ผลงานฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร ปี 2014

7

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2014

12

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2014

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2014

36

Project

โครงการวิจัย ปี 2014

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2014

3

Award

รางวัล ปี 2014

แนวโน้มผลงานของฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2014

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร ปี 2014

Publish Year International Journal 7
2014 inดร.ศันสนีย์ อุดมระติ, exGohtani, S., "Enzymatic esterification of tapioca maltodextrin fatty acid ester", Carbohydrate Polymers, ปีที่ 99, ฉบับที่ -, มกราคม 2014, หน้า 379-384
2014 inนายวินัศ ภูมินาถ, inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, "The acidity enhancement in extraction of anthocyanin and color of rambutan peel", The Journal of Food Technology, ปีที่ 106, ฉบับที่ 1, ธันวาคม - มีนาคม 2014, หน้า 220-226
2014 inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, inดร.วราภรณ์ ประเสริฐ, inนางสาวกรุณา วงษ์กระจ่าง, "Optimization of extrusion conditions for ready-to-eat breakfast cereal enhanced with defatted rice bran", International Food Research Journal, ปีที่ 21, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2014, หน้า 713-722
2014 exChungcharoen, T, exPrachayawarakorn, S, inนางพัชรี ตั้งตระกูล, exSoponronnarit, S, "Effects of Germination Process and Drying Temperature on Gamma-Aminobutyric Acid (GABA) and Starch Digestibility of Germinated Brown Rice", DRYING TECHNOLOGY, ปีที่ 32, ฉบับที่ 6, เมษายน 2014, หน้า 742-753
2014 inดร.ชุติมา ไวศรายุทธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางวิภา สุโรจนะเมธากุล, exKaewpradub, S, exShoji, M, exIto, T, exTamura, H, "Investigation on the understanding and implementation of food allergen management among Thai food manufacturers", FOOD CONTROL, ปีที่ 46, ธันวาคม 2014, หน้า 182-188
2014 inดร.ศันสนีย์ อุดมระติ, exShoichi Gohtani , "Esterified xylo-oligosaccharides for stabilization of Tween 80-stabilized oil-in-water emulsions: stabilization mechanism, rheological properties, and stability of emulsions", Journal of the Science of Food and Agriculture, ปีที่ 94, ฉบับที่ 15, ธันวาคม 2014, หน้า 3241-3247
2014 exDavidson JW, exKenney PB, exManor M, exGood CM, exWeber GM, inดร.อัญชลี อุษณาสุวรรณกุล, exTurk PJ, exWelsh C, exSummerfelt ST, "Growth Performance, Fillet Quality, and Reproductive Maturity of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) Cultured to 5 Kilograms within Freshwater Recirculating Systems", Aquaculture Research & Development, ปีที่ 5, ฉบับที่ 238, มิถุนายน 2014

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในฝ่ายเคมีและกายภาพอาหารต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 7
2014 inดร.วิชชา ตรีสุวรรณ, inนางสาวทิพย์ธิดา แก้วตาทิพย์, inดร.สุมิตรา บุญบำรุง, inนางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล, "Investigation of the odor active compounds in soymilk during cooking and whey addition", 1st Joint ACS AGFD – ACS ICSCT Symposium on Agricultural and Food Chemistry, 5 มีนาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inดร.ศันสนีย์ อุดมระติ, exShoichi Gohtani , "Physicochemical properties and emulsifying properties of xylo-oligosaccharide fatty acid esters", The 16th Food Innovation Asia Conference 2014, 12 - 13 มิถุนายน 2014
2014 inดร.ศันสนีย์ อุดมระติ, exShoichi Gohtani , "Centrifugal accelerated oil separation in maltodextrin fatty acid ester-stabilized oil-in-water emulsions", the International Conference on the 8th Thailand-Taiwan Bilateral Conference and the 2nd UNTA Meeting with the theme “Science Technology and Innovation for Sustainable Tropical Agriculture and Food”, 26 - 27 มิถุนายน 2014
2014 inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, inนางวิภา สุโรจนะเมธากุล, "Antimutagenic effect of Analog-Curcuminoid: the ModifiedProduct from Curcumin", The 8th Thailand –Taiwan Bilateral Conference” in the theme of “Science Technology and Innovation for Sustainable Tropical Agriculture and Food”, 26 - 27 มิถุนายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล, exYukiko TAKAHASHI, exMegumi Murakami, exKazuki HARADA, inดร.วารุณี วารัญญานนท์, exKazuko SHIMADA5, exChigen TSUKAMOTO, "Changes of Composition and Content of Health Beneficial Components and Antioxidant Activity in Black and Yellow Soybean Seeds under Anaerobic Stress Soaking", The 16th FOOD INNOVATION ASIA CONFERENCE 2014 , 12 - 13 มิถุนายน 2014
2014 inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, inนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล, exนิรมล เรืองฤทธิ์, inดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์, "Mutation Evaluation of the Extracts from Thai Savory Powder Favors (Nua Powder) and the Vegetables Composed in Nua Powder by Ames test", The 16th Food Innovation Asia Conference 2014, 12 - 13 มิถุนายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inนางพัชรี ตั้งตระกูล, "Innovative Rice Products in Thailand", East Asia Conference on Standardization of Rice Function, 10 - 12 ธันวาคม 2014, Kyoto ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 5
2014 inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, inนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล, inดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์, exกนกอร สุวรรณศิลป์, "การตรวจสอบฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ในเนื้อสัตว์ที่ผ่านกระบวนการปรุงสุกโดยวิธีทดสอบการกลายพันธุ์แบบย้อนกลับในแบคทีเรีย", การประชุมวิชาการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ เรื่อง "สุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่ รู้ทันเทคโนโลยี รู้ดีโฆษณาเกินจริง", 26 - 28 มีนาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inดร.วันเพ็ญ มีสมญา, inนางสาวสมจิต อ่อนเหม, inนางสาวศรุดา (ตวิษา) โลหะนะ, inดร.วันชัย วรวัฒนเมธีกุล, รองศาสตราจารย์, inนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล, "การศึกษาการผลิตปลาสวรรค์แผ่นฮาลาลจากปลาทะเล", การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 5, 16 พฤษภาคม 2014, ประเทศไทย สงขลา ประเทศไทย
2014 inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, inนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล, inดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์, "ผลของกระบวนการปรุงสุกแบบพื้นบ้านไทยที่มีต่อฤทธิ์และปริมาณสารก่อกลายพันธุ์ในเนื้อหมู", 1st Nakhon Phanom National and International conference in Healthcare (NPNICH) , 7 - 10 กรกฎาคม 2014, นครพนม ประเทศไทย
2014 inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, inนางสาวอภิญญา จุฑางกูร, "Effect of heat, sucrose and sodium metabisulfite on dried coconut strips", The 8th Thailand-Taiwan Bilateral Conference , 26 - 27 มิถุนายน 2014, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exPimtip Powirode, inดร.จุฑา มุกดาสนิท, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุมิตรา บุญบำรุง, "Characterization the volatiles components of Tom Yum essential oil isolated from Supercritical Fluid Extraction and Steam Distillation", The 8th Thailand –Taiwan Bilateral Conference on “Science Technology and Innovation for Sustainable Tropical Agriculture and Food”. , 26 - 27 มิถุนายน 2014, อื่นๆ ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2018 >>

Trademark

จำนวนเครื่องหมายการค้า 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2023 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20112009 >>

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2018 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=11&SectionID=08&BudgetYear=2014]