ผลงานฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร ปี 2015

13

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2015

11

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2015

4

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2015

25

Project

โครงการวิจัย ปี 2015

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2015

1

Award

รางวัล ปี 2015

แนวโน้มผลงานของฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2015

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร ปี 2015

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2015

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร ปี 2015

Publish Year International Journal 10
2015 inดร.ศันสนีย์ อุดมระติ, exProf. Gohtani Shoichi, "Tapioca maltodextrin fatty acid ester as a potential stabilizer for Tween 80-stabilized oil-in-water emulsions", Food Hydrocolloids, ปีที่ 44, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2015, หน้า 23-31
2015 inนายวินัศ ภูมินาถ, "Identification and Content of Fructo-oligosaccharide Series in Herbs", The Journal of Food Technology, ปีที่ 107, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2015, หน้า 252-256
2015 exGregory M. Webber, exJohn W. Davidson, exP. Brett Kenney, exChristopher M. Good, exMeghan L. Manor, exCarla Welsh, inดร.อัญชลี อุษณาสุวรรณกุล, exSteven T. Summerfelt, "Changes in Sex Steroids, Growth Hormone, and Insulin-Like Growth Factor-I during Ovarian Development in Rainbow Trout Cultured in a Water Recirculating System with Continuous Light", North American Journal of Aquaculture, ปีที่ 77, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2015, หน้า 186-194
2015 inดร.ศันสนีย์ อุดมระติ, exProf. Gohtani Shoichi, "Enzymatic modification and characterization of xylo-oligosaccharide esters as potential emulsifiers", International Food Research Journal, ปีที่ 22, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2015, หน้า 818-825
2015 exChungcharoen, Thatchapol, exPrachayawarakorn, Somkiat, inนางพัชรี ตั้งตระกูล, exSoponronnarit, Somchart, "Effects of germination time and drying temperature on drying characteristics and quality of germinated paddy", FOOD AND BIOPRODUCTS PROCESSING, ปีที่ 94, เมษายน 2015, หน้า 707-716
2015 exChungcharoen, Thatchapol, exPrachayawarakorn, Somkiat, inนางพัชรี ตั้งตระกูล, exSoponronnarit, Somchart, "Quality Attributes of Germinated High-Amylose and Waxy Rice in Superheated Steam and Hot Air Drying", DRYING TECHNOLOGY, ปีที่ 33, ฉบับที่ 7, มิถุนายน 2015, หน้า 876-885
2015 inดร.ลัดดา แสงเดือน วัฒนศิริธรรม, inดร.โชคชัย ธีรกุลเกียรติ, ศาสตราจารย์, exนางสาวสุพชชาา ขับกล่อมส่ง, "Antioxidant activity of rice bran protein extract, its enzymatic hydrolysates and its combination with commercial antioxidants.", Pakistan Journal of Nutrition , ปีที่ 14, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2015, หน้า 647-652
2015 inนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล, exKazuko Shimada, exYohei Omizu, exYuko Uemoto, inดร.วารุณี วารัญญานนท์, exChigen TSUKAMOTO, "Mechanism of DDMP-saponin degradation and maltol production in soymilk preparation", LWT - Food Science and Technology, ปีที่ 64, ฉบับที่ 1, พฤศจิกายน 2015, หน้า 197-204
2015 inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, inนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล, exนิรมล เรืองฤทธิ์, inดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์, "MUTAGENIC ACTIVITY OF NUA POWDER EXTRACTS BY AMES TEST", Journal of the International Society for Southeast Asian Agricultural Sciences, ปีที่ 21, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2015, หน้า 56-66
2015 inดร.ลัดดา แสงเดือน วัฒนศิริธรรม, inดร.โชคชัย ธีรกุลเกียรติ, ศาสตราจารย์, exSamanthi Wickramasekara, exClaudia S.Maier, exJan F.Stevens, "ชื่อโครงการ ไม่สอดคล้องเพราะไม่มีในระบบ สวพ ชื่อโครงการอยู่ วช (ทุนบัณฑิตศึกษา)", Food Chemistry, ปีที่ 192, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2015, หน้า 156-162
Publish Year National Journal 3
2015 inดร.ศันสนีย์ อุดมระติ, inนางสาวประจงเวท สาตมาลี, inนางวิภา สุโรจนะเมธากุล, "การใช้แป้งข้าวที่ผ่านกระบวนการหมักทางธรรมชาติร่วมกับการให้ความร้อนและความชื้นเพื่อเพิ่มสตาร์ชทนต่อการย่อยด้วยเอนไซม์ในขนมจีน", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 23, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2015, หน้า 507-516
2015 inดร.ศันสนีย์ อุดมระติ, inนางสาวประจงเวท สาตมาลี, inนางวิภา สุโรจนะเมธากุล, "การผลิตสตาร์ชทนต่อการย่อยด้วยเอนไซม์จากแป้งข้าวด้วยวิธีการย่อยแป้งด้วยการหมักทางธรรมชาติร่วมกับการให้ความร้อนและความชื้น", วารสารวิทยาศาสตร์ มข., ปีที่ 43, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2015, หน้า 232-248
2015 exผศ.ดร.วริพัสย์ อารีกุล, inดร.นราพร พรหมไกรวร, "Thai Indigenous Plants: Focusing on Total Phenolic Content, Antioxidant Activity and Their Correlation on Medicinal Effects", KMITL Science and Technology Journal, ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2015, หน้า 10-23

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในฝ่ายเคมีและกายภาพอาหารต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2018 >>

Trademark

จำนวนเครื่องหมายการค้า 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2023 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20112009 >>

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2018 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=11&SectionID=08&BudgetYear=2015]