ผลงานฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร ปี 2008

6

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2008

17

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2008

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2008

17

Project

โครงการวิจัย ปี 2008

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2008

2

Award

รางวัล ปี 2008

แนวโน้มผลงานของฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2008
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร ปี 2008
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

Publish Year International Journal 6
2008 exSoponronnarit, Somchart, exChiawwet, Mattaneeya, exPrachayawarakorn, Somkiat, inนางพัชรี ตั้งตระกูล, exTaechapairoj, Chaiyong, "Comparative study of physicochemical properties of accelerated and naturally aged rice", Journal of Food Engineering, ปีที่ 85, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2008, หน้า 268-276
2008 exJaisut, D, exPrachayawarakorn, S, inดร.วารุณี วารัญญานนท์, exTungtrakul, P, exSoponronnarit, S, "Effects of drying temperature and tempering time on starch digestibility of brown fragrant rice", Journal of Food Engineering, ปีที่ 86, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2008, หน้า 251-258
2008 inนางสาวสุภารัตน์ เรืองมณีไพฑูรย์, inนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล, "Development of Pasta Products from High-Iron Rice and Iron-Fortified Rice Flour", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2008, หน้า 367-375
2008 exDeetae, P, exShobsngob, S, inดร.วารุณี วารัญญานนท์, exChinachoti, P, inดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์, exVaravinit, S, "Preparation, pasting properties and freeze-thaw stability of dual modified crosslink-phosphorylated rice starch", CARBOHYDRATE POLYMERS, ปีที่ 73, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2008, หน้า 351-358
2008 inนางสาวสุภารัตน์ เรืองมณีไพฑูรย์, "Production of instant beverage of the pineapple and sweet potato", Acta Horticulturae, ปีที่ ISHS 2008, ฉบับที่ 787, เมษายน 2008, หน้า 387-389
2008 inนางสาวสุภารัตน์ เรืองมณีไพฑูรย์, inนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล, inนางจันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร, inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, "Development of instant noodles from high-iron rice and iron-fortified rice flour", Songklanakarin Journal of Science and Technology, ปีที่ 30, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2008, หน้า 713--721

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในฝ่ายเคมีและกายภาพอาหารต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 10
2008 inดร.ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สิรี ชัยเสรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วารุณี วารัญญานนท์, "OUTREACH STRATEGIES IN FOOD RESEARCH AND TECHNOLOGY TRANSFER OF KASETSART UNIVERSITY FOOD GROUP", 1st International ISEKI_Food Conference 2008, 10 - 12 กันยายน 2008, Porto สาธารณรัฐโปรตุเกส
2008 inนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล, inนางสาวประจงเวท สาตมาลี, "คุณภาพของผลิตภัณฑ์กัมมี่เยลลี่ที่เติมผักและสมุนไพร", The 14 th World Congress of Food Science and Techology at Chaina, 19 - 23 ตุลาคม 2008, เซียงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน
2008 inนางจันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร, inนางสาวอภิญญา จุฑางกูร, inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, "Quality and Shelf-Life of Wangnumkeaw Shiitake (Lentinula Edodes)", The 14th World Congress of Food Sceience and Technology, 18 - 24 ตุลาคม 2008, เซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน
2008 inนางสาวสุภารัตน์ เรืองมณีไพฑูรย์, "Development of Pasta Products from High-Iron Rice and Iron-Fortified Rice Flour", Cereal and bread congress, 15 มิถุนายน - 18 กันยายน 2008, Marid ราชอาณาจักรสเปน
2008 inดร.สุมิตรา บุญบำรุง, inดร.จุฑา มุกดาสนิท, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลการยับยั้งการเกิดสารเอ็น-ไนโตรโซไดเมทธิลลามีนของสารสกัดน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพรไทยและองค์ประกอบ ", 39th International Symposium on Essential Oils, 7 - 10 กันยายน 2008, สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
2008 inดร.สุมิตรา บุญบำรุง, exเขมาภรณ์ บุญบำรุง, exณัฐพล ปลอดทอง, exพรทิพย์ ปานอินทร์, "การยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลของน้ำมันหอมระเหยและองค์ประกอบทางเคมีที่สกัดจากพืชที่มีสรรพคุณทางยา", 39th International Symposium on Essential Oils, 7 - 10 กันยายน 2008, สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
2008 inดร.จุฑา มุกดาสนิท, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุมิตรา บุญบำรุง, "Biochemical and Sensory Changes of Soft Shell Mud Crab (Scylla serrata) during Chilled Storage", The 5th World Fisheries Congress, 21 - 24 ตุลาคม 2008, ญี่ปุ่น
2008 inนางพัชรี ตั้งตระกูล, inนางสาวรัศมี ศุภศรี, inนางวิภา สุโรจนะเมธากุล, inดร.วารุณี วารัญญานนท์, "Starch Digestibility and Glycemic Index of Thai Rice Cultivars", 2nd Internation Symposium on Rice and Disease Prevention, 24 - 28 ตุลาคม 2008, Wakayama ญี่ปุ่น
2008 inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, inนางสาวอภิญญา จุฑางกูร, inนางจันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร, exวิศัย พรหมเทพ, "Antimutagenicity of Edible Mushrooms in Northeastern Area of Thailand ", The 14th World Congress of Food Science and Technology , 19 - 23 ตุลาคม 2008, เซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน
2008 inนางสาวอภิญญา จุฑางกูร, inนางจันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร, inนางสาวเสาวลักษณ์ รุ่งแจ้ง, "Shelf-life of Sliced Yard Long Bean (Vigna sinensis var. sesquipedalis L.) Stored under Selected Modified Atmosphere Packaging", 14th World Congress of Food Science and Technology, 19 - 23 ตุลาคม 2008, เซี่ยงไฮ้ อื่นๆ สาธารณรัฐประชาชนจีน
Publish Year National Conference 7
2008 exถนอมเกียรติ จันทร์จิรจิตร, inนางพรรณี พักคง, รองศาสตราจารย์, inดร.สมจิตต์ ปาละกาศ, อาจารย์, inดร.วันวิสา สุดประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.วารุณี วารัญญานนท์, "การตรวจสอบเครื่องปรุงรสฉายรังสีด้วยเทคนิคเทอร์โมลูมิเนสเซนต์", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exรสพร เจียมจริยธรรม, inดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inนางพัชรี ตั้งตระกูล, "การศึกษาผลของแป้งข้าวกล้องเริ่มงอกต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์คุกกี้ไส้สับปะรด", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exพิเชษฐ์ น่วมทนงค์, inดร.สุมิตรา บุญบำรุง, inดร.จุฑา มุกดาสนิท, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบกลิ่นและกลิ่นรสระหว่างปูนิ่มสุกและปูนิ่มอบแห้ง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inนางสาวสุภารัตน์ เรืองมณีไพฑูรย์, "Antioxidant activity of Instant fried noodles added with sweet potato flour", The 34 th congress on science and tectnology Thailand(stt34), 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.สุมิตรา บุญบำรุง, exจินตนา บุนนาค, exนันธิญา วงศรีแก้ว, exวาสนา สติมั่น, "การวิเคราะห์กลิ่นหอมของข้าวเม่าและการปรับปรุงคุณภาพด้านกลิ่นหอม", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 7 “ พืชสวนไทยใต้ร่มพระบารมี ”, 26 - 30 พฤษภาคม 2008, พิษณุโลก ประเทศไทย
2008 inดร.สุมิตรา บุญบำรุง, inดร.จุฑา มุกดาสนิท, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "กลิ่นหอมของชาใบหม่อน", การประชุมวิชาการหม่อนไหมระดับชาติ ครั้งที่ 1, 22 - 23 กันยายน 2008, อื่นๆ ประเทศไทย
2008 inนางสาวรัศมี ศุภศรี, inนางเพ็ญพิมล จาตุรนต์รัศมี, inดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์, "การลดปริมาณไขมันในผลิตภัณฑ์กล้วยหักมุกทอดกรอบ", การประชุมทางวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งประเทศไทยครั้งที่ 34, 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2018 >>

Trademark

จำนวนเครื่องหมายการค้า 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2023 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

Publish Year International Petty Patent 5
2008 inนางวิภา สุโรจนะเมธากุล, inดร.วารุณี วารัญญานนท์, inนางสาวประจงเวท สาตมาลี, inดร.ลัดดา แสงเดือน วัฒนศิริธรรม, inนางพัชรี ตั้งตระกูล, "วิธีการกักเก็บสารออกฤทธิ์จากขมิ้นในรูปของขมิ้นผงและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากวิธีดังกล่าว", Kasetsart University, 2008
2009 inดร.วลัยรัตน์ จันทรปานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, "กิมจิเพสท์สำเร็จรูปและกรรมวิธีการผลิต", Kasetsart University, 2009
2007 inนายปราโมทย์ ธรรมรัตน์, "สิ่งประกอบเหลวสำหรับใช้หุงข้าวพร้อมใช้บรรจุในภาชนะปิดสนิท", สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2007
2015 inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, exมลนพรรษ สงพิมพ์, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, "กรรมวิธีการเตรียมเอนไซม์อินูลิเนสดิบจากยีสต์ Candida guilliermondii TISTR 5844", Kasetsart University, 2015
2015 inดร.บัญญัติ เศรษฐฐิติ, รองศาสตราจารย์, "อุปกรณ์ปลูกต้นกล้า", Kasetsart University, 2015

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20112009 >>
Publish Year International Patent 3
2010 inดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์, รองศาสตราจารย์, inนางสาววัชรี วีรคเชนทร์, รองศาสตราจารย์, exนายนิพนธ์ พิมพ์พืช, exนายสัณห์ อุทยารัตน์, exนายเอกพล หิรัณยเอกภาพ, exนายศิริชัย แซ่หว่อง, exนายลูกา เนตรเนรมิตร, exนายพีรพล พรหมพิทักษ์พร, exนายชินพจน์ วงศ์ศรีพิสันต์, "(สถาบันวิจัยฯ ยังไม่ตรวจรับจนกว่าอาจารย์จะได้รับสิทธิบัตร)ระบบสื่อสารแบบควบรวมด้วยเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตโปรโตคอล", Kasetsart University, 2010
2009 inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, exPhusanakom, P., "Microbiological technique for separation of Hibiscus sabdariffa L. fibers", Toyota Motor Asia Pacific Engineering & Manufacturing Company Limited, 2009
2006 inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, exนายชิดชัย ปัญญาสวรรค์, "Production process of protein hydrolysate from silk and products thereof", สกว, 2006

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2018 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=11&SectionID=08&BudgetYear=2008]