ผลงานฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร ปี 2016

8

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2016

11

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2016

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2016

26

Project

โครงการวิจัย ปี 2016

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2016

3

Award

รางวัล ปี 2016

แนวโน้มผลงานของฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2016

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร ปี 2016

Publish Year International Journal 8
2016 inดร.ศันสนีย์ อุดมระติ, exKhalid, N., exGohtani, S., exNakajima, M., exNeves, M.A., exUemura, K., exKobayashi, I., "Effect of esterified oligosaccharides on the formation and stability of oil-in-water emulsions", Carbohydrate Polymers, ปีที่ 143, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2016, หน้า 44-50
2016 inนายวินัศ ภูมินาถ, exYottha Sritep, "Development the formula of art sugar for utility design", The Journal of Food Technology, ปีที่ 108, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2016, หน้า 257-262
2016 inดร.ศันสนีย์ อุดมระติ, exNauman Klalid, exShoichi Gohtani , exMitsutoshi Nakajima, exKunihiko Uemura, exIsao Kobayashi, "Formulation and characterization of esterified xylo-oligosaccharides-stabilized oil-in-water emulsions using microchannel emulsification", Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, ปีที่ 148, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2016, หน้า 333-342
2016 exTiansawang, K, exLuangpituksa, P, inดร.วารุณี วารัญญานนท์, exHansawasdi, C, "GABA (gamma-aminobutyric acid) production, antioxidant activity in some germinated dietary seeds and the effect of cooking on their GABA content", FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, ปีที่ 36, ฉบับที่ 2, เมษายน 2016, หน้า 313-321
2016 exนางสาวรัตนพร ประพันธ์, exผศ. ดร. นพรัตน์ ชี้ทางดี, inดร.ศันสนีย์ อุดมระติ, "Characterization of virgin coconut oil (VCO) recovered by different techniques and fruit maturities", International Food Research Journal, ปีที่ 23, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2016, หน้า 2130-2137
2016 inนางสาวอภิญญา จุฑางกูร, inนางจันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร, inนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล, inนางกนกวรรณ ยอดอินทร์, "Qualities of fresh-cut Cucurbita maxima in retail package", Acta Horticulturae, ปีที่ 1123, ฉบับที่ 32, ตุลาคม 2016, หน้า 143-148
2016 exPalamanit, A, exPrachayawarakorn, S, inนางพัชรี ตั้งตระกูล, exSoponronnarit, S, "Performance Evaluation of Top-Spray Fluidized Bed Coating for Healthy Coated Rice Production", FOOD AND BIOPROCESS TECHNOLOGY, ปีที่ 9, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2016, หน้า 1317-1326
2016 exJaiboon P., exPoomsa-ad N., inนางพัชรี ตั้งตระกูล, exSoponronnarit, S, "Improving head rice yield of glutinous rice by novel parboiling process", DRYING TECHNOLOGY , ปีที่ 34, ฉบับที่ 16, พฤศจิกายน 2016, หน้า 1991-1999

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในฝ่ายเคมีและกายภาพอาหารต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 8
2016 inดร.ศันสนีย์ อุดมระติ, exDr. Isao Kobayashi, exDr. Gohtani Shoichi, exDr. Mitsutoshi Nakajima , exDr. Marcos A. Neves , exDr. Kunihiko Uemura, exDr. Nauman Khalid , "Oligosaccharide fatty acid esters for stabilization of oil-in-water emulsions", The 81th Annual meeting of Society of Chemical Engineer (SCEJ 2016), 13 - 15 มีนาคม 2016, โอซาก้า ญี่ปุ่น
2016 exSomruethai Sutcharittham, inดร.อัญชลี อุษณาสุวรรณกุล, inดร.จิราพร รุ่งเลิศเกรียงไกร, รองศาสตราจารย์, inดร.จีรวรรณ มณีโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Rheological characterization of pre-emulsified oil and fish sausage batter as affect by soy protein isolate and sodium caseinate", The 18th Food Innovation Asia Conference 2016 (FIAC 2016), 16 มิถุนายน - 18 กรกฎาคม 2016, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inดร.วนิดา ปานอุทัย, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, รองศาสตราจารย์, inดร.นราพร พรหมไกรวร, "Influence of sodium acetate on astaxanthin production by Haematococcus pluvialis", The 4th Asia-Oceania Algae Innovation Summit (AOAIS 2016), 18 - 21 กันยายน 2016, Wuhan สาธารณรัฐประชาชนจีน
2016 inนางวิภา สุโรจนะเมธากุล, inนางสาวประจงเวท สาตมาลี, inดร.นราพร พรหมไกรวร, "Production of indigestible pyrodextrin from rice starches", The 18Th Food innovasia conference 2016(FIAC 2016), 16 - 18 มิถุนายน 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inดร.นราพร พรหมไกรวร, inดร.จุฑามาศ กลิ่นโซดา, inนางสาวกัญญรัตน์ กัญญาคำ, inนางพัทธินันท์ วาริชนันท์, inนางสาวทิพย์ธิดา แก้วตาทิพย์, inดร.วนิดา ปานอุทัย, "Characteristic and functional properties of high isoflavone aglycones soybean residue produced by Lactobacillus fermentum", The 18th Food Innovation Asia Conference 2016 (FIAC 2016) , 16 มิถุนายน 2016 - 18 มกราคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inดร.นราพร พรหมไกรวร, inนางสาวประจงเวท สาตมาลี, exนายนรินทร์ พูลเพิ่ม, exนายณรงค์ แดงเปี่ยม, inนางวิภา สุโรจนะเมธากุล, "Influence of preparation methods on color, antioxidant activity and physicochemical properties of purple sweet potato flour", The 18Th Food innovation conference 2016(FIAC 2016), 16 - 18 มิถุนายน 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exJakkrawut Techo, exSomkiat Prachayawarakorn, exSakamon Devahastin, exSomchart Soponronnarit, inดร.ลัดดา แสงเดือน วัฒนศิริธรรม, inดร.รติยา ธุวพาณิชยานันท์, รองศาสตราจารย์, "Effect of Heat Treatment on Increases GABA (?-aminobutyric acid) Content in Germinated Paddy", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับชาติ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2559 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9, 8 - 10 กันยายน 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inดร.ศันสนีย์ อุดมระติ, exNauman Khalid, exShoichi Gohtani , exMitsutoshi Nakajima, exKunihiko Uemura, exIsao Kobayashi, "Effect of esterified xylo-oligosaccharide on formulation of oil-in-water emulsions using microchannel emulsification", Food Science 2016, 16 - 17 พฤศจิกายน 2016, สาธารณรัฐสิงคโปร์
Publish Year National Conference 3
2016 inดร.ลัดดา แสงเดือน วัฒนศิริธรรม, inนางสาวกรุณา วงษ์กระจ่าง, inนางวีระศรี เมฆตรง, "การสกัดกรดอินทรีย์จากบ๊วยเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร", การประชุมวิชาการวิศวกรรมอาหารแห่งชาติครั้งที่ 2-FENETT'2016, 19 เมษายน 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inนางสาวกรุณา วงษ์กระจ่าง, inดร.ลัดดา แสงเดือน วัฒนศิริธรรม, "ผลของตัวแปรการสกัดสารฟลาวานอลจากส่วนเหลือทิ้งของการผลิตไวน์โดยใช้คลื่นอุลตร้าโซนิคช่วยการสกัด", การประชุมวิชาการวิศวกรรมอาหารแห่งชาติครั้งที่ 2, 19 เมษายน 2016, กรุงเทพฯ อื่นๆ ประเทศไทย
2016 inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, inนายวินัศ ภูมินาถ, "ผลของการต้มต่อปริมาณแอนไฮโดรบาราคอลในบางส่วนของขี้เหล็ก", พลวัตวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่น และชุมชนอย่างยั่งยืน, 12 - 13 พฤษภาคม 2016, ภูเก็ต ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2018 >>

Trademark

จำนวนเครื่องหมายการค้า 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2023 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20112009 >>

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2018 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=11&SectionID=08&BudgetYear=2016]