ผลงานฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร ปี 2017

6

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

14

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

2

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

37

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

2

Award

รางวัล ปี 2017

แนวโน้มผลงานของฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2017

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร ปี 2017

Publish Year International Journal 6
2017 inนางวิภา สุโรจนะเมธากุล, inนางศิรินรัตน์ ศรีกุลนาถ , exนางไพลิน ชำนาญสิน, exDr. Masahiro Shoji, exDr. Tamura Hirotoshi, "Survey of Thai commercial food products that have been reported to contain no wheat, rye , barley, or gluten according to their labels.", Journal of AOAC International , ปีที่ 100, ฉบับที่ 1, มกราคม 2017, หน้า 126-132
2017 inดร.วนิดา ปานอุทัย, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, รองศาสตราจารย์, inดร.นราพร พรหมไกรวร, "Effect of inducing agents on growth and astaxanthin production in Haematococcus pluvialis: Organic and inorganic", Biocatalysis and Agricultural Biotechnology, ปีที่ 2017, ฉบับที่ 12, ตุลาคม 2017, หน้า 152-158
2017 inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, inนางสาวอภิญญา จุฑางกูร, "Antimutagenic Activity of Turmeric Extract Beverages", Pakistan Journal of Nutrition, ปีที่ 16, ฉบับที่ 7, มิถุนายน 2017, หน้า 514-520
2017 inนายวินัศ ภูมินาถ, inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, "Phytochemicals Extraction and Nutraceuticals of Purple Corn", Food Science and Nutrition Studies , ปีที่ 1, ฉบับที่ 2, พฤศจิกายน 2017, หน้า 104-113
2017 inนางสาวประจงเวท สาตมาลี, inนางวิภา สุโรจนะเมธากุล, inดร.นราพร พรหมไกรวร, inนายวันชัย พันธ์ทวี, exTadashi Yoshihashi, "Removal of soluble proteins during fermentation process for improving textural properties of tradtional Thai rice noodle, Kanom-jeen", Japan Agricultural Research Quarterly, ปีที่ 51, ฉบับที่ 4, ตุลาคม 2017, หน้า 327-331
2017 exKulapichitr, F., exBorompichaichartkul, C., exPratontep, S., exLopetcharat, K., inดร.สุมิตรา บุญบำรุง, exSuppavorasatit, I., "Differences in volatile compounds and antioxidant activity of ripe and unripe green coffee beans (Coffea arabica L. โ€˜Catimorโ€™)", Acta Horticulturae, ปีที่ 1179, มกราคม 2017, หน้า 261-268

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในฝ่ายเคมีและกายภาพอาหารต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 7
2017 inดร.ศันสนีย์ อุดมระติ, exNauman Khalid, exShoichi Gohtani , exMitsutoshi Nakajima, exKunihiko Uemura, exIsao Kobayashi, "Formulation and stability of oil-in-water emulsions generated by microchannel emulsification using Tween 20 and esterified xylo-oligosaccharide as emulsifiers", Food Innovation Asia Conference 2017, 15 - 17 มิถุนายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 inนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล, inดร.วารุณี วารัญญานนท์, exChigen TSUKAMOTO, "Soyasaponin composition in Thai soybean (Glycine max cv. Chiang Mai 60)", The 19th Food Innovation Asia Conference 2017 (FIAC 2017) , 15 - 17 มิถุนายน 2017
2017 inดร.ดลฤดี ใจสุทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exN. Kato , exT. Kumrungsee , ex K. Kawai , exรศ.ดร.สมเกียรติ ปรัญชาวรากร, inนางพัชรี ตั้งตระกูล, "Effect of Burdock Root Extract Concentration on Physiochemical Property of Coated Jasmine Rice by Using Top-Spay Fluidized Bed Coating Technique", the ICFAPE 2017: 19th International Conference on Food and Agricultural Process Engineering, 26 - 27 มกราคม 2017, Sydney เครือรัฐออสเตรเลีย
2017 exKulapichitr, F., exBorompichaichartkul, C., exPratontep, S., exLopetcharat, K., inดร.สุมิตรา บุญบำรุง, exSuppavorasatit, I., "Differences in volatile compounds and antioxidant activity of ripe and unripe green coffee beans (Coffea arabica L. โ€˜Catimorโ€™)", Acta Horticulturae, 1 มกราคม 2017
2017 exJakkrawut Techo, exSomkiat Prachayawarakorn, exSakamon Devahastin, exSomchart Soponronnarit, inนางพัชรี ตั้งตระกูล, inดร.ลัดดา แสงเดือน วัฒนศิริธรรม, inดร.รติยา ธุวพาณิชยานันท์, รองศาสตราจารย์, "Effect of Thermal Shock by Impinging Stream Technique on Bioactive Compounds of Germinated Difference Rice Varieties", The 10th Thai Society of Agricultural Engineering International Conference, 7 - 9 กันยายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exJakkrawut Techo, exSomkiat Prachayawarakorn, exSakamon Devahastin, exSomchart Soponronnarit, inดร.ลัดดา แสงเดือน วัฒนศิริธรรม, inดร.รติยา ธุวพาณิชยานันท์, รองศาสตราจารย์, "COMPARISON OF HEAT AND COLD TREATMENTS ON QUALITY ATTRIBUTES OF GERMINATED BROWN RICE", The 9th Asia-Pacific Drying Conference (ADC 2017), 24 - 26 กันยายน 2017, Wuxi สาธารณรัฐประชาชนจีน
2017 exKhanh Thi Phuong Truong, inดร.ลัดดา แสงเดือน วัฒนศิริธรรม, inดร.พิณทิพย์ รัมภกาภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of Hydrolysis Conditions on Production of Arabinoxylan Oligosaccharides from Commercially Defatted Rice Bran by Xylanase", The 19th Food Innovation Asia Conference 2017 “Innovative Food Science and Technology for Mankind:Empowering Research for Health and Aging Society”, 15 - 17 มิถุนายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 7
2017 inนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล, inนางสาวอภิญญา จุฑางกูร, inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, "ผลของการใช้แป้งข้าวที่มีสารแอนโทไซยานินสูงต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไอศกรีมกะทิ", การประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาศาสตร์วิจัย" ครั้งที่ 9 "วิจัยแบบองค์รวมเพื่อมวลมนุษยชาติ, 25 - 26 พฤษภาคม 2017, บางแสน ชลบุรี ประเทศไทย
2017 inนายวินัศ ภูมินาถ, inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, "ข้าวโพดสีม่วงและสารสกัดพฤกษเคมี", อาหารสุขภาพเพื่อชีวิต Healthy Diet for Life ในการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 11 จัดโดยสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย, 10 - 12 ตุลาคม 2017, บางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exวรรณิภา พูลทรัพย์, inดร.จุฑา มุกดาสนิท, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสรณัฏฐ์ ศิริสวย, อาจารย์, inดร.สุมิตรา บุญบำรุง, exสุพัตรา ธรรมโสม, inดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, ศาสตราจารย์, "การตรวจวัดกลิ่นโคลน และการทดสอบทางประสาทสัมผัสของปลานิลที่เลี้ยงในบ่อดิน", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประจาปี 2560, 31 สิงหาคม 2017, ศรีราชา ชลบุรี ประเทศไทย
2017 exอภัสดา มีศิลป์, inดร.จุฑา มุกดาสนิท, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นันทิภา พันธุ์สวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุมิตรา บุญบำรุง, exวรรณวรางค์ วัชรนานันท์, "การเพิ่มกลิ่นรสของสารสกัดโปรตีนไฮโดรไลเสทจากเศษเหลือกุ้ง", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ ที่ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประจาปี 2560, 31 สิงหาคม 2017, ศรีราชา ชลบุรี ประเทศไทย
2017 exสุปัญญา ศรีชัยโย, inนางสาวอภิญญา จุฑางกูร, inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, inดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์, "ศึกษาปริมาณคาร์โบไฮเดรตทั้งหมดและฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์ของในเห็ดหอมสด และอบแห้งแบบเยือกแข็ง", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่14 ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแส จ.นครปฐม, 7 - 8 ธันวาคม 2017, นครปฐม ประเทศไทย
2017 exพลอยไพลิน ตุลาผล, inดร.ลัดดา แสงเดือน วัฒนศิริธรรม, inดร.วลัยรัตน์ จันทรปานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของความชื้นเริ่มต้นของกากถั่วเหลืองที่มีต่อปริมาณกาบาและกรดกลูตามิกในแป้งกากถั่วเหลืองที่ได้จากการหมักด้วย Rhizopus oligosporus และ Rhizopus oryzae", การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 1“เทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน, 17 - 18 สิงหาคม 2017, อำเภอเมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2017 exสมฤทัย สุจริตธรรม, inดร.อัญชลี อุษณาสุวรรณกุล, inดร.จิราพร รุ่งเลิศเกรียงไกร, รองศาสตราจารย์, inดร.จีรวรรณ มณีโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของน้ำมันพรีอิมัลซิฟายด์ที่มีต่อคุณภาพทางเคมี และกายภาพของไส้กรอกปลาอิมัลชัน", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2018 >>

Trademark

จำนวนเครื่องหมายการค้า 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2023 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20112009 >>

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2018 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=11&SectionID=08&BudgetYear=2017]