Conference

สัมมนาวิชาการ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติครั้งที่ 8 (8th National Postharvest Technology Conference 2010)
ชาติ
3 กันยายน 2010
เชียงใหม่ ประเทศไทย
-