ผลงานฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร ปี 2016

8

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2016

11

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2016

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2016

26

Project

โครงการวิจัย ปี 2016

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2016

3

Award

รางวัล ปี 2016

แนวโน้มผลงานของฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2009
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร ปี 2009
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2009
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร ปี 2009
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

Publish Year International Journal 6
2009 inดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, exBoonma Niyomwit, inนางสาวกรุณา วงษ์กระจ่าง, "Resistant Starch Contents and the in Vitro Starch Digestibility of Thai Starchy Foods", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 43, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2009, หน้า 178-186
2009 inดร.ดลฤดี ใจสุทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสมเกียรติ ปรัชญาวรากร, inดร.วารุณี วารัญญานนท์, inนางพัชรี ตั้งตระกูล, exสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, "Accelerated aging of jasmine brown rice by high-temperature fluidization technique", Food Research International, ปีที่ 42, ฉบับที่ 5-6, มิถุนายน - กรกฎาคม 2009, หน้า 647-681
2009 inนางสาวประจงเวท สาตมาลี, inดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์, "Acceleration of ageing in rice stick noodle sheets using low temperature", INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, ปีที่ 44, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2009, หน้า 1367-1372
2009 exTirawanichakul, S, exPrachayawarakorn, S, inดร.วารุณี วารัญญานนท์, exSoponronnarit, S, "Drying strategies for fluidized-bed drying of paddy", International Journal of Food Engineering , ปีที่ 5, ฉบับที่ 2, เมษายน 2009
2009 inนางสาวสุภารัตน์ เรืองมณีไพฑูรย์, "Development of Instant Fried Noodles Made from Composite Flour of Wheat and Sweet Potato Flours", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 43, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2009, หน้า 768-779
2009 exCharoenthaikij, P, inดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, exดร.เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ, inนางพัชรี ตั้งตระกูล, exPrinyawiwatkul, W, "Germination Conditions Affect Physicochemical Properties of Germinated Brown Rice Flour", JOURNAL OF FOOD SCIENCE, ปีที่ 74, ฉบับที่ 9, ธันวาคม - มีนาคม 2009, หน้า C658-C665
Publish Year National Journal 1
2009 inนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล, inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, inดร.สุมิตรา บุญบำรุง, inนางสาวสิริวัฒนา จิตตรีพล, "Quality of bread added turmeric(Curcuma longa):powder, essential oil and extracted residues", Asian Journal of Food and Agro-Industry, ปีที่ 2, ฉบับที่ 04, สิงหาคม 2009, หน้า 690-701

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในฝ่ายเคมีและกายภาพอาหารต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 7
2009 inดร.วันวิสา สุดประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inนางพรรณี พักคง, รองศาสตราจารย์, exถนอมเกียรติ จันทร์จิรจิตร, inดร.สมจิตต์ ปาละกาศ, อาจารย์, inดร.วารุณี วารัญญานนท์, "Identification of irradiated garlic powders by luminescence techniques ", The 20th International Conference on Science and Technology 2009, 9 - 10 กรกฎาคม 2009, สาธารณรัฐเช็ก
2009 inนางสาวสุภารัตน์ เรืองมณีไพฑูรย์, "DEVELOPMENT OF HEALTHY INSTANT FRIED NOODLES MADE FROM COMPOSITE FLOUR OF WHEAT AND SWEET POTATO FLOUR", The Starch Update 2009: The 5th International Conference on Starch Technology, 24 - 25 กันยายน 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.วราภา มหากาญจนกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.วารุณี วารัญญานนท์, inนางปรียา วิบูลย์เศรษฐ์, รองศาสตราจารย์, inนางชิดชม ฮิรางะ, inนางฉกามาศ วงศ์ข้าหลวง, inนางสิริพร สธนเสาวภาคย์, inนางมาลัย เมืองน้อย (บุญรัตนกรกิจ), exนางมณฑาทิพย์ ยุ่นฉลาด, inดร.สุดสาย ตรีวานิช, รองศาสตราจารย์, "The enchaning of food safety management system for SME food industry in Thailand through "Pre-HACCP"", Pure and Applied Chemistry International Conference 2009, 14 - 16 มกราคม 2009, พิษณุโลก ประเทศไทย
2009 inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, inดร.สุมิตรา บุญบำรุง, inนางสาวสิริวัฒนา จิตตรีพล, "คุณภาพของขนมปังที่เติมขมิ้นชันผง น้ำมันหอมระเหยและกากขมิ้นชันจากขมิ้นชันราชบุรี", Food Innovation Asia Conference 2009, 18 - 19 มิถุนายน 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล, inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, inดร.สุมิตรา บุญบำรุง, inนางสาวสิริวัฒนา จิตตรีพล, "คุณภาพของขนมปังที่เติมขมิ้นชันผง น้ำมันหอมระเหยและกากขมิ้นชันจากขมิ้นชันราชบุรี", Food Innovation Asia Conference 2009, 11th Agro-Industrial Conference, 18 - 19 มิถุนายน 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.วรรณดี สุทธินรากร, รองศาสตราจารย์, inนางสาวอภิญญา จุฑางกูร, inนางวรางคณา พันธุมโพธิ, inนางสาวลักขณา แสนมณี, "แนวโน้มความต้องการฝึกอบรมของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", The Future of Higher Education , 12 - 16 ตุลาคม 2009, ปีนัง มาเลเซีย
2009 inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, inดร.ลัดดา แสงเดือน วัฒนศิริธรรม, inนางอุไร เผ่าสังข์ทอง, "Oxalic in bamboo shooot", 19th International congress Nutrition, 4 - 9 ตุลาคม 2009
Publish Year National Conference 8
2009 exSunanta Boonchouy, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inนางวารุณี ธนะแพสย์, inดร.วันชัย วรวัฒนเมธีกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.สุมิตรา บุญบำรุง, inดร.จุฑา มุกดาสนิท, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินค่าเพอร์ออกไซด์ ค่ากรดไขมัน และค่าแอนิซิดีนของน้ำมันปลาโดยใช้เทคนิค NIR Spectroscopy", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 exSupaporn Pajaren, inดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inนางพัชรี ตั้งตระกูล, "การพัฒนามายองเนสเสริมสารสกัดจากเปลือกมะนาว และอบเชย", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 exSupaporn Pajaren, inดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inนางพัชรี ตั้งตระกูล, "สภาวะที่เหมาะสมสำหรับการสกัดสารสกัดจากเปลือกมะนาว และอบเชย", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 exChanidda Wongbasg, inดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inนางพัชรี ตั้งตระกูล, inดร.สุคันธรส ธาดากิตติสาร, "ผลของสภาวะในการงอกที่มีต่อสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของข้าวเหนียวกล้องงอก", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 inนางวิภา สุโรจนะเมธากุล, inดร.วารุณี วารัญญานนท์, inนางพัชรี ตั้งตระกูล, inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, "การสกัดสารแอนติออกซิเดนธรรมชาติจากรำข้าวไขมันต่ำเพื่อใช้เป็น Food Additive", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35, 15 - 17 ตุลาคม 2009, ชลบุรี ประเทศไทย
2009 inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, inนางอุไร เผ่าสังข์ทอง, inนางเย็นใจ ฐิตะฐาน, inดร.ลัดดา แสงเดือน วัฒนศิริธรรม, inนางสาวงามจิตร โล่วิทูร, "การผลิตแกงหน่อไม้ใบย่านางในบรรจุภัณฑ์อ่อนตัว", 35th Congress on science and technology of Thailand , 15 - 17 ตุลาคม 2009, อ. เมือง ชลบุรี ประเทศไทย
2009 inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, inดร.ลัดดา แสงเดือน วัฒนศิริธรรม, "Oxalic Acid in Bamboo Shoots", 19th International Congress of Nutrition , 4 - 9 ตุลาคม 2009, ไบเทค บางนา อื่นๆ ประเทศไทย
2009 inนางสาวรัศมี ศุภศรี, exนางมณฑาทิพย์ ยุ่นฉลาด, "เห็ดโคนญี่ปุ่นปรับกรดในบรรจุภัณฑ์อ่อนตัวปิดสนิท", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 , 15 - 17 ตุลาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2018 >>
Publish Year International Copyrights 2
2016 inดร.สุรสิทธิ์ ไทยรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ภาษาสันสกฤตเบื้องต้น", ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ ไทยรัตน์, 2016
2016 inดร.วราห์ เทพาหุดี, รองศาสตราจารย์, "โปรแกรมวัดความยาวลูกกุ้งขาวแวนนาไม", Kasetsart University, 2016

Trademark

จำนวนเครื่องหมายการค้า 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2023 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

Publish Year International Petty Patent 7
2011 inนางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล, inดร.เกศศิณี ตระกูลทิวากร, inนางพยอม อัตกวิบูลย์กุล, inนางบุญมา นิยมวิทย์, inนางสาวพรทิพย์ เจริญธรรมวัฒน์, inดร.พิศมัย ศรีชาเยช, "ผลิตภัณฑ์ข้าวผัดเขียวหวานสำเร็จรูปและกรรมวิธีผลิตข้าวผัดเขียวหวานดังกล่าว", สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2011
2015 inดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์, inดร.อำพร เสน่ห์, รองศาสตราจารย์, inดร.น้ำฝน ลำดับวงศ์, รองศาสตราจารย์, "สูตรและกรรมวิธีการผลิตเรซินคอมพาวด์เทอร์โมพลาสติกสตาร์ช/ฟลาวร์-พอลิเอสเทอร์ย่อยสลายได้", สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2015
2017 inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, inนางสาวพัลลภา วุฒิภาพรกุล, "องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์เซรัมบำรุงผิวที่มีสารออกฤทธิ์จากกล้วยไม้สกุลหวายเป็นองค์ประกอบ", สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ , 2017
2018 inดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์, "ชุดโครงสร้างลำกล้องและกระสุนทางเลือกที่ติดตั้งเข้ากับอาวุธปืนโดยการขับกระสุนทางเลือกไปข้างหน้าด้วยประสุนจริง", -, 2018
2021 inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, inดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, รองศาสตราจารย์, exศุภาพิชญ์ บุญปู่, exดารารัตน์ มงคลการ, exมลนพรรษ สงค์พิมพ์, exกฤติยา เขื่อนเพชร, "เยลลี่ผสมเม็ดเจลบีดฟักข้าวปรุงแต่งอินูลินและกรรมวิธีการผลิต", Kasetsart University, 2021
2019 inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, inนายญาธิปวีร์ ปักแก้ว, inดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์, inดร.ธารินี สาลีโภชน์, อาจารย์, "สูตร และกรรมวิธีการผลิตผงหมักเนื้อสัตว์ที่มีคุณสมบัติยับยั้งสารก่อกลายพันธุ์", สวก., 2019
2021 inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, exมณชัย เดชสังกรานนท์, "กรรมวิธีการเพิ่มกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระซี-ไฟโคไซยานินในสาหร่ายสไปรูลิน่าแห้ง", Kasetsart University, 2021

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2018 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=11&SectionID=08&BudgetYear=2009]