ผลงานฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร ปี 2023

10

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

2

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

35

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

แนวโน้มผลงานของฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2011

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร ปี 2011

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2011
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร ปี 2011
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

Publish Year International Journal 12
2011 exRewthong, O., exSoponronnarit, S., exTaechapairoj, C., inนางพัชรี ตั้งตระกูล, exPrachayawarakorn, S., "Effects of cooking, drying and pretreatment methods on texture and starch digestibility of instant rice", Journal of Food Engineering, ปีที่ 103, ฉบับที่ 3, เมษายน 2011, หน้า 258-264
2011 exTeeranuch Chysirichote, inนางสาวอัญชนีย์ อุทัยพัฒนาชีพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วารุณี วารัญญานนท์, "Effect of Reducing Fat and Using Fat Replacers in the Crust of Flaky Chinese Pastry", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 45, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2011, หน้า 120-127
2011 inนางวิภา สุโรจนะเมธากุล, exHirotoshi Doi, exHaruki Shibata, exTasuku Mizumura, exToshio Takahashi, inดร.วารุณี วารัญญานนท์, inนางศิรินรัตน์ ศรีกุลนาถ , exMasahiro Shoji, exTatsuhiko Ito, exHirotoshi TAMURA, "Reliable Enzyme-Linked Immunosorbent Assay for the Determination of Coconut Milk Proteins in Processed Foods", Journal of Agricultural and Food Chemistry, ปีที่ 59, ฉบับที่ 6, มีนาคม 2011, หน้า 2131-2136
2011 exSrisang, N, exPrachayawarakorn, S, inดร.วารุณี วารัญญานนท์, exSoponronnarit, S, "Germinated Brown Rice Drying by Hot Air Fluidization Technique", DRYING TECHNOLOGY, ปีที่ 29, ฉบับที่ 1, เมษายน 2011, หน้า 55-63
2011 exJaiboon, P., exPrachayawarakorn, S., exDevahastin, S., inนางพัชรี ตั้งตระกูล, exSoponronnarit, S., "Effect of high-temperature fluidized-bed drying on cooking, textural and digestive properties of waxy rice", Journal of Food Engineering, ปีที่ 105, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2011, หน้า 89-97
2011 inดร.ศันสนีย์ อุดมระติ, exIkeda, S., exGohtani, S., "The effect of tapioca maltodextrins on the stability of oil-in-water emulsions", Starch/Starke, ปีที่ 63, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2011, หน้า 347-353
2011 inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, exUrai Paosangtong, inนางเย็นใจ ฐิตะฐาน, inนางสาวสมจิต อ่อนเหม, inนายวินัศ ภูมินาถ, "Production and Nutrition of Khi Lek (Siamese cassia) Curry from Central Thailand", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 45, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2011, หน้า 510-520
2011 exSootjarit, S., inดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์, inนางวิภา สุโรจนะเมธากุล, "Effects of drying methods on the nutritional and physical quality of pre-germinated rice", Transactions of the ASABE, ปีที่ 54, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2011, หน้า 1423-1430
2011 exSrisang, N., inดร.วารุณี วารัญญานนท์, exSoponronnarit, S., exPrachayawarakorn, S., "Effects of heating media and operating conditions on drying kinetics and quality of germinated brown rice", Journal of Food Engineering, ปีที่ 107, ฉบับที่ 3-4, ธันวาคม 2011, หน้า 385-392
2011 inนางสาวประจงเวท สาตมาลี, exMatsuki, J., "Effect of debranching and heat-moisture treatment on the properties of Thai rice flours", International Journal of Food Science and Technology, ปีที่ 46, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2011, หน้า 2628-2633
2011 exTeeranuch Chysirichote, exAnchanee Utaipatanacheep, inดร.วารุณี วารัญญานนท์, "Caloric Reduction in Mungbean Conserve Filling of Flaky Chinese Pastry", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 45, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2011, หน้า 1127-1137
2011 inดร.อัญชลี อุษณาสุวรรณกุล, exP. Brett Kenney, exGregory M. Weber, exJianbo Yao, exSusan D. Slider, exMeghan L. Manor, exMohamed Salem, "Effect of sexual maturation on growth, fillet composition, and texture of female rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) on a high nutritional plane", Aquaculture, ปีที่ 317, ฉบับที่ 1-4, กรกฎาคม 2011, หน้า 79-88
Publish Year National Journal 4
2011 inนางสาวอภิญญา จุฑางกูร, "คุณภาพของฟักทองญี่ปุ่นพร้อมปรุงภายใต้การบรรจุแบบปรับบรรยากาศที่คัดเลือก", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 42, ฉบับที่ 1 (พิเศษ), มกราคม - เมษายน 2011, หน้า 639-642
2011 inดร.ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.ลัดดา แสงเดือน วัฒนศิริธรรม, inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, "ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและสารประกอบฟีนอลิกในผลไม้ที่คัดเลือก", วารสารคหเศรษฐศาสตร์, ปีที่ 54, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2011, หน้า 17-24
2011 inนางวิภา สุโรจนะเมธากุล, "สารก่อภูมิแพ้อาหาร", วารสารอาหาร, ปีที่ 41, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2011, หน้า 211-216
2011 inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, inนางสาวอภิญญา จุฑางกูร, "การตรวจสอบความเป็นพิษต่อยีนและฤทธิ์ยับยั้งการกลายพันธุ์ของสารสกัดจากลองกองโดยใช้แบคทีเรีย Salmonella", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 42, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2011, หน้า 253-256

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในฝ่ายเคมีและกายภาพอาหารต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 10
2011 inนางสาวประจงเวท สาตมาลี, inนางวิภา สุโรจนะเมธากุล, inดร.ศันสนีย์ อุดมระติ, "Effect of deep Freezing on Rice Flour and Starch", 12th Asean Food Conference 2011, 18 มิถุนายน 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inนางวิภา สุโรจนะเมธากุล, inนางสาวประจงเวท สาตมาลี, inดร.ศันสนีย์ อุดมระติ, "Effect of Deep Freezing on Cassava Stach Properties", 12th Asean Food Conference 2011, 16 มิถุนายน 2011 - 18 กรกฎาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, inนางอุไร เผ่าสังข์ทอง, inนางเย็นใจ ฐิตะฐาน, inนางสาวสมจิต อ่อนเหม, inนายวินัศ ภูมินาถ, "Effect of repeated frying on the phyco-chemical of omelet", International Food Conference 2011 , 28 - 29 ตุลาคม 2011, สุราบายา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2011 inนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล, inนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล, "การใช้แป้งข้าวกล้องงอก แป้งข้าวหอมแดงและแป้งข้าวหอมนิลในผลิตภัณฑ์มินิคัพเค้ก", Life Improvement Food Technology , 28 - 29 ตุลาคม 2011, surabaya สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2011 inนางสาวกรุณา วงษ์กระจ่าง, "Optimization of Ultrasound assisted extraction of anthocyanins from Wine grape skin: Shiraz variety", 12th ASEAN Food Conference, 16 - 18 มิถุนายน 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exMaradee Phongpipatpong, inนางสาวกรุณา วงษ์กระจ่าง, "Effect of Different Pretreatments and Air Temperatures on Drying and Quality Characteristics of Sauropus androgynus Merr.", The 6th CIGR Section VI International Symposium, 18 - 20 เมษายน 2011, Nantes สาธารณรัฐฝรั่งเศส
2011 inดร.สุมิตรา บุญบำรุง, inดร.จุฑา มุกดาสนิท, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Characteristic Volatile Compounds of Tom Yum Flavor", The International Symposium on Medicinal and Aromatic Plants, 15 - 18 ธันวาคม 2011, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2011 inดร.สุมิตรา บุญบำรุง, inดร.จุฑา มุกดาสนิท, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Aroma Compositions of Siam Cardamom Shoot Identified by SPME/GC-MS", The International Symposium on medicinal and Aromatic Plants, 15 - 18 ธันวาคม 2011, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2011 inดร.สุมิตรา บุญบำรุง, exอ.ดร.เขมาภรณ์ บุญบำรุง, exภูมรินทร์ เสือคล้าย, exมิญช์ คร้ามอยู่, "Effect of Plant Extracts on Biofilm Formation from Pseudomonas aeruginosa", The International Symposium on Medicinal and Aromatic Plants, 15 - 18 ธันวาคม 2011, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2011 inดร.ศันสนีย์ อุดมระติ, exShinya Ikeda, exShoichi Gohtani , "Enhancement of coalescence by tapioca maltodextrin addition to oil-in-water emulsions", The 12th ASEAN food conference 2011, 16 มิถุนายน 2011 - 6 กุมภาพันธ์ 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 8
2011 exชนิต ชนะปาลพันธุ์, inดร.พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.สุมิตรา บุญบำรุง, "การประเมินสารให้กลิ่นของทุเรียนพันธุ์หมอนทองโดยเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟีและจมูกอิเล็กทรอนิกส์", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inดร.พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.สุมิตรา บุญบำรุง, "การประเมินความอ่อนนุ่มของทุเรียนพันธุ์หมอนทองตัดแต่งพร้อมบริโภค โดยใช้สมการจลนพลศาสตร์", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, inนางสาวอภิญญา จุฑางกูร, inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, "การตรวจสอบความเป็นพิษต่อยีนและฤทธิ์ยับยั้งการกลายพันธุ์ของสารสกัดจากลองกองโดยใช้แบคทีเรีย Salmonella", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 5, 21 - 22 กรกฎาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exศุรํฐนันท์ คงนันท์, inดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inนางพัชรี ตั้งตระกูล, "ผลของสภาพการงอกต่อคุณภาพทางเคมีเชิงฟิสิกส์ของแป้งข้าวกล้องงอกที่ผลิตจากข้าวกล้อง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exนายจักรพงษ์ โสวะพันธ์, inดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inนางพัชรี ตั้งตระกูล, "ผลของสภาพการงอกและสมบัติความหนืดและปริมาณ GABA ของแป้งข้าวกล้องงอกที่ผลิตจากข้าวเปลือก", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inนายวินัศ ภูมินาถ, inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, "Changes acidity of various kind oil used for deep frying in Thai foods", The 37th Congress on Science and Technology of Thailand (STT 37) October 10-12, 2011 Bangkok Thailand , 10 ตุลาคม 2011 - 12 กุมภาพันธ์ 2012, พญาไท กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inดร.วิภาภรณ์ ณ ถลาง, inนางสาวอภิญญา จุฑางกูร, inดร.พิศมัย ศรีชาเยช, inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, inนายพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ, "การส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารและสร้างกลไกทางการตลาดเพื่อยกระดับรายได้ของเกษตรกรบนพื้นที่ต้นน้ำน้ำหนาว", การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๔(Thailand Research Expo 2011), 26 - 30 สิงหาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exนส.ศิริกาญจน์ จันทร์ถาวรพานิช, inดร.พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.สุมิตรา บุญบำรุง, "การอธิบายความอ่อนนุ่มของทุเรียนพันธุ์หมอนทองตัดแต่งพร้อมบริโภคโดยใช้สมการจลนพลศาสตร์", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2018 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

Publish Year International Petty Patent 1
2011 inนายวินัศ ภูมินาถ, "ผลิตภัณฑ์แป้งสำเร็จรูปและกรรมวิธีการผลิต", Kasetsart University, 2011

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2018 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=11&SectionID=08&BudgetYear=2011]