Petty Patent

Article
การผลิตข้าวกล้องงอกเพื่อเพิ่มกรดแกมม่า แอมิโน บิวเทริก (Gamma Amino Butyric acid) ในข้าวพันธุ์ต่างๆ ที่ปลูกในประเทศไทย
Proprietor
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
License ID
6910
Class
ชาติ
Grant Date
31 มกราคม 2012
Related Link
-

Author

Output From Project

การใช้ประโยชน์จากคัพภะและข้าวกล้องงอกเป็นอาหารสุขภาพเพื่อเพิ่มมูลค่า

Outcome

  • เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัทอินโนฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด การใช้ประโยชน์ :ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวกล้องงอก ,22 เม.ย. 2010 - 22 เม.ย. 2012