Journal

Article
Effect of Drying Temperature on Drying Characteristics and Quality of Germinated Rices Prepared from Paddy and Brown Rice
Journal
Drying Technology (ISSN: 07373937)
Volume
30
Issue
16
Year
พฤศจิกายน 2012
Page
1844-1853
Class
นานาชาติ
DOI
10.1080/07373937.2012.692744
Related Link
-

Author

Output From Project

การใช้ประโยชน์จากคัพภะและข้าวกล้องงอกเป็นอาหารสุขภาพเพื่อเพิ่มมูลค่า

Outcome

  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี และกลุ่มโอทอปสระบุรี การใช้ประโยชน์ :ให้ความรู้คำแนะนำกลุ่มอาชีพและกลุ่มสินค้าอาหารแปรรูป OTOP จังหวัดสระบุรี ณ ศูนย์โอทอปคอมเพลกซ์ สระบุรี ,19 พ.ค. 2014 - 19 พ.ค. 2014