2012

13

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2012

2

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2012

31

Project

โครงการวิจัย ปี 2012

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2012

0

Award

รางวัล ปี 2012

แนวโน้มผลงานของฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2012

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร ปี 2012

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2012
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร ปี 2012
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

Publish Year International Journal 12
2012 inนางวิภา สุโรจนะเมธากุล, inนางสาวพุทธลักษณ์ ไขประภาย, inนางสาวเปรมรัตน์ จิตหาญ, inดร.วารุณี วารัญญานนท์, exMasahiro Shoji, exTatsuhiko Ito, exHirotoshi TAMURA, "Investigation of undeclared food allergens in commercial Thai food products", FOOD CONTROL, ปีที่ 23, ฉบับที่ 1, มกราคม 2012, หน้า 1-6
2012 inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, inนายวันชัย พันธ์ทวี, inนายวินัศ ภูมินาถ, inดร.วิภาภรณ์ ณ ถลาง, "Citric Acid Sweet Potato Extraction BeveragesContaining Grape Juice and Fermented Glutinous Rice Syrup", Pakistan Journal of Nutrition, ปีที่ 11, ฉบับที่ 4, กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2012, หน้า 353-359
2012 exParisut Songtip, inดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inนางพัชรี ตั้งตระกูล, "Physicochemical property changes in germinated brown rice flour from different storage periods of paddy rice", International Journal of Food Science and Technology, ปีที่ 47, ฉบับที่ 4, เมษายน - มีนาคม 2012, หน้า 682-688
2012 inนางสาวทิพย์ธิดา แก้วตาทิพย์, inดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์, "Changes in volatile aroma compounds of pineapple (Ananas comosus) during freezing and thawing", International Journal of Food Science and Technology, ปีที่ 47, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2012, หน้า 985-990
2012 inดร.อัญชลี อุษณาสุวรรณกุล, exGregory M. Weber, exMohamed Salem, exJianbo Yao, exSusan D. Slider, exMeghan L. Manor, exP. Brett Kenney, "Effect of sexual maturation on thermal stability, viscoelastic properties, and texture of rainbow trout, Oncorhynchus mykiss, fillets", Journal of Food Science, ปีที่ 71, ฉบับที่ 1, มกราคม 2012, หน้า 77-83
2012 inดร.อัญชลี อุษณาสุวรรณกุล, exSusan D. Slider, exMohamed Salem, exJianbo Yao, exP. Brett Kenney, "Comparison of Variable-Blade to Allo-Kramer Shear Method in Assessing Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) Fillet Firmness", Journal of Food Science, ปีที่ 77, ฉบับที่ 9, กันยายน 2012, หน้า 335-341
2012 inดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, inนางบุญมา นิยมวิทย์, inนางสาวกรุณา วงษ์กระจ่าง, "Resistant starch content, in vitro starch digestibility and physico-chemical properties of flour and starch from Thai bananas", Maejo International Journal of Science and Technology, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2012, หน้า 259-271
2012 exMeghan L. Manor, exGregory M. Weber, exMohamed Salem, exJianbo Yao, inดร.อัญชลี อุษณาสุวรรณกุล, exP. Brett Kenney, "Effect of sexual maturation and triploidy on chemical composition and fatty acid content of energy stores in female rainbow trout, Oncorhynchus mykiss", Aquaculture, ปีที่ 364-365, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2012, หน้า 312-321
2012 exChungcharoen, T., exPrachayawarakorn, S., exSoponronnarit, S., inนางพัชรี ตั้งตระกูล, "Effect of Drying Temperature on Drying Characteristics and Quality of Germinated Rices Prepared from Paddy and Brown Rice", Drying Technology, ปีที่ 30, ฉบับที่ 16, พฤศจิกายน 2012, หน้า 1844-1853
2012 inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, inนายวินัศ ภูมินาถ, inนางเย็นใจ ฐิตะฐาน, inนางสาวสมจิต อ่อนเหม, inนางอุไร เผ่าสังข์ทอง, "Effect of Boiling on Anhydrobarakol Content of Khilek (Siamese cassia) Young Flowers", Pakistan Journal of Nutrition , ปีที่ 11, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2012, หน้า 1125-1130
2012 exKaewtatip, K., exTanrattanakul, V., inนางสาวทิพย์ธิดา แก้วตาทิพย์, "Preparation and characterization of thermoplastic starch/wheat gluten composites", Key Engineering Materials, ปีที่ 531-532, พฤศจิกายน 2012, หน้า 321-324
2012 inนางวิภา สุโรจนะเมธากุล, inนางสาวพุทธลักษณ์ ไขประภาย, inนางสาวเปรมรัตน์ จิตหาญ, inดร.วารุณี วารัญญานนท์, exShoji, M., exIto, T., exTamura, H., "Corrigendum to " Investigation of Undeclared Food Allergens in Commercial Thai Food Products" [J Food Control 23 (2012) 1-6]", Food Control, ปีที่ 30, ฉบับที่ 2, เมษายน 2012, หน้า 404
Publish Year National Journal 3
2012 inนายวินัศ ภูมินาถ, "ประโยชน์ของฟรุคแทนและฟรุคโตโอลิโกแซคคาไรต่อสุขภาพ", อาหาร, ปีที่ 2, ฉบับที่ 42, เมษายน - มิถุนายน 2012, หน้า 111-116
2012 inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, inนางจันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร, inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, "ผลของความร้อนที่มีต่อฤทธิ์ต้านการกลายพันธุ์ของพืชตระกูลแตงบางชนิด", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 43, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2012, หน้า 293-296
2012 exมยุรี เมืองมูล, exศิริกาญจน์ จันทร์ถาวรพานิช, inดร.พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.สุมิตรา บุญบำรุง, "ผลของอุณหภูมิต่อความแน่นเนื้อของทุเรียนตัดแต่งพันธุ์หมอนทองและชะนี", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 43, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2012, หน้า 564-567

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในฝ่ายเคมีและกายภาพอาหารต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 5
2012 exNukoon Pupan , inดร.พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChanit Chanapalpun, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.สุมิตรา บุญบำรุง, "Characterization the odorant of durian (cv. Chanee) by using gas chromatography time-of-flight mass spectrometer, general descriptive analysis and electronic nose", Food Innovation Asia Conference 2012, 14 - 15 มิถุนายน 2012
2012 exChanit Chanapalpun, inดร.พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.สุมิตรา บุญบำรุง, "Comparative volatile compound of Chanee and Monthong durian cultivars using gas chromatography-time-of-flight mass spectrometry (GC-TOFMS)", International Seminar On Food and Agricultural Sciences 2012 (ISFAS 2012), 3 - 5 กันยายน 2012, มาเลเซีย
2012 inดร.อัญชลี อุษณาสุวรรณกุล, exP. Brett Kenney, exRobert G. Brannan, exSusan D. Slider, exMohamed Salem, exJianbo Yao, "Developing Instrumental Texture, Determined by Variable-Blade Attachment in Assessing Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) Fillet Firmness", The 7th Thailand Bilateral Conference: Multifunctional Agriculture and Food Make Life Better, 18 ตุลาคม 2012, Pingtung ไต้หวัน
2012 exKaewtatip, K., exTanrattanakul, V., inนางสาวทิพย์ธิดา แก้วตาทิพย์, "Preparation and characterization of thermoplastic starch/wheat gluten composites", 2012 International Conference on Materials Science and Nanotechnology, ICMSN 2012, 16 พฤศจิกายน 2012
2012 inนางสาวทิพย์ธิดา แก้วตาทิพย์, inนางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล, inดร.เกศศิณี ตระกูลทิวากร, "Temperature effects on volatile compounds of lemongrass (Cymbopogon citratus(DC.) Stapf)", The 7th Taiwan-Thailand Bilateral Conference, 18 - 19 ตุลาคม 2012, ไต้หวัน
Publish Year National Conference 8
2012 inนางสาวกรุณา วงษ์กระจ่าง, inนางพัชรี ตั้งตระกูล, inนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล, inนางสาวสมจิต อ่อนเหม, exผศ.ดร.มาฤดี ผ่องพิพัฒน์พงศ์, "ผลิตภัณฑ์เต้าหู้จากถั่วเหลืองเพาะงอก", การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 6, 10 - 12 กันยายน 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exมยุรี เมืองมูล, exศิริกาญจน์ จันทร์ถาวรพานิช, inดร.พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.สุมิตรา บุญบำรุง, "ผลของอุณหภูมิต่อความแน่นเนื้อของทุเรียนตัดแต่งพันธุ์หมอนทองและชะนี", 10th National Postharvest Technology Conference 2012, 23 - 24 สิงหาคม 2012, เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
2012 inนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล, inนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล, "การพัฒนาผลิตภัณฑ์มินิคัพเค้กจากแป้งข้าวกล้องงอก แป้งข้าวหอมแดง และแป้งข้าวหอมนิล", Thailand Research Symposium 2012 Poster Presentation, 24 - 28 สิงหาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inนายวินัศ ภูมินาถ, inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, "การหาและการสกัดฟรุคโตโอลิโกแซคคาไรด์จากแก่นตะวัน", The 6th Thailand Congress of Nutrition (6th TCN), 10 - 12 กันยายน 2012, กทม. กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inนายวินัศ ภูมินาถ, inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, "เอกลักษณ์และปริมาณฟรุคโตโอลิโกแซคคาไรด์ในสมุนไพร", งานประชุมวิชาการวิทยาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 (วทท.38) , 17 - 19 ตุลาคม 2012, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2012 inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, inนางจันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร, inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, "ผลของความร้อนที่มีต่อฤทธิ์ต้านการกลายพันธุ์ของพืชตระกูลแตงบางชนิด", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 6, 26 - 27 กรกฎาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inนางสาวประจงเวท สาตมาลี, exJunko Matsuki, "Effect of damage starch on the digestibility of debranching and heat moisture treated Japonica rice flour", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38, 17 - 19 ตุลาคม 2012, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2012 inนางจันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร, inนางสาวอภิญญา จุฑางกูร, inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, "ปริมาณกรดอะมิโนอิสระที่มีผลต่อรสชาติในเห็ดหอมสดและเห็ดฟางสด", ประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 6 The 6th Thailand Congress of Nutrition, 10 - 12 กันยายน 2012, บางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2018 >>

Trademark

จำนวนเครื่องหมายการค้า 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2023 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

Publish Year International Petty Patent 2
2012 inนางพัชรี ตั้งตระกูล, inดร.วารุณี วารัญญานนท์, inนางวิภา สุโรจนะเมธากุล, inดร.ลัดดา แสงเดือน วัฒนศิริธรรม, "การผลิตข้าวกล้องงอกเพื่อเพิ่มกรดแกมม่า แอมิโน บิวเทริก (Gamma Amino Butyric acid) ในข้าวพันธุ์ต่างๆ ที่ปลูกในประเทศไทย", สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2012
2012 inนางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล, inดร.อัญชลี อุษณาสุวรรณกุล, inนางเย็นใจ ฐิตะฐาน, inนางพยอม อัตกวิบูลย์กุล, inนางบุญมา นิยมวิทย์, inดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, inดร.เกศศิณี ตระกูลทิวากร, "กรรมวิธีผลิตข้าวแกงทอดแช่เยือกแข็งกึ่งสำเร็จรูปและผลิตภัณฑ์ดังกล่าว", Kasetsart University, 2012

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20112009 >>

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2018 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=11&SectionID=08&BudgetYear=2012]