ผลงานฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร ปี 2018

8

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

7

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

28

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

1

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

1

Award

รางวัล ปี 2018

แนวโน้มผลงานของฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2018

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร ปี 2018

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2018

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร ปี 2018

Publish Year International Journal 7
2018 inนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล, exYoshitake Takada, exYuya Takahashi, exAyaka Ito, exMei Itabashi, inดร.วารุณี วารัญญานนท์, exAkiko Kikuchi, exMasao Ishimoto, exChigen TSUKAMOTO, "Saponin composition complexities in hypocotyls and cotyledons of nine soybean varieties", LWT- Food Science and Technology, ปีที่ 89, ฉบับที่ -, มีนาคม 2018, หน้า 93-103
2018 exTumpanuvatr, T., inดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์, inนางวิภา สุโรจนะเมธากุล, "Study of hybrid dryer prototype and its application in pregerminated rough rice drying", Drying Technology, ปีที่ 36, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2018, หน้า 205-220
2018 exนส. ฐิตาภรณ์ ตัมพานุวัตร, inดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์, inนางวิภา สุโรจนะเมธากุล, "Effects of drying conditions in hybrid dryer on the GABA rice properties", Journal of Stored Products Research, ปีที่ 77, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2018, หน้า 177-188
2018 exNukoon Pupan , inดร.พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.สุมิตรา บุญบำรุง, "Influences of different freezing and thawing methods on the physico-chemical, flavor, and sensory properties of durian puree (cv. Mothong)", JOURNAL OF FOOD PROCESSING AND PRESERVATION, ปีที่ "_", ฉบับที่ "_", พฤษภาคม 2018, หน้า 1-12
2018 inนางสาวอภิญญา จุฑางกูร, inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, inนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล, inนางจันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร, "Effects of ultraviolet C, controlled atmosphere, and ultrasound pretreatment on free ferulic acid in canned sweet corn kernels", Journal of Food Science and Technology, ปีที่ 55, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2018, หน้า 4167-4173
2018 inนายวินัศ ภูมินาถ, inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, "Quality Oil for Deep Frying in Foods and Changes Acidity on Various Kind of Oils after Frying", Food Science and Nutrition Studies , ปีที่ 2, ฉบับที่ 3, พฤศจิกายน 2018, หน้า 84-96
2018 exSuwannaprom, N., exKeeratipibul, S., inดร.สุมิตรา บุญบำรุง, exNgamchuachit, P., "Effect of storage temperature and time on volatile profile of fresh-squeezed Thai lime juice", Acta Horticulturae, ปีที่ 1205, กุมภาพันธ์ 2018, หน้า 381-386
Publish Year National Journal 1
2018 inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, inนางอุไร เผ่าสังข์ทอง, inนางเย็นใจ ฐิตะฐาน, inนางสาวสมจิต อ่อนเหม, inนายวินัศ ภูมินาถ, "Quality of Repeated Use of Oil for Frying Chinese Deep FriedDough (Pa-Tong-Kho)", Current Applied Science and Technology Journal (CAST) , ปีที่ 18, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 24-30

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในฝ่ายเคมีและกายภาพอาหารต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 3
2018 inดร.วลัยรัตน์ จันทรปานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exปริญญารัตน์ ศรีทุมมา, inดร.สุมิตรา บุญบำรุง, "Odor Composition Analysis in Cotton Towels with the Growth of Microorganisms Isolated from Musty Clothes", The 10th Bilateral Conference between Kasetsart University and National Pingtung University of Science and Technology, 27 - 28 พฤศจิกายน 2018, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exSuwannaprom, N., exKeeratipibul, S., inดร.สุมิตรา บุญบำรุง, exNgamchuachit, P., "Effect of storage temperature and time on volatile profile of fresh-squeezed Thai lime juice", Acta Horticulturae, 30 มิถุนายน 2018
2018 inดร.ศันสนีย์ อุดมระติ, inนางวิภา สุโรจนะเมธากุล, inนางสาวสุภัคชนม์ คล่องดี, inดร.นพรัตน์ ปราบสงบ, รองศาสตราจารย์, exProf. Gohtani Shoichi, "Oil-in-water emulsion stabilization mechanism of combination of Tween 80 and maltodextrin palmitate", International Conference on Food and Applied Bioscience 2018 “Trends and Innovation in Food and Biotechnology” , 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2018, Chiang Mai
Publish Year National Conference 4
2018 exณัฏฐกานต์ จันทะวัง, inดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.ลัดดา แสงเดือน วัฒนศิริธรรม, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, "ผลของการสกัดด้วยเอนไซม์ต่อคุณภาพของโปรตีนไฮโดรไลเสทจากรำข้าว", การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 56 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exนฤพร ทองแพง, inดร.อัญชลี อุษณาสุวรรณกุล, inดร.จีรวรรณ มณีโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของอัตราส่วนระหว่างไข่ไก่ต่อน้ำนมถั่วเหลือง และเนื้อปลาแซลมอนบด ที่มีต่อคุณภาพแซลมอนเนื้อนุ่มพร้อมบริโภค", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exนางสาว ภัสสรา นาคพงษ์, inดร.ลัดดา แสงเดือน วัฒนศิริธรรม, inดร.พิณทิพย์ รัมภกาภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Arabinoxylans Preparation from Commercially Defatted Rice Bran with Two Different Extraction Methods", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:ศาสตร์เกษตรสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exนางสาวกมลลักษณ์ จิรกุลกนก, inดร.ลัดดา แสงเดือน วัฒนศิริธรรม, inดร.พิณทิพย์ รัมภกาภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Preparation and Purification of Oligosaccharides from Commercially Defatted Rice Bran", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:ศาสตร์เกษตรสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Trademark

จำนวนเครื่องหมายการค้า 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2023 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20112009 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=11&SectionID=08&BudgetYear=2018]