ผลงานฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร ปี 2007

4

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2007

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2007

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2007

23

Project

โครงการวิจัย ปี 2007

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2007

1

Award

รางวัล ปี 2007

แนวโน้มผลงานของฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2007
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร ปี 2007
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2007
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร ปี 2007
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

Publish Year International Journal 2
2007 inนางวิภา สุโรจนะเมธากุล, exYoshihashi, T, exHuong, NTT, inดร.พัลลภ ตั้งตระกูลทรัพย์, inดร.วารุณี วารัญญานนท์, exNoguchi, A, "The potent flavor component of aromatic rice; Recent development on an aromatic variety Khao Dawk Mali 105", JOURNAL OF THE JAPANESE SOCIETY FOR FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY-NIPPON SHOKUHIN KAGAKU KOGAKU KAISHI, ปีที่ 54, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2007, หน้า 105-112
2007 inนางวิภา สุโรจนะเมธากุล, inดร.วารุณี วารัญญานนท์, inนางพัชรี ตั้งตระกูล, "คุณสมบัติของเส้นหมี่ราดหน้าแช่เยือกแข็ง", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 41, ฉบับที่ 5, มกราคม - ธันวาคม 2007, หน้า 294-299
Publish Year National Journal 2
2007 inนางมาลัย เมืองน้อย (บุญรัตนกรกิจ), inนางเพ็ญพิมล จาตุรนต์รัศมี, inนางสาวกรุณา วงษ์กระจ่าง, "การเปลียนแปลงชนิดและปริมาณของจุลินทรีย์ระหว่างการหมักยอในกระบวนการผลิตเครื่องดื่มน้ำลูกยอ", วารสารสำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, ปีที่ 39, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2007, หน้า 95-104
2007 inนางสาวศรุดา (ตวิษา) โลหะนะ, inนางไพลิน ผู้พัฒน์, inนางวิภา สุโรจนะเมธากุล, inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, "Development of Candied Pumpkin Kanom Ping Kaset", KASETSART JOURNAL: NATURAL SCIENCE, ปีที่ 41, ฉบับที่ 5, มกราคม - ธันวาคม 2007, หน้า 307-312

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในฝ่ายเคมีและกายภาพอาหารต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 2
2007 inนางวิภา สุโรจนะเมธากุล, inนางพัชรี ตั้งตระกูล, inดร.วารุณี วารัญญานนท์, "สมบัติของผลิตภัณฑ์ก๋วยเตี๋ยว แช่เยือกแข็ง: เส้นหมี่ราดหน้า", งานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 45 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, อื่นๆ ประเทศไทย
2007 inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, inนางสาวอภิญญา จุฑางกูร, inนางจันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร, "ฤทธิ์ต้านสารก่อกลายพันธุ์และฤทธิ์กำจัดอนุมูลอิสระของอาหารไทยที่มีขมิ้นชันเป็นองค์ประกอบ", The 19th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology TSB 2007: Biotechnology for Gross National Happiness., 9 - 12 ตุลาคม 2007, ปทุมธานี ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2018 >>

Trademark

จำนวนเครื่องหมายการค้า 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2023 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20112009 >>

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2018 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=11&SectionID=08&BudgetYear=2007]