Journal

Drying Technology (ISSN: 07373937)
30
16
1844-1853
พฤศจิกายน 2012
นานาชาติ
Traditional
Article
-

Author

Output From Project

การใช้ประโยชน์จากคัพภะและข้าวกล้องงอกเป็นอาหารสุขภาพเพื่อเพิ่มมูลค่า

Outcome

  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี และกลุ่มโอทอปสระบุรี การใช้ประโยชน์ :ให้ความรู้คำแนะนำกลุ่มอาชีพและกลุ่มสินค้าอาหารแปรรูป OTOP จังหวัดสระบุรี ณ ศูนย์โอทอปคอมเพลกซ์ สระบุรี ,19 พ.ค. 2014 - 19 พ.ค. 2014