Person Image

Administration

 • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • หัวหน้าภาควิชา(รักษาการแทน) ภาควิชาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา

Education

  Expertise Cloud

  ADAMadriamycin-selective celladriamycin-selective cellsanticancerAntioxidantAspergillus nigerbrown seaweedbrown seaweedsCancerCashew apple fruitCashew apple ProductCassava bagassecassava residuecellular detoxificationcellular radiosensitivitycellulaseChemical compositioncytotoxicitydoxorubicindoxorubiicnDrug resistant cellfunctional activity determinationfunctional protein activity determinatioGenetic diversityglow curveglucoamylaseInternal transcribed spacersirradiated garlic powderlung cancer cellmembrane transporter proteinMetarhizium spp.multidrug resistancemutant strainnuclear techniquePhaeophyceaephotostimulated luminescencePhylogenetic relationshipsprotein activityresazurin assaySargassumSargassum oligocystumSeasonSub-cellular modeltapioca starch industrythermoluminescenceTransporter proteinTrichoderma reeseivinblastinevincristineกากมันสำปะหลังการกลายพันธุ์ซ้ำการกลายพันธุ์แบบเรียงลำดับการกำจัดความเป็นพิษระดับเซลล์การควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธีการคัดกรองจำนวนมากการคัดกรองโมเลกุลยาการจัดการความรู้การจำแนกเชื้อราการฉายรังสีแกมมาการดัดแปรการดื้อยาการดื้อยาการดื้อยาแบบหลายขนานการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาการวัดการทำงานการวัดค่ากิจกรรมของโปรตีนการเหนี่ยวนำให้กลายพันธุ์กิจกรรมของโปรตีนข้าวกล้องข้าวกล้อง ข้าวกล้องไทย น้ำส้มสายชูหมัก สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่น อาหารสุขภาพขีดความสามารถการแข่งขันคลื่นไมโครเวฟความมั่นคงความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการความหลากหลายทางพันธุกรรมเครื่องมือตรวจสอบอันตรกิริยางานวิจัยชุมชนเชื้อราใช้ประโยชน์ซีโรโทนีนเซลล์มะเร็งดื้อยาแบบหลายขนานเซลลูเลสต่อยอดตัวขนถ่ายซีโรโทนีนตัวแบบระดับสับเซลลูลาร์ เทคนิคทางนิวเคลียร์เทคนิคพีซีอาร์น้ำส้มสายชูหมักรังสีแกมมารังสีเหนือม่วงวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรศักยภาพศูนย์การเรียนรู้สารก่อกลายพันธุ์สาหร่ายสีน้ำตาลหลักสูตรอนุพันธ์ของ ADAMอาหารฉายรังสี เทอร์โมลูมิเนสเซนส์เอนไซม์ไทโรซิเนส

  Interest


  Administrative Profile

  • ม.ค. 2560 - ปัจจุบัน หัวหน้าภาควิชา(รักษาการแทน) ภาควิชาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา
  • ต.ค. 2557 - ต.ค. 2561 คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา
  • ต.ค. 2557 - เม.ย. 2558 หัวหน้าภาควิชา ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา
  • ต.ค. 2557 - เม.ย. 2558 หัวหน้าภาควิชา ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา
  • ต.ค. 2557 - ก.พ. 2558 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ก.พ. 2556 - ก.ย. 2557 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ก.พ. 2554 - ก.พ. 2556 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • มี.ค. 2552 - ก.พ. 2554 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • พ.ค. 2550 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
  • ทุนนอก 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 16 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 5 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 11 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 17 เรื่อง (เชิงวิชาการ 15 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 2 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Synthesis and biological evaluation of a series of flavone derivatives as potential radioligands for imaging the multidrug resistance-associated protein 1 (ABCC1/MRP1)Mavel S., Dikic B., Palakas S., Emond P., Greguric I., De Gracia A.G., Mattner F., Garrigos M., Guilloteau D., Katsifis A.2006Bioorganic and Medicinal Chemistry
  14(5),pp. 1599-1607
  43
  2Seasonal variation in nutritional composition and anti-proliferative activity of brown seaweed, Sargassum oligocystumPraiboon J., Palakas S., Noiraksa T., Miyashita K.2018Journal of Applied Phycology
  30(1),pp. 101-111
  17
  3Chemioresistance of an adriamycin-selective human small-cell lung carcinoma cell linePalakas S., Pakkong P., Ratanaphadit K.2009Kasetsart Journal - Natural Science
  43(5 SUPPL.),pp. 165-171
  1
  4Cellular chemo-resistance and radiosensitivity of parental and adriamycin-selective human small-cell lung cancer cell linesChantapoon Y., Ratanaphadit K., Palakas S.2013Kasetsart Journal - Natural Science
  47(3),pp. 424-433
  0