ผลงานฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร ปี 2022

14

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

6

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

26

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

1

Award

รางวัล ปี 2022

แนวโน้มผลงานของฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2022

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร ปี 2022

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2022

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร ปี 2022

Publish Year International Journal 13
2022 inนางวิภา สุโรจนะเมธากุล, inดร.ศันสนีย์ อุดมระติ, inนางสาวประจงเวท สาตมาลี, "Effects of Liquid Nitrogen Deep Freezing Treatment on Rice Starch Properties", Starch, ปีที่ 74, ฉบับที่ 3-4, มีนาคม 2022, หน้า 2100137
2022 exPannapapol Jaichakan, exTipawan Thongsook, inดร.มัสลิน นาคไพจิตร, รองศาสตราจารย์, inดร.ลัดดา แสงเดือน วัฒนศิริธรรม, exSuphat Phongthai, exAlisa Pattarapisitporn, exNiramon Utama-ang, exThunnop LAOKULDILOK, exWannaporn Klangpetch, "Xylobiose and Xylotriose Production from Alkali Soluble Defatted Rice Bran Arabinoxylan Using Endoxylanase from Neocallimastix partriciarum", Starch/Staerke, ปีที่ 74, ฉบับที่ 3-4, มีนาคม 2022, หน้า 2100177
2022 exTongsai, S., inดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, exTepsongkroh, B., inดร.สุมิตรา บุญบำรุง, exPrinyawiwatkul, W., "Relationship between sensory and chemical properties of Assam green teas under different pan-firing and rolling time conditions", International Journal of Food Science and Technology, ปีที่ 57, ฉบับที่ 5, กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2022, หน้า 3116-3127
2022 inนางสาวทิพย์ธิดา แก้วตาทิพย์, inดร.ปกรณ์ วรรธนะอมร, รองศาสตราจารย์, inดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.เยาวภา หล่อเจริญผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อุทัย กลิ่นเกษร, รองศาสตราจารย์, "Maillard reaction products-based encapsulant system formed between chitosan and corn syrup solids: Influence of solution pH on formation kinetic and antioxidant activity", Food Chemistry, ปีที่ 393, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2022, หน้า 133329-1-9
2022 inดร.ศันสนีย์ อุดมระติ, inนางพัชรี ตั้งตระกูล, inนางสาวงามจิตร โล่วิทูร, exผศ.ดร.ดวงใจ ถิรธรรมถาวร, "Rheological properties of pastes and gels of rice flour with varied amylose contents", Science, Engineering and Health Studies, ปีที่ 16, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2022, หน้า 22030007
2022 inนางวิภา สุโรจนะเมธากุล, inนางสาวประจงเวท สาตมาลี, exThirathumthavorn, D., inดร.ศันสนีย์ อุดมระติ, "Combined-acid hydrolysis and heat-moisture treatment of rice flour: physicochemical properties and resistant starch", Journal of Food Measurement and Characterization, ธันวาคม 2022
2022 inดร.วนิดา ปานอุทัย, inดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์, exSittiruk Roytrakul, exSarn Settachaimongkon, inดร.ลัดดา แสงเดือน วัฒนศิริธรรม, inดร.สุมิตรา บุญบำรุง, inดร.จุฑา มุกดาสนิท, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSayamon Sithtisarn , "Arthrospira platensis Mutagenesis for Protein and C-Phycocyanin Improvement and Proteomics Approaches", Life, ปีที่ 12, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2022, หน้า 911
2022 inดร.อัญชลี อุษณาสุวรรณกุล, exKartik Pondicherry, inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, "Rheological and tribological characterization of herbal sweet sauce with different stabilizing systems", CyTA - Journal of Food, ปีที่ 20, ฉบับที่ 1, สิงหาคม 2022, หน้า 158-171
2022 inดร.สมัชญา งามสุข, exJue-Liang Hsu, "Identification of dipeptidyl peptidase IV inhibitory peptides derived from gac seed protein hydrolysate using hydrophilic interaction liquid chromatography and reversed-phase high-performance liquid chromatography", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 56, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2022, หน้า 847-856
2022 inดร.อัญชลี อุษณาสุวรรณกุล, inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, inดร.วิชชา ตรีสุวรรณ, inนางสาวกัษมาพร ปัญต๊ะบุตร, inนายพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ, "Effect of the Addition of Soybean Residue (Okara) on the Physicochemical, Tribological, Instrumental, and Sensory Texture Properties of Extruded Snacks", Foods, ปีที่ 11, ฉบับที่ 19, ตุลาคม 2022, หน้า (2967)
2022 inดร.วนิดา ปานอุทัย, inดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์, inดร.สุมิตรา บุญบำรุง, inดร.จุฑา มุกดาสนิท, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Improvement in the Sequential Extraction of Phycobiliproteins from Arthrospira platensis Using Green Technologies", Life, ปีที่ 12, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2022, หน้า 1-19
2022 inดร.วราภรณ์ ประเสริฐ, inดร.ธิดารัตน์ พันโท, inนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล, exPengpinij, W., "Effects of Sacha inchi (Plukenetia volubilis L.) oil and extrusion process conditions on physicochemical properties of fortified omega-3 fibrous high moisture meat analogs", Journal of Food Processing and Preservation, ปีที่ 46, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2022
2022 exผศ.ดร. ดวงใจ ถิรธรรมถาวร, exอิศราภรณ์ สินทองธนพัฒน์ , exSutthaorn Wongpracharat, exปิยะฉัตร ใจเอื้อ , inดร.ศันสนีย์ อุดมระติ, "Physico-chemical properties of instant fried gluten-free noodles incorporating defatted Riceberry bran and soy protein isolate", Brazilian Journal of Food Technology, ปีที่ 25, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2022, หน้า e2022045
Publish Year National Journal 1
2022 inนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล, "ผลิตภัณฑ์คีโตเจนิก", วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร, ปีที่ 52, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2022, หน้า 15-24

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในฝ่ายเคมีและกายภาพอาหารต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 1
2022 inดร.นราพร พรหมไกรวร, inดร.วนิดา ปานอุทัย, exFidia Fibriana, "Challenges of anti-inflammatory and antiallergic effects of phytochemicals on Long COVID – A review", The 9th International Conference on Mathematics, Science, and Education (ICMSE 2022), 5 - 6 ตุลาคม 2022, สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
Publish Year National Conference 2
2022 inนางสาวทิพย์ธิดา แก้วตาทิพย์, inดร.เกศศิณี ตระกูลทิวากร, inดร.สุมิตรา บุญบำรุง, inดร.ประมวล ทรายทอง, inดร.ธิดารัตน์ พันโท, inนางสาววาสนา นาราศรี, "Impact of maturity at harvest on ripening, quality and volatile compounds in palmyra palm (Borassus flabellifer) fruit pulp", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 60, 22 กุมภาพันธ์ 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 inดร.สมัชญา งามสุข, exJue-Liang Hsu, "Identification of dipeptidyl peptidase IV inhibitory peptides derived from gac seeds protein hydrolysate using HILIC and RP-HPLC", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 60 , 22 กุมภาพันธ์ 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2018 >>

Trademark

จำนวนเครื่องหมายการค้า 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2023 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

Publish Year International Petty Patent 6
2022 inนางสาวศิริพร ตันจอ, inนายญาธิปวีร์ ปักแก้ว, inนางอุษาพร ภูคัสมาส, inนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล, inนางสาวชุษณา เมฆโหรา, inดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, "สูตรผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าวสำหรับผู้สูงอายุ สูตรเพิ่มโปรตีนจากเนื้อปลา", สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2022
2022 inนางสาวศิริพร ตันจอ, inนายญาธิปวีร์ ปักแก้ว, inนางอุษาพร ภูคัสมาส, inนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล, inนางสาวชุษณา เมฆโหรา, inดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, "สูตรผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าวสำหรับผู้สูงอายุ สูตรเพิ่มรสเผ็ด", สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2022
2022 inนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล, inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, "ไอศกรีมกะทิจากแป้งข้าวไรซ์เบอรี่และกรรมวิธีการผลิต", Kasetsart University, 2022
2022 inนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล, inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, "ไอศกรีมกะทิจากแป้งข้าวเหนียวลืมผัวและกรรมวิธีการผลิต", Kasetsart University, 2022
2022 inนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล, inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, "ไอศกรีมกะทิจากแป้งข้าวหอมนิลและกรรมวิธีการผลิต", Kasetsart University, 2022
2022 inนางสาวศิริพร ตันจอ, inนายญาธิปวีร์ ปักแก้ว, inนางอุษาพร ภูคัสมาส, inนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล, inนางสาวชุษณา เมฆโหรา, inดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, "สูตรผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าวสำหรับผู้สูงอายุ", สิทธิร่วม สวก. และ มก. , 2022

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20112009 >>

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2018 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=11&SectionID=08&BudgetYear=2022]