ผลงานฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร ปี 2020

14

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

3

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

19

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

1

Award

รางวัล ปี 2020

แนวโน้มผลงานของฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2010

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร ปี 2010

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2010
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร ปี 2010
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

Publish Year International Journal 7
2010 inนางวิภา สุโรจนะเมธากุล, inนางสาวประจงเวท สาตมาลี, inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, inดร.ดาลัด ศิริวัน, inดร.ลัดดา แสงเดือน วัฒนศิริธรรม, "Preparation of Curcuminoid Powder from Turmeric Root (Curcuma longa Linn) for Food Ingredient Use", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 44, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2010, หน้า 123-130
2010 inดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, inนางพัชรี ตั้งตระกูล, inนางสาวกรุณา วงษ์กระจ่าง, inดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์, "Properties of Pullulanase Debranched Cassava Starch and Type-III Resistant Starch", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 44, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2010, หน้า 131-141
2010 inดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, exAttaviboonkul, P, exNiyomwit, B, inดร.วารุณี วารัญญานนท์, inดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์, "Freeze-Thaw Stability of Bualoy Thai Dessert Using Waxy Rice Flour", CEREAL CHEMISTRY, ปีที่ 87, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2010, หน้า 73-78
2010 exPhantipha Charoenthaikij, inดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inนางพัชรี ตั้งตระกูล, exWitoon Prinyawiwatkul, "Germination Conditions Affect Selected Quality of Composite Wheat-Germinated Brown Rice Flour and Bread Formulations", Journal of Food Science, ปีที่ 75, ฉบับที่ 5, มิถุนายน - กรกฎาคม 2010, หน้า S312-S318
2010 exKOHJI YAMAKI, exTadashi Yoshihashi, exHUONG THI THU DO, inนางพัชรี ตั้งตระกูล, inดร.สุมิตรา บุญบำรุง, "Simple, Selective, and Rapid Quantification of 1-Deoxynojirimycin in Mulberry Leaf Products by High-Performance Anion-Exchange Chromatography with Pulsed Amperometric Detection", Journal of Food Science, ปีที่ 75, ฉบับที่ 3, เมษายน 2010, หน้า C246-C250
2010 inดร.ประมวล ทรายทอง, inนางมาลัย เมืองน้อย (บุญรัตนกรกิจ), inนายวันชัย พันธ์ทวี, inนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล, "Use of a starter culture of lactic acid bacteria in plaa-som, a Thai fermented fish", Journal of Bioscience and Bioengineering, ปีที่ 110, ฉบับที่ 5, พฤศจิกายน 2010, หน้า 553-557
2010 inดร.อัญชลี อุษณาสุวรรณกุล, exP. Brett Kenney, exRobert G. Brannan, exSusan D. Slider, exMohamed Salem, exJianbo Yao, "Relating instrumental texture, determined by variable-blade and Allo-Kramer shear attachments, to sensory analysis of rainbow trout, Oncorhynchus mykiss,fillets", Journal of Food Science, ปีที่ 75, ฉบับที่ 7, กันยายน 2010, หน้า 365-374
Publish Year National Journal 1
2010 inดร.วันเพ็ญ มีสมญา, inดร.วารุณี วารัญญานนท์, exผศ.ทิพยเนตร อริยปิติพันธ์, inนางสาวเสาวนิตย์ ทิพย์เสวก, inนางสาวดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์, "ผลของกระบวนการฆ่าสัตว์โดยวิธีฮาลาลต่อระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลในเลือดไก่", วารสารโภชนาการ, ปีที่ 45, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2010, หน้า 33-44

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในฝ่ายเคมีและกายภาพอาหารต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 8
2010 inนายวินัศ ภูมินาถ, "Anhydrobarakol Content in Parts of Herb (Senna siamea) in Thailand", The 15th World Congress of Food Science and Technology , 22 - 26 สิงหาคม 2010, cape town สาธารณรัฐแอฟริกาใต้
2010 inนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล, inนางสาวศรุดา (ตวิษา) โลหะนะ, "The Studied of Optimized Formulation for Sensory Attributed of Gluten Free Biscuit", IUFoSt 2010, 15th World Congress of Food Science Technology. , 22 สิงหาคม - 26 กันยายน 2010, Cape Town สาธารณรัฐแอฟริกาใต้
2010 inนางสิริพร สธนเสาวภาคย์, inนางพัชรี ตั้งตระกูล, inนางสาวกรุณา วงษ์กระจ่าง, "Production of Fermented Soybean Containing a High Level of GABA", 22nd International ICFMH Symposium Food Micro 2010, 30 สิงหาคม - 3 กันยายน 2010, Copenhagen ราชอาณาจักรเดนมาร์ก
2010 inนางสาวประจงเวท สาตมาลี, "The effect of debranching and heat moisture treatment on the digestibility of raw Thai rice flours.", Annual Meeting of JSBBA 2010, 27 - 30 มีนาคม 2010, Tokyo ญี่ปุ่น
2010 inดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์, inนางวิภา สุโรจนะเมธากุล, inดร.วรรณี จิรภาคย์กุล, รองศาสตราจารย์, exนางสาวสารภี สุจริต, "Suitable Drying Method for Pre-Germinated Brown Rice", International Conference on Food Technology Edition II, 31 ตุลาคม 2010, Thanjavur สาธารณรัฐอินเดีย
2010 inนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล, inดร.ประมวล ทรายทอง, inนางสาวกรุณา วงษ์กระจ่าง, inดร.วารุณี วารัญญานนท์, "Gamma-aminobutyric Acid (GABA) in Germinated Economic Crops", International Conference on Agriculture and Agro-Industry: ICAAI2010 “FOOD, HEALTH AND TRADE”, 19 - 20 พฤศจิกายน 2010
2010 inนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล, inนางสาวศรุดา (ตวิษา) โลหะนะ, "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบิสกิตสมุนไพรไม่มีกลูเตน", Agriculture and Agro-Industry ม.แม่ฟ้าหลวง เชียงราย, 19 - 20 พฤศจิกายน 2010, เชียงราย ประเทศไทย
2010 inดร.ศันสนีย์ อุดมระติ, exGohtani Shoichi, exShinya Ikeda, "Maltodextrins enhance the coalescence in oil-in-water emulsions", The 3rd joint symposium between Chiang Mai University and Kagawa University, 24 - 26 สิงหาคม 2010, เชียงใหม่ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 3
2010 inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, inนางอุไร เผ่าสังข์ทอง, inนางเย็นใจ ฐิตะฐาน, inนางสาวสมจิต อ่อนเหม, inนายวินัศ ภูมินาถ, "ผลการต้มใบขี้เหล็กต่อปริมาณแอนไฮโดรบาราคอล", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inนางสาวอภิญญา จุฑางกูร, exIlmi Hewajulige, exTakeo Shiina, "คุณภาพของฟักทองญี่ปุ่นพร้อมปรุงภายใต้สภาวะปรับบรรยากาศที่คัดเลือก", สัมมนาวิชาการ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติครั้งที่ 8 (8th National Postharvest Technology Conference 2010) , 3 กันยายน 2010, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2010 inนางจันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร, inนางสาวอภิญญา จุฑางกูร, inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, "ปริมาณกรดอะมิโนอิสระที่มีผลต่อรสชาติในเห็ดหอมสดที่ผลิตจากภาคเหนือของประเทศไทย", การสัมมนาวิชาการ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 8, 1 - 3 กันยายน 2010, เชียงใหม่ ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2018 >>

Trademark

จำนวนเครื่องหมายการค้า 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2023 >>

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2018 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=11&SectionID=08&BudgetYear=2010]