ผลงานคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน ปี 2018

112

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

66

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

4

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

69

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

5

Award

รางวัล ปี 2018

แนวโน้มผลงานของคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (276 คน)
ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2018

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (276 คน)
ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน ปี 2018

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2018

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (276 คน)
ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน ปี 2018

Publish Year International Journal 86
2018 inดร.ศิรินทร์ ธีระวัฒนศิริกุล, รองศาสตราจารย์, exรศ.น.สพ.ดร.อนุเทพ รังสีพิพัฒน์, exรศ.น.สพ.ดร.วิจิตร บรรลุนารา, inนางสาวผกาวดี พงษ์เกษ, "EXPRESSION OF KERATINS, EPIDERMAL PROTEINS AND INFLAMMATORY CELLS IN SUPERFICIAL PEMPHIGUS DOGS", Bulgarian Journal of Veterinary Medicine, ปีที่ 21, ฉบับที่ 2, มกราคม 2018 - มีนาคม 2017, หน้า 186-197
2018 exนางสาวปุณธนาฒย์ ทัตติยพงศ์, exดร.ขวัญรวี สิริกาญจน, inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Development and validation of a reverse transcriptionquantitative polymerase chain reaction for tilapia lake virusdetection in clinical samples and experimentally challenged fish", Journal of Fish Diseases, ปีที่ 41, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2018, หน้า 255-261
2018 inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, exสพ.ญ.สุนารี นันต๊ะเครือ, exนางสาวเพียงฝัน อินทะแสง, inดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์, "ERK MAPK SIGNALING PATHWAY REGULATES PORCINE CIRCOVIRUS TYPE 2 REPLICATION IN PERIPHERAL BLOOD MONONUCLEAR CELLS", Thai Journal of Veterinary Medicine, ปีที่ 48, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2018
2018 exAendo P, exNetvichian R., inนางสุวรรณา ทิพยรักษ์, inดร.อาสูตร สงวนเกียรติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวธัญญลักษณ์ ขันธะมูล, อาจารย์, inดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, "Health Risk Contamination of Heavy Metals in Yolk and Albumen of Duck Eggs Collected in Central and Western Thailand", Biological Trace Element Research, ปีที่ 184, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2018, หน้า 501-507
2018 exน.สพ.ปวริศร์ เลี่ยมนิมิตร, exสพ.ญ.วรญาณี ธรรมธร, exนางสาวโสณิชา อุทุมพร, exนางสาวปุณธนาฒย์ ทัตติยพงศ์, inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Non-lethal sampling for Tilapia Lake Virus detection by RT-qPCR and cellculture", Aquaculture, ปีที่ 2018, ฉบับที่ 486, กุมภาพันธ์ 2018, หน้า 75-80
2018 inดร.ศุฐฐิวีร์ เจิมประไพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exBroere, F., exGooris, G., exSchlotter, Y.M., exRutten, V.P.M.G., exBouwstra, J.A., "Altered lipid properties of the stratum corneum in Canine Atopic Dermatitis", Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, ปีที่ 1860, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2018, หน้า 526-533
2018 exMuangkram, Y., inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, exAmano, A., inดร.มานะกร สุขมาก, รองศาสตราจารย์, "The novel primers for mammal species identification-based mitochondrial cytochrome b sequence: implication for reserved wild animals in Thailand and endangered mammal species in Southeast Asia", Mitochondrial DNA Part A: DNA Mapping, Sequencing, and Analysis, ปีที่ 29, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2018, หน้า 62-72
2018 inดร.เดชา เดชตรัยรัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.บุญฤทธิ์ สุขเจริญภิญโญ, อาจารย์, inดร.พงศ์เทพ ประจงทัศน์, รองศาสตราจารย์, exSriprachuabwong, C., inดร.อาสูตร สงวนเกียรติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTuantranont, A., inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, "An electrochemical MIP sensor for selective detection of salbutamol based on a graphene/PEDOT:PSS modified screen printed carbon electrode", RSC Advances, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2018, หน้า 206-212
2018 inดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์, รองศาสตราจารย์, exสิทธิเดช มหาสาวังกุล, inนางสาวกาวิล นันท์กลาง, inนายกรไชย (มังกร) กรแก้วรัตน์ (ดำยัง), inนางสาวสุดธิษา เหล่าเปี่ยม, inดร.เสรี กุญแจนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พจนา วรรธนะนิตย์, อาจารย์, "Supplemented stallion seminal plasma can improve impaired motility due to the dilution effect in chilled Asian elephant sperm", Reproduction in Domestic Animals, ปีที่ 53, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2018
2018 exปิยนาท เทียนเล็ก, inดร.กรรณิการ์ ศิริภัทรประวัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชนินทร์ ติรวัฒนวานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Genetic diversity analysis of Thai indigenous chickens based on complete sequences of mitochondrial DNA D-loop region.", Asian-Australasian Journal of Animal Sciences, ปีที่ -, ฉบับที่ -, มกราคม 2018
2018 exLebkowska-Wieruszewska, B., exKim, T.W., exChea, B., exOwen, H., inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, exGiorgi, M., "Pharmacokinetic profiles of the two major active metabolites of metamizole (dipyrone) in cats following three different routes of administration", Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics, ปีที่ 41, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2018, หน้า 334-339
2018 inนางชเนตตี จันทิก, exSuttitheptumrong, A., exRawarak, N., exPattanakitsakul, S.-N., "Transcytosis involvement in transport system and endothelial permeability of vascular leakage during dengue virus infection", Viruses, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2018
2018 exWacharapluesadee, S., inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exChaiyes, A., exKaewpom, T., exRodpan, A., inนายแสงชัย ยิ่งศักดิ์มงคล, อาจารย์, exPetcharat, S., exPhengsakul, P., exManeeorn, P., exHemachudha, T., "Longitudinal study of age-specific pattern of coronavirus infection in Lyle's flying fox (Pteropus lylei) in Thailand", Virology Journal, ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2018
2018 inดร.ชมนาด เลิศไกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAsavapanumas, N., exBrawek, B., exKovalchuk, Y., exMojtahedi, N., exDel Moral, M.O., exGaraschuk, O., "Intracellular Ca2+ stores control in vivo neuronal hyperactivity in a mouse model of Alzheimer's disease", Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, ปีที่ 115, ฉบับที่ 6, มีนาคม 2018, หน้า E1279-E1288
2018 exDe Vito, V., exOwen, H., exMarzoni, M., exKim, T.W., inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, exGiorgi, M., "Pharmacokinetics of tapentadol in laying hens and its residues in eggs after multiple oral dose administration", British Poultry Science, ปีที่ 59, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2018, หน้า 128-133
2018 inดร.เฉลียว ศาลากิจ, ศาสตราจารย์, exนายพรชัย พรพนม, inดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ไชยยันต์ เกษรดอกบัว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเจริญศักดิ์ ศาลากิจ, รองศาสตราจารย์, "Haemoproteus in barn and collared scops owls from Thailand", Journal of Veterinary Science, ปีที่ 19, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2018, หน้า 280-289
2018 inนางสาวนิอร รัตนภพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJohn VanLeeuwen, exShawn McKenna, exMaureen Wichtel, exJuan C. Rodriguez-Lecompte, exPaula Menzies, exJeff Wichtel, "The association of serum ?-hydroxybutyrate concentration with fetal number and health indicators in late-gestation ewes in commercial meat flocks in Prince Edward Island", Preventive Veterinary Medicine, ปีที่ 154, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2018, หน้า 18-22
2018 inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, exรัชนีกร มิ่งขวัญ, exหทัยรัชต์ หาญอนันตชัย, exรามนรี เนตรวิเชียร, exสุธา ขาวเธียร, inดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์, "Heavy Metal (Cd and Pb) and Aflatoxin Contamination in Tissues and Eggs from Free Grazing Ducks and Their Environment in Central Thailand", Biological Trace Element Research, ปีที่ 186, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2018, หน้า 514-520
2018 exMon-on, N, inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, exMongkolsuk, S, exSirikanchana, K, "Roles of water quality and disinfectant application on inactivation of fish pathogenic Streptococcus agalactiae with povidone iodine, quaternary ammonium compounds and glutaraldehyde", JOURNAL OF FISH DISEASES, ปีที่ 41, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2018, หน้า 783-789
2018 exNuangmek, A, exRojanasthien, S, exChotinun, S, exYamsakul, P, exTadee, P, exThamlikitkul, V, inดร.ณัฐสิทธิ์ ตันสกุล, รองศาสตราจารย์, exPatchanee, P, "Antimicrobial Resistance in ESBL-Producing Escherichia coli Isolated from Layer and Pig Farms in Thailand", ACTA SCIENTIAE VETERINARIAE, ปีที่ 46, มีนาคม 2018
2018 exKoatsang, N, inนางสาวสิริรัตน์ นิยม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.มนชนก วิจารสรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เฉลิมพล เล็กเจริญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Repeatability and comparison of train-of-four responses at thoracic and pelvic limbs using electromyography in anesthetized dogs", THAI JOURNAL OF VETERINARY MEDICINE, ปีที่ 48, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2018, หน้า 55-61
2018 exUpariputti, R, inดร.มนชนก วิจารสรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสิริรัตน์ นิยม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exBoonyong, S, "Effect of interferential current therapy on ground reaction force in dogs with hip osteoarthritis: A randomized placebo controlled cross-over clinical trial", THAI JOURNAL OF VETERINARY MEDICINE, ปีที่ 48, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2018, หน้า 111-116
2018 exCamoin, M, exKocher, A, exChalermwong, P, exYangtarra, S, inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, exDesquesnes, M, "Adaptation and evaluation of an ELISA for Trypanosoma evansi infection (surra) in elephants and its application to a serological survey in Thailand", PARASITOLOGY, ปีที่ 145, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2018, หน้า 371-377
2018 exWoonwong, Y, exKedkovid, R, exArunorat, J, exSirisereewan, C, exNedumpun, T, exPoonsuk, K, exPanyasing, Y, inดร.ปริวรรต พูลเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายอลงกต บุญสูงเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exThanawongnuwech, R, "Detection of PRRSV circulation using oral fluid samples for nursery management in endemically PRRSV-infected farms", THAI JOURNAL OF VETERINARY MEDICINE, ปีที่ 48, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2018, หน้า 85-94
2018 inนายภัคธร ลิ่วเฉลิมวงศ์, inนายนิรุตติ์ สุวรรณา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMeij, BP, "Canine Vertebral Screw and Rod Fixation System: Design and Mechanical Testing", VETERINARY AND COMPARATIVE ORTHOPAEDICS AND TRAUMATOLOGY, ปีที่ 31, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2018, หน้า 95-101
2018 exBortey-Sam, N, exIkenaka, Y, exAkoto, O, exNakayama, SMM, exMarfo, JT, inนางอักษร แสงเทียนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMizukawa, H, exIshizuka, M, "Sex and site differences in urinary excretion of conjugated pyrene metabolites in the West African Shorthorn cattle", JOURNAL OF VETERINARY MEDICAL SCIENCE, ปีที่ 80, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2018, หน้า 375-381
2018 exLogrieco, A.F., exMiller, J.D., exEskola, M., exKrska, R., exAyalew, A., exBandyopadhyay, R., exBattilani, P., exBhatnagar, D., exChulze, S., exDe Saeger, S., exLi, P., exPerrone, G., inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, exRahayu, E.S., exShephard, G.S., exStepman, F., exZhang, H., exLeslie, J.F., "The mycotox charter: Increasing awareness of, and concerted action for, minimizing mycotoxin exposure worldwide", Toxins, ปีที่ 10, ฉบับที่ 4, พฤษภาคม 2018
2018 exWoonwong, Y., exKedkovid, R., exArunorat, J., exSirisereewan, C., exNedumpun, T., exPoonsuk, K., exPanyasing, Y., inดร.ปริวรรต พูลเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายอลงกต บุญสูงเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exThanawongnuwech, R., "Detection of PRRSV circulation using oral fluid samples for", Thai Journal of Veterinary Medicine, ปีที่ 48, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2018, หน้า 85-94
2018 inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, exน.สพ.ปวริศร์ เลี่ยมนิมิต, exสพ.ญ.วรญาณี ธรรมธร, inดร.องอาจ เลาหวินิจ, รองศาสตราจารย์, "Tilapia Lake Virus: update and recent research progress", Thai Journal of Veterinary Medicine, ปีที่ 48, ฉบับที่ supplement, เมษายน 2018, หน้า O19-O20
2018 exน.สพ.ปวริศร์ เลี่ยมนิมิต, exสพ.ญ.วรญาณี ธรรมธร, exสพ.ญ.พิชญา แจ่มวิมล, inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Detection of myxozoans parasite Heneguya spp. in gills and mucus of cultured giant gourami (Ospronemus goramy)", Thai Journal of Veterinary Medicine, ปีที่ 48, ฉบับที่ supplement, เมษายน 2018, หน้า 7-8
2018 exParnpan Worranut, inดร.วิศณุ บุญญาวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์, exJiraporn Kasornchandra, inนายชัยเทพ พูลเขตต์, รองศาสตราจารย์, "Analysis of a shrimp farming network during an outbreak of white spot disease in Rayong Province, Thailand", Aquaculture, ปีที่ 491, ฉบับที่ -, เมษายน 2018, หน้า 325-332
2018 exG. Cosenza, exM. lannaccone, exB. Auzino, exNPP Macciotta, inดร.อรรถวิทย์ โกวิทวที, รองศาสตราจารย์, exI Nicolae, exA Pauciullo, "Remarkable genetic diversity detected at river buffalo prolactin receptor (PRLR) gene and association studies with milk fatty acid composition", Animal Genetics, ปีที่ 49, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2018, หน้า 159-168
2018 exปวีณา เอ็นดู, exรามนรี เนตรวิเชียร, inนางศรีสมัย วิริยารัมภะ, inดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, "Comparison of zinc, lead, cadmium, cobalt, manganese, iron, chromium and copper in duck eggs from three duck farm systems in Central and Western, Thailand", Ecotoxicology and Environmental Safety, ปีที่ 161, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2018, หน้า 691-698
2018 inดร.พันพิชา สัตถาสาธุชนะ, รองศาสตราจารย์, exPrangtip Phuwapattanachart, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, "Comparison of post-operative analgesic efficacy of tolfenamic acid and robenacoxib in ovariohysterectomized cats", Journal of Veterinary Medical Science, ปีที่ 80, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2018, หน้า 989-996
2018 exPornkamol Phoosangwalthong, exSze Fui Hii, inดร.เกษริน ขำยิ่งเกิด, รองศาสตราจารย์, inนางสาวชัญญา เก่งระดมกิจ, inนางนงนุช ภิญโญภานุวัฒน์, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, exRebecca J Traub, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, "Cats as potential mammalian reservoirs for Rickettsia sp. genotype RF2125 in Bangkok, Thailand", Veterinary Parasitology: Regional Studies and Reports, ปีที่ 13, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2018, หน้า 188-192
2018 exSasiprapa Choochuay, exJutamas Phakam, inนายประกรณ์ จาละ, inนายธนภูมิ มณีบุญ, inดร.ณัฐสิทธิ์ ตันสกุล, รองศาสตราจารย์, "Determination of Aflatoxin B1 in Feedstuffs without Clean-Up Step by High-Performance Liquid Chromatography", International Journal of Analytical Chemistry , ปีที่ 2018, ฉบับที่ 2, มิถุนายน - สิงหาคม 2018, หน้า 1-8
2018 exพิชชาพร ไวยมิตรา, exปุณธนาฒย์ ทัตติยพงศ์, exดร.ขวัญรวี สิริกาญจน, exศ.ดร.ศกรณ์ มงคลสุข, exPamela Nicolson, inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, "A TaqMan RT-qPCR assay for tilapia lake virus (TiLV) detection in tilapia", Aquaculture, ปีที่ 497, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2018, หน้า 184-188
2018 exPhiangfhun Inthasaeng, inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์, inดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์, exIkuo Hirono, inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Efficacy of pcDNA-Alp1 DNA vaccine against Streptococcus agalactiae in Nile tilapia (Oreochromis niloticus)", Thai Journal of Veterinary Medicine, ปีที่ 48, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2018, หน้า 279-288
2018 inนายชัยเทพ พูลเขตต์, รองศาสตราจารย์, exKohei Makita, inดร.สุกัญญา ทองรัตน์สกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.กานต์สุดา ลีฬหาพงศธร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Exponential random graph models to evaluate the movement of backyard chickens after the avian influenza crisis in 2004–2005, Thailand", Preventive Veterinary Medicine, ปีที่ 158, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2018, หน้า 71-77
2018 exสุชาดา ชูเชิด, inดร.จำนงจิต ผาสุข, รองศาสตราจารย์, "NOCTURNAL ACTIVITY OF PHLEBOTOMINE SAND FLIES IN SATUN PROVINCE, THAILAND", The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health , ปีที่ 49, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2018, หน้า 383-390
2018 exPhitchaya Jaemwimol, exPattarasuda Rawiwan, exPuntanat Tattiyapong, inนายภัทราวุธ แสงนวล, inนายอรรถพล กำลังดี, อาจารย์, inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Susceptibility of important warm water fish species to tilapia lake virus (TiLV) infection", AQUACULTURE, ปีที่ 497, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2018, หน้า 462-468
2018 exDanudej Chiachanpongse, exAtthaporn Roongsitthichai, inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Expression of miR-29, miR-125, and miR-181 in the anterior kidneys of Streptococcus-infected Nile tilapia (Oreochromis niloticus)", Japanese Journal of Veterinary Research, ปีที่ 66, ฉบับที่ 3, สิงหาคม 2018, หน้า 165-176
2018 exSanguanrut, P, exMunkongwongsiri, N, exKongkumnerd, J, exThawonsuwan, J, exThitamadee, S, inดร.วิศณุ บุญญาวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์, exTanasomwang, V, exFlegel, TW, exSritunyalucksana, K, "A cohort study of 196 Thai shrimp ponds reveals a complex etiology for early mortality syndrome (EMS)", AQUACULTURE, ปีที่ 493, สิงหาคม 2018, หน้า 26-36
2018 exEndenburg, N, inนางสาวสิริกุล สุนทรารักษ์, อาจารย์, exCharoensuk, C, exvan Lith, HA, "Quality of life and owner attitude to dog overweight and obesity in Thailand and the Netherlands", BMC VETERINARY RESEARCH, ปีที่ 14, กรกฎาคม 2018
2018 exDuangkaew, L, inนางสาวลาวัลย์ หล้าสุพรม, inนางพจณิชา ช่วยจุลจิตร์ (อนัคกุล), inดร.เฉลิมพล เล็กเจริญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChen, C, "A field trial in Thailand of the efficacy of oral fluralaner for the treatment of dogs with generalized demodicosis", VETERINARY DERMATOLOGY, ปีที่ 29, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2018, หน้า 208-+
2018 exGiorgi, M, exLebkowska-Wieruszewska, B, exLisowski, A, exOwen, H, inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, exKim, TW, exDe Vito, V, "Pharmacokinetic profiles of the active metamizole metabolites after four different routes of administration in healthy dogs", JOURNAL OF VETERINARY PHARMACOLOGY AND THERAPEUTICS, ปีที่ 41, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2018, หน้า 428-436
2018 exLi, GH, exWang, D, exZhou, AJ, exSun, YM, exZhang, Q, inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, exZhang, L, exFan, ZY, exZhang, ZW, exLi, PW, "Rapid, On-Site, Ultrasensitive Melamine Quantitation Method for Protein Beverages Using Time-Resolved Fluorescence Detection Paper", JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY, ปีที่ 66, ฉบับที่ 22, มิถุนายน 2018, หน้า 5671-5676
2018 exChaichanathong, S, exTaya, K, exWatanabe, G, exNagaoka, K, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, exSudsukh, A, inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, "Immunohistochemical localization of inhibin/activin subunits in adult Asian elephant (Elephas maximus) testes", JOURNAL OF VETERINARY MEDICAL SCIENCE, ปีที่ 80, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2018, หน้า 549-552
2018 exNattawadee KANPIPIT, exChallika Kaewborisuth, inนายธีรภัทร์ รุ่งนิรันดร, exNantawan Petcharat, inดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์, "Immunogenicity of transmembrane deleted-G protein of bovine ephemeral fever virus (BEFV) expressed in insect cells", TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, ปีที่ 42, ฉบับที่ 3, สิงหาคม 2018, หน้า 152-160
2018 inนางสาวทักษอร ดวงอุไร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exIndrawattana, N, exPumirat, P, "Burkholderia pseudomallei Adaptation for Survival in Stressful Conditions", BIOMED RESEARCH INTERNATIONAL, สิงหาคม 2018
2018 inดร.ชมนาด เลิศไกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exGaraschuk, O., "Role of presynaptic calcium stores for neural network dysfunction in Alzheimer's disease", Neural Regeneration Research, ปีที่ 13, ฉบับที่ 6, สิงหาคม 2018, หน้า 977-978
2018 exBoonkusol, D., inดร.พรชัย สัญฐิติเสรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวศุภร ทองยวน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJangsuwan, N., "Population and behavior surveys of long-tailed macaque (Macaca fascicularis) in the old town, Lopburi province", OnLine Journal of Biological Sciences, ปีที่ 18, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2018, หน้า 226-236
2018 exPhimpraphai, W., exTangkawattana, S., inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exSripa, B., "Social Influence in Liver Fluke Transmission: Application of Social Network Analysis of Food Sharing in Thai Isaan Culture", Advances in Parasitology, ปีที่ 101, สิงหาคม 2018, หน้า 97-124
2018 exSahapibonchai, P, inดร.มนชนก วิจารสรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKashemsant, N, exTharanon, W, "Feasibility of using screw-acrylic bar technique for canine mandibular fracture fixation", THAI JOURNAL OF VETERINARY MEDICINE, ปีที่ 48, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2018, หน้า 179-185
2018 exSoi-Ampornkul, R., exGhimire, S., exThangnipon, W., inนายนิรุตติ์ สุวรรณา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exVatanashevanopakorn, C., "Curcumin attenuates hydrogen peroxide-induced cytotoxicity in human neuroblastoma SK-N-SH cells", Siriraj Medical Journal, ปีที่ 70, ฉบับที่ 3, สิงหาคม 2018, หน้า 184-190
2018 inดร.วราพร พิมพ์ประไพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.สิริขจร ตังควัฒนา, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exศ.ดร.บรรจบ ศรีภา, "Social influence in liver fluke transmission: Application of network analysis of food sharing in Thai Isaan culture", Advances in Parasitology, ปีที่ 101, ฉบับที่ 101, พฤษภาคม 2018, หน้า 97-124
2018 exKuwata, R, exShimoda, H, inดร.ธรรมาพร พิจิตราศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายนพดล ประเสริฐสินเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNoguchi, K, exYonemitsu, K, exMinami, S, exSupriyono, exTran, NTB, exTakano, A, exSuzuki, K, exNemoto, M, exBannai, H, exYokoyama, M, exTakeda, T, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, inดร.วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค, รองศาสตราจารย์, exMaeda, K, "Getah virus epizootic among wild boars in Japan around 2012", ARCHIVES OF VIROLOGY, ปีที่ 163, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2018, หน้า 2817-2821
2018 exLebkowska-Wieruszewska, B, exDe Vito, V, exKowalski, CJ, exOwen, H, inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, exLisowski, A, exGiorgi, M, "Pharmacokinetic profiles of 5 mg/kg ibudilast, a phosphodiesterase inhibitor , orally administered to dogs in fasted and non-fasted states. A preliminary study", POLISH JOURNAL OF VETERINARY SCIENCES, ปีที่ 21, ฉบับที่ 2, ตุลาคม 2018, หน้า 281-285
2018 inดร.ศุฐฐิวีร์ เจิมประไพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exBroere, F., exSchlotter, Y.M., exVeldhuizen, E.J.A., exRutten, V.P.M.G., "A canine keratinocyte cell line expresses antimicrobial peptide and cytokine genes upon stimulation with bacteria, microbial ligands and recombinant cytokines", Veterinary immunology and immunopathology, ปีที่ 2018, ฉบับที่ 206, ธันวาคม 2018, หน้า 35-40
2018 inนางอักษร แสงเทียนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exIkenaka, Y., exKawata, M., exKawai, Y., exTakeda, K., exKondo, T., exBortey-Sam, N., exNakayama, S.M.M., exMizukawa, H., exIshizuka, M., "Comparison of xenobiotic metabolism in phase I oxidation and phase II conjugation between rats and bird species", Comparative Biochemistry and Physiology Part - C: Toxicology and Pharmacology, ปีที่ 214, ตุลาคม 2018, หน้า 28-35
2018 exPhruksawan, W., inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, exGiorgi, M., inดร.กาญจนา อิ่มศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, รองศาสตราจารย์, exOwen, H., inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, "Toxicokinetic profile of fusarenon-X and its metabolite nivalenol in the goat (Capra hircus)", Toxicon, ปีที่ 153, ตุลาคม 2018, หน้า 78-84
2018 exKim, T.W., exลebkowska-Wieruszewska, B., exSitovs, A., inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, exOwen, H., exLisowski, A., exAbilova, Z., exGiorgi, M., "Pharmacokinetic profiles of metamizole (dipyrone) active metabolites in goats and its residues in milk", Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics, ปีที่ 41, ฉบับที่ 5, ตุลาคม 2018, หน้า 699-705
2018 inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exKaroon Chanachai, inดร.ธนู ภิญโญภูมิมินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กานต์สุดา ลีฬหาพงศธร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKitipat Sujit, exAd Vos, "Field Studies Evaluating Bait Acceptance and Handling by Free-Roaming Dogs in Thailand", Veterinary sciences, ปีที่ 5, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2018
2018 exPamela Nicholson, exภัทรสุดา ระวิวรรณ, inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Detection of Tilapia Lake Virus Using Conventional RT-PCR and SYBR GreenRT-qPCR", Journal of Visualized Experiments, ปีที่ 141, ฉบับที่ e58596, พฤศจิกายน 2018, หน้า 1-15
2018 exSihem Dabbou, exIlario Ferrocino, inดร.อรรถวิทย์ โกวิทวที, รองศาสตราจารย์, exSamia Dabbou, exS. Bergagna, exD. Dezzuto, exAchille Schiavone, exLuca Cocolin, exFrancesco Gai, exV. Santoro, exLaura Gasco , "Bilberry pomace in rabbit nutrition: effects on growth performance, apparent digestibility, caecal traits, bacterial community and antioxidant status", Animal, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2018, หน้า 1-11
2018 inนางสาวสิริรัตน์ นิยม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMama, Khursheed R., exKing, Melissa, exContino, Erin, exFerris, Dora, exValdes-Martinez, Alex, ex(Frisbie, David D., ex(Mcilwraith, Wayne, exZumbrunnen, James, "Influence of changing lateral recumbency and mode of ventilation on the alveolar-arterial oxygen tension gradient and selected laboratory analytes in adult isoflurane anesthetized horses", The Journal of Veterinary Medical Science, ปีที่ 80, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2018, หน้า 1584-1589
2018 exChaisirirat, T, exSangthong, P, inดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์, exPetcharat, N, exThangthamniyom, N, inนางวิไลรัตน์ ฉ่ำสิงห์, inดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์, "Molecular characterization of bovine ephemeral fever virus in Thailand between 2013 and 2017", VETERINARY MICROBIOLOGY, ปีที่ 227, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2018, หน้า 1-7
2018 exGutleb, DR, exOstner, J, exSchulke, O, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, inดร.มานะกร สุขมาก, รองศาสตราจารย์, exRoos, C, exNoll, A, "Non-invasive genotyping with a massively parallel sequencing panel for the detection of SNPs in HPA-axis genes", SCIENTIFIC REPORTS, ปีที่ 8, ตุลาคม 2018
2018 exSukgosa, N., inดร.สุธีร์ ดวงใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exWacharapluesadee, S., exSongmongkol, P., inนายแสงชัย ยิ่งศักดิ์มงคล, อาจารย์, exOlival, K.J., exHemachudha, T., "Genetic diversity and relationships among Lyle's flying fox colonies in Thailand", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 52, ฉบับที่ 6, มกราคม 2018, หน้า 607-611
2018 exRortana, C., inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, inดร.วิศณุ บุญญาวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์, exHrianpreecha, C., inดร.สุกัญญา ทองรัตน์สกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ปฐมาพร เอมะวิศิษฎ์, รองศาสตราจารย์, "Antimicrobial resistance and pirAB-like profiles of Vibrio parahaemolyticus in Pacific white shrimp", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 52, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2018, หน้า 377-381
2018 exHii, S.F., exSenevirathna, D., exLlewellyn, S., inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, exOdermatt, P., exKhieu, V., exMuth, S., exMcCarthy, J., exTraub, R.J., "Development and evaluation of a multiplex quantitative real-time polymerase chain reaction for hookworm species in human stool", American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, ปีที่ 99, ฉบับที่ 5, มกราคม - ธันวาคม 2018, หน้า 1186-1193
2018 exThitima Jarupan, inดร.เชาว์วิทย์ ระฆังทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์, ศาสตราจารย์, inดร.ธีรวิทย์ เป่ยคำภา, รองศาสตราจารย์, inนางสาวพัชรพร กรมขันธ์, อาจารย์, "Effect of Colistin and Liquid Methionine with Capsaicin Supplementation in Diets on Growth Performance and Intestinal Morphology of Nursery Pigs", International Journal of Pharma Medicine and Biological Sciences, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, เมษายน 2018, หน้า 46-51
2018 inนางสาวณัฐเนตร ศรีตระกูล, inดร.กรรณิการ์ ศิริภัทรประวัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายภูดิท มณีสาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChidozie J. Amuzie, inดร.อารีย์ ทยานานุภัทร์, รองศาสตราจารย์, "Morphological characterization of canine retrobulbar lymphoma", OPEN VETERINARY JOURNAL, ปีที่ 8, ฉบับที่ 4, ตุลาคม 2018, หน้า 367-373
2018 inดร.สุนทรี เพ็ชรดี, รองศาสตราจารย์, "The effects of different combinations of anesthetic drug on cardiopulmonary functions and recovery behavior in horses.", Res. J. Vet. Pract., ปีที่ 6, ฉบับที่ 3, กันยายน 2018, หน้า 20-25
2018 inนายนักรบ พัฒนผล, inนางสาวรติกร บุตรชา, inดร.สุนทรี เพ็ชรดี, รองศาสตราจารย์, "The effects of anesthetic drug choice on heart rate variability in dogs.", JAVAR, ปีที่ 5, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2018, หน้า 485-489
2018 exPattama Mutthi, inดร.ศิรินทร์ ธีระวัฒนศิริกุล, รองศาสตราจารย์, exSittiruk Roytrakul, exAtchara Paemanee, inดร.เฉลิมพล เล็กเจริญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNantawan Petcharat, exPayuda Hansoongnern, ex Nattarat Thangthamniyom, inดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์, "Interferon gamma induces cellular protein alteration and increases replication of porcine circovirus type 2 in PK-15 cells", Archives of Virology, ปีที่ 163, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2018, หน้า 2947-2957
2018 inนางสาวนิธิดา บุญวิทยา, exนางสาวปิยทิพย์ ชูเฉลิมพร, inดร.สุณี คุณากรสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีระพล ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, "การผ่าตัดรักษาภาวะลำไส้ใหญ่ซ้ำซ้อนชนิดท่อที่เชื่อมต่อกับช่องหลังช่องท้องในสุนัขโต", Thai Journal of Veterinary Medicine, ปีที่ 48, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2018, หน้า 699-706
2018 exThu, WP, inนางนวลอนงค์ สินวัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChuanchuen, R, "Plasmid profile of Enterococcus faecium and Enterococcus faecalis isolated from pigs, pork and humans in Thai-Laos border provinces", THAI JOURNAL OF VETERINARY MEDICINE, ปีที่ 48, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2018, หน้า 623-630
2018 exJareonsuppaperch, A., exDanpanang, N., exYippraditr, W., inนายนักรบ พัฒนผล, inดร.สุนทรี เพ็ชรดี, รองศาสตราจารย์, "Diagnostic and therapeutic approach to cardiac haemangiosarcoma in dog", Veterinary Practitioner, ปีที่ 19, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2018, หน้า 90-92
2018 inดร.จตุพร รัตนศรีสมพร (หนูสุด), รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยวัฒน์ บุญแก้ววรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อัจฉรา ขยัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวราภรณ์ บุญแก้ววรรณ, "Assessment of steviol on pro-inflammatory cytokines release in human CD14+ cells", GSC Biological and Pharmaceutical Sciences, ปีที่ 04, ฉบับที่ 02, มิถุนายน - กรกฎาคม 2018, หน้า 037-042
2018 inดร.วิศณุ บุญญาวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์, exNguyen Thi Viet Nga, exMelba G. Bondad-Reantaso, "ปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการระบาดของโรค Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease (AHPND) บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่นำ้โขง ประเทศเวียดนาม", Asian Fisheries Science, ปีที่ 31, ฉบับที่ s, ธันวาคม 2018, หน้า 226-241
2018 inนางสาววัลยา ผ่องแผ้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Discovery and genetic characterization of diverse smacoviruses in Zambian non-human primates", Scientific Reports, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2018, หน้า 8502
2018 inนางสาววัลยา ผ่องแผ้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "First isolation of West Nile virus in Zambia from mosquitoes", Transbound Emerg Dis, ปีที่ 65, ฉบับที่ 4, พฤษภาคม 2018, หน้า 933-938
2018 inนายชัยกร ฐิติญาณพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ตำแหน่งยึดเอ็นเทียมหัวเข่ำของสุนัขพันธุ์เล็กและพันธุ์ใหญ่เพื่อกำรแก้ไขภำวะเอ็นไขว้หน้ำฉีกขำด", Thai Journal of Veterinary Medicine, ปีที่ 48, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2018, หน้า 157-163
2018 inดร.สุปภาดา คณานับ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวาสนา แจวเจริญศรี, exJohn VanLeeuwen, exHenrik Stryhn, inดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์, "Exploring factors associated with bulk tank milk urea nitrogen in Central Thailand", Veterinary World, ปีที่ 11, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม - มิถุนายน 2018, หน้า 642-648
2018 inดร.สุปภาดา คณานับ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJohn VanLeeuwen, inดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์, "Association between milk urea nitrogen and first service conception insmallholder dairy farms under heat and humidity stress", Veterinary World, ปีที่ 11, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2018, หน้า 1604-1608
Publish Year National Journal 26
2018 inนางประภัสสร บุญสูงเนิน (จงมีพรศิริโสภา), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายอลงกต บุญสูงเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อุไร พงศ์ชัยฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางธนัตพร พรหมพา, "การเปรียบเทียบความเสียหายของวิลไลในลูกสุกรติดเชื้อโรคท้องร่วงติดต่อในสุกรที่อายุแตกต่างกัน", เชียงใหม่สัตวแพทยสาร , ปีที่ 16, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 37-46
2018 exภุมเมศ ชุมชาติ, exJun Noda, exChalatip Junchompoo, inดร.ธีระพล ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, inดร.เกษกนก ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, "Relationship between serum elements measured by PIXE analytical technique in Captive green turtle (Chelonia mydas) in Thailand", Proceeding of the 10th MUT Veterinary Annual Conference 2017 and the 1st MUT International Conference on Veterinary and Animal Sciences 2017. Feb 2nd, RBuilding. Faculty of Veterinary Medicine, Mahanakorn University of Technology, Bangkok, Thailand pp.8-9., ปีที่ 2017, ฉบับที่ 1, มกราคม 2018, หน้า 8-9
2018 inนางสาวชัญญา เก่งระดมกิจ, inดร.เกษริน ขำยิ่งเกิด, รองศาสตราจารย์, inนางนงนุช ภิญโญภานุวัฒน์, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, "Seroprevalence of Toxoplasma gondii from stray cats residing in temples, Bangkok, Thailand", The Journal of Tropical Medicine and Parasitology, ปีที่ 41, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2018, หน้า 8-14
2018 inนางสาวอรวรรณ์ บุตรดี, inนางวิไลรัตน์ ฉ่ำสิงห์, inนายณัฐวุฒิ รัตนวนิชย์โรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายอลงกต บุญสูงเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายพิชัย จิรวัฒนาพงศ์, อาจารย์, inดร.ปริวรรต พูลเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาชุดตรวจ Indirect ELISA เพื่อตรวจแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัส Porcine Epidemic Diarrhea ในตัวอย่างนมน้ำเหลืองสุกร", วารสารวิทยาศาสตร์ มข. (KKU Sci. J), ปีที่ 46, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2018, หน้า 84-92
2018 exดวงมณี บุญช่วย, inดร.ศิริรักษ์ จันทครุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิรินทร์ ธีระวัฒนศิริกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.อุไร พงศ์ชัยฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The anatomical study of water monitor (Varanus salvator) skin to apply for leatherwork production", Veterinary Integrative Science, ปีที่ 16, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2018, หน้า 53-68
2018 exสพญ.วาณี วัฒนสุทธิพงศ์, inนางสาวอรวรรณ์ บุตรดี, inนายชยกฤต สินธุสิงห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาระดับไตเตอร์ของแอนติบอดีจำเพาะในพลาสม่าไก่ และไข่แดงไก่ต่ออิมูโนโกลบูลินจีของสุนัข", วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร , ปีที่ 35, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2018, หน้า 765-771
2018 inดร.อวยพร ตั้งธงชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมคิด ปราบภัย, อาจารย์, inดร.ปฐมาพร เอมะวิศิษฎ์, รองศาสตราจารย์, inดร.วราพร พิมพ์ประไพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณัฐยา แก้วมุกดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน, รองศาสตราจารย์, inดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู, รองศาสตราจารย์, inดร.มนัสนันท์ หัตถศักดิ์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวนันท์นภัส เกตน์โกศัลย์, อาจารย์, "THE EFFECTIVENESS OF TRAINING OF THE TRAINERS: INTEGRATING ONE HEALTH CORE COMPETENCY FOR MULTI-DISCIPLINES WORKFORCE PROGRAM : A REPORT", Kasetsart Educational Review, ปีที่ 33, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2018, หน้า 187-193
2018 exKshitiz Shrestha, exSebastien Boyer, exVeronique Chevalier, inนางสาวชลาลัย เรืองหิรัญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ชนิดของโฮสท์ที่ยุงแต่ละชนิดชอบในจังหวัด Kandal ประเทศกัมพูชา", วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 28, ฉบับที่ 2, เมษายน - สิงหาคม 2018
2018 inดร.ปฐมาพร เอมะวิศิษฎ์, รองศาสตราจารย์, "Development of fundamental one health core competency course for multidisiplinary students", The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health, ปีที่ 49, ฉบับที่ supplement, กรกฎาคม 2018, หน้า 23-24
2018 exประมวลชัย เกตุขาว, inดร.สุกัญญา ทองรัตน์สกุล, รองศาสตราจารย์, inนายชัยเทพ พูลเขตต์, รองศาสตราจารย์, exSupaporn Jungphanich, exApasara Worarach, inดร.ปริวรรต พูลเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปฐมาพร เอมะวิศิษฎ์, รองศาสตราจารย์, "Plasmid mediated colistin resistancein swine farms", Southeast Asian J Trop Med Public Health, ปีที่ 49, ฉบับที่ supplement, กรกฎาคม 2018, หน้า 92-92
2018 exประมวลชัย เกตุขาว, inดร.สุกัญญา ทองรัตน์สกุล, รองศาสตราจารย์, inนายชัยเทพ พูลเขตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, inดร.ปฐมาพร เอมะวิศิษฎ์, รองศาสตราจารย์, "Antimicrobial resistant profiles of Escherichia coli and contaminated Salmonella from pork and butcher shops", Veterinary Integrative Sciences, ปีที่ 16 , ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2018
2018 inนางนงนุช ภิญโญภานุวัฒน์, inนางสาวชัญญา เก่งระดมกิจ, inดร.เกษริน ขำยิ่งเกิด, รองศาสตราจารย์, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, exDuangkhamol Suraruangchai, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, "Stray animals (dogs and cats) as sources of soil-transmitted parasite eggs/cysts in temple grounds of Bangkok metropolitan, Thailand", The Journal of Tropical Medicine and Parasitology, ปีที่ 41, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2018, หน้า 15-20
2018 exSubhash C. Chaudhary, exNarayan Pokhrel, exMathilde Paul, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "ความรู้ ทัศนคติ และการปฎิบัติต่อโรคพิษสุนัขบ้าในผู้อาศัยในเมืองหลวงกาฐมาณฑุ เมืองลาลิตเปอร์และเทศบาลบาคตาเปอร์ของประเทศเนปาล", Journal of Kasetsart Veterinarian, ปีที่ 28, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2018, หน้า ---
2018 exอนัญญา พงษ์ประดิษฐ์, inนายวุฒิวงศ์ ธีระพันธ์, อาจารย์, inดร.วราภรณ์ อ่วมอ่าม, รองศาสตราจารย์, "ผลการรักษาเนื้องอกในสมองของสุนัข ที่โรงพยาบาลสัตว์เพื่อการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", Veterinary Integrative Sciences, ปีที่ 16, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2018, หน้า 183-196
2018 exKinley Choden, inนางสาวศุภร ทองยวน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, exMichel de Garine-Wichatitsky, "บทบาทของสัตว์ป่าทางระบาดวิทยาของโรคปศุสัตว์ ผลการศึกษาเบื้องต้นและการประยุกต์การจัดการที่ได้จากการสำรวจการรับรู้และการปฏิบัติของเกษตรกรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่คุ้มครองของประเทศภูฏาน", Journal of Kasetsart Veterinarians, ปีที่ 28, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม - สิงหาคม 2018, หน้า 39-55
2018 inนายอดิศร ยะวงศา, รองศาสตราจารย์, exภัทราพรรณ สุคนธรัตน์, "การศึกษาเบือ้ งต้นในการวัดความเข้มข้นของเคมีโลหิตในโคนมด้วยเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี", วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 28, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2018, หน้า 69-87
2018 exนวลวรรณ รุจิขาสุวรรณ, exชิดชนก หนุนอนันต์, inดร.ณัฐสิทธิ์ ตันสกุล, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาความคลาดเคลื่อนทางยาในโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน", วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 28, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2018, หน้า 170-182
2018 exMr. Narayan Pokhrel, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exDr. Flavie L. Goutard, inนางศรีสมัย วิริยารัมภะ, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, "การดื้อต่อยาปฏิชีวนะและการผลิตเบต้าแลกทาเมสชนิดเอซเตนเดดสเปคตรัมของเชื้อเอสเคอริเชียโคไลที่แยกได้จากสุกรท้องเสียในภาคกลางของประเทศไทย", Journal of Kasetsart Veterinarians, ปีที่ 28, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 1-17
2018 exThai Dui Phuong, exLe Tri Vu, exNguyen Thanh Phuong, exKaroon Chanachai, exTippawon Prarakamawongsa, exรศ.พิษณุ ตุลยกุล, exThai Quoc Hieu, exNguyen Van Han, inดร.วราพร พิมพ์ประไพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยเสี่ยง ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการระบาดของโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรง เอช 5 เอ็น 1 ในสัตว์ปีกของจังหวัด Tien Giang สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม", Journal of Kasetsart Veterinarians, ปีที่ 28, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2018, หน้า 108-125
2018 inดร.สมชัย สัจจาพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, inนายกรไชย (มังกร) กรแก้วรัตน์ (ดำยัง), inนางสาวอรวรรณ์ บุตรดี, inนางสาวจุฑามาส รัตนคุณูประการ, inนางสาวสุดธิษา เหล่าเปี่ยม, exสิทธิเดช มหาสาวังกุล, inนายนรุตม์ ทะนานทอง, อาจารย์, inดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์, รองศาสตราจารย์, "การแสดงออกของตัวขนส่งกลูโคสชนิดที่ 2 3 และ 5 บนผิวเยื่อหุ้มเซลล์อสุจิของน้ำเชื้อสดในช้างเอเชีย", Journal of Kasetsart Veterinarians, ปีที่ 28, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2018, หน้า 151-161
2018 inนางวิไลรัตน์ ฉ่ำสิงห์, inนางสาวอรวรรณ์ บุตรดี, inนางภัทรา มูลจิตร, inนายเบญจพล หล่อสัญญาลักษณ์, inดร.มานะกร สุขมาก, รองศาสตราจารย์, exPanya Youngprapakorn, exKornvika Youngprapakorn, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, "การปรับวิธีการเลี้ยงเซลล์ปฐมภูมิของจระเข้น้ำจืดพันธุ์ไทย(Crocodylus siamensis)จากเซลล์หนังตาและหลอดเลือด", วารสารวิทยาศาตร์ มข., ปีที่ 46, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2018, หน้า 689-696
2018 inดร.ทัศนีย์ เจริญทรง, รองศาสตราจารย์, "บทความทบทวนวรรณกรรม: การพยากรณ์โรคและการรักษาแมวที่เป็นมะเร็งต่อมน้้าเหลือง", Journal of Kasetsart Veterinarians, ปีที่ 28, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 56-68
2018 inนางสาวนวลวรรณ รุจิเรขาสุวรรณ, exชิดชนก หนุนอนันต์, exณัฐสิทธิ์ ตันสกุล, "การศึกษาความคลาดเคลื่อนทางยาในโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลับเกษตรศาสตร์ บางเขน", วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 28, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2018, หน้า 170-182
2018 exสมชาย โสมย์ไพศาลศิลป์, inดร.เจดีย์ เต็มวิจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายชัยกร ฐิติญาณพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "สาเหตุและการจำแนกรอยหักของกระดูกยาว ในลูกสุนัขและสุนัขโต ที่เข้ารับการรักษาทางออร์โทพีดิกส์ ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2562", วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชากาเกษตร, ปีที่ 35, ฉบับที่ 2(พิเศษ2), พฤษภาคม - สิงหาคม 2018, หน้า 408-415
2018 inนายอดิศร ยะวงศา, รองศาสตราจารย์, ex ภัทราพรรณ สุคนธรัตน์, "การศึกษาเบื้องต้นในการวัดความเข้มข้นของเคมีโลหิตในโคนมด้วยเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี", วารสารสัตวแพทย์ , ปีที่ 28, ฉบับที่ 2, มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 69-87
2018 exศุกลรัตน์ บุณยยาตรา, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exวลาสินี มูลอามาตย, exกนกอร เอื้อเกษมสิน, exภาณุวัฒน์ แย้มสกุล, exศิริพร เพียรสุขมณ, inดร.ปริวรรต พูลเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายชัยกร ฐิติญาณพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exชูชาติ กมลเลิศ, exกัลยา เจือจันทร์, exเจษฎา จิวากานนท, exพงษ์ศิวะ โสตถิพันธ, exอภิรดี อินทรพักตร, exพรรณนิการ ชัยชนะศักด, exทนงศักดิ์ มะมม, exอุตรา จามีกร, exเกรียงยศ สัจจเจริญพงษ์, exพรชลิต อัศวชีพ, exชัยวุฒิ ตั้งสมชัย, exมานัดถุ์ คำากอง, "การคาดการณ์กำลังคนทางด้านอาชีพสัตวแพทย์ ปี พ.ศ. 2568", วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข, ปีที่ 12, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2018, หน้า 232-244

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขนต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 42
2018 inดร.เฉลียว ศาลากิจ, ศาสตราจารย์, exพรชัย พรพนม, exน.ส.ปัญจพร ประสพสม, inดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ไชยยันต์ เกษรดอกบัว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Morphology and molecular characterization of Leucocytozoon sp., Haemoproteus sp. and Trypanosoma avium in an Oriental Scops-owl", 35th Microscopy Society of Thailand International Conference, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018, เชียงใหม่
2018 inดร.อุคเดช บุญประกอบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ไชยยันต์ เกษรดอกบัว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจำแนกเพศในเหยี่ยวแดง (Haliastur indus): การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างไพร์เมอร์ 2 ชุดของพีซีอาร์", การประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference of Agriculture and Natural Resources (ANRES) 2018, 26 - 28 เมษายน 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Biosecurity managements to control Tilapia Lake Virus and bacterial diseases in tilapia farms", Asian Pacific Aquaculture 2018, 24 เมษายน 2018, ไต้หวัน
2018 exสพ.ญ.ณัฐวดี มนต์อ่อน, exน.สพ.ปวริศร์ เลี่ยมนิมิตร, exนางสาวปุณธนาฒย์ ทัตติยพงศ์, inดร.องอาจ เลาหวินิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Horizontal transmission and non-lethal sampling method for tilapia lake virus in tilapia", Asian Pacific Aquaculture 2018, 23 - 26 เมษายน 2018, Taipei ไต้หวัน
2018 inดร.อรรถวิทย์ โกวิทวที, รองศาสตราจารย์, exJaturun Luapan, exPanyalak Amarapitak, exPhattharaporn Sriyaphai, exRatchanont Buahom, exTanakrit Cham-iam, exพิพัฒน์พงษ์ จันทร์แดง, inดร.กานต์สุดา ลีฬหาพงศธร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชนินทร์ ติรวัฒนวานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.การุณ ทองประจุแก้ว, "Screening three cricket species (Gryllus bimaculatus, Aceta domestica and Modicogryllus confirmata) for broiler diets by in vitro digestibility techniques", 6th Mediterranean Poultry Summit, 18 - 20 มิถุนายน 2018, Turin สาธารณรัฐอิตาลี
2018 exภุมเมศ ชุมชาติ, exJun Noda, exChalatip Junchompoo, exTheerapol Sirinarumitr, inดร.เกษกนก ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, exKoichiro Sera, "Relationship between serum elements measured by PIXE analytical technique in Captive green turtle (Chelonia mydas) in Thailand", Proceeding of the 10th MUT Veterinary Annual Conference 2017 and the 1st MUT International Conference on Veterinary and Animal Sciences 2017, 2 กุมภาพันธ์ 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inนางสาวนฤมล กลางแก้ว, exสุพรรณิการ์ หาญตระกูล, exปิยลักษณ์ สินพิทักษ์กุล, inนางสาวนภสร เผ่าชูศักดิ์, exProf Mario GIORGI, "Pharmacokinetics of marbofloxacin in freshwater crocodiles (Crocodylus siamensis)", 14th International Congress of the European Association for Veterinary Pharmacology and Toxicology (14th EAVPT), 24 - 27 มิถุนายน 2018, Wroclaw สาธารณรัฐโปแลนด์
2018 inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, exนางสาวรอยพิมพ์ มะพงษ์เพ็ง, exนายวีระพงษ์ เหล่าเวชประสิทธิ์, exนางสาวปิยลักษณ์ สินพิทักษ์กุล, inดร.อุสุมา เจิมนาค, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, รองศาสตราจารย์, exProf. Dr. Mario Giorgi, inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, "Pharmacokinetics of ceftriaxone in the green sea turtle (Chelonia mydas): Preliminary study", 14th International Congress of the European Association for Veterinary Pharmacology and Toxicology (EAVPT2018), 24 - 27 มิถุนายน 2018, Wroclaw สาธารณรัฐโปแลนด์
2018 exGiorgi, M., exStefanelli, F., exLebkowska-Wieruszewska, B., exLisowski, A., inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, exOwen, H., exIndaimo, M.C., exChericoni, S., "Pharmacokinetics of Bedrocan (marijuana extract oil) in fasted and fed dogs: a pilot study", 14th International Congress of the European Association for Veterinary Pharmacology and Toxicology (14th EAVPT), 24 - 27 มิถุนายน 2018, Wroclaw สาธารณรัฐโปแลนด์
2018 exKim, T.W., exLebkowska-Wieruszewska, B., exOwen, H., inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, exTabari, M.A., exChea, B., exDe Vito, V., exGiorgi, M., "Comparative pharmacokinetic study of the metamizole (dipyrone) metabolites in companion animals", 14th International Congress of the European Association for Veterinary Pharmacology and Toxicology (14th EAVPT), 24 - 27 มิถุนายน 2018, Wroclaw สาธารณรัฐโปแลนด์
2018 exTanyanant Kaminsonsakul, inดร.ณัฐกานต์ มีขนอน, รองศาสตราจารย์, inนางสาวชลาลัย เรืองหิรัญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวศิริพร คงสร้อย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Serotype Distribution of Streptococcus suis Isolated from Various Clinical Samples of Diseased Pigs from Seven Provinces of Thailand", The 5th Food Safety and Zoonoses Symposium for Asia Pacific, 6 - 7 กรกฎาคม 2018, สาธารณรัฐสิงคโปร์
2018 exPhimpraphai, W., exTangkawattana, S., inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exSripa, B., "Social Influence in Liver Fluke Transmission: Application of Social Network Analysis of Food Sharing in Thai Isaan Culture", Advances in Parasitology, 1 สิงหาคม 2018
2018 inดร.ณรงค์ กู้เจริญประสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางเสาวลักษณ์ กู้เจริญประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภัทรกิตติ์ เนตินิยม, รองศาสตราจารย์, inดร.เสรี เจริญกิจมงคล, อาจารย์, "An Assesment of Farm to Table Strategy in Thailand", International Annual Conference on Public and Business Administration Research(PBAR-Aug-2018/ August 25-26,2018 Tokyo,Japan) Tokyo, Japan, 25 - 26 สิงหาคม 2018, tokyo ญี่ปุ่น
2018 exกัญณิช ชนะวณิชย์, exผศ.ดร.ดวงพร พิชผล, inดร.วราพร พิมพ์ประไพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เฉลิมเกียรติ แสงทองพินิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอ.ดร.ทองกร มีแย้ม, "Presence of Campylobacter jejuni and Campylobacter coli in Duck Slaughtering Process.", Conference proceedings of The 5th Food Safety and Zoonoses Symposium for Asia Pacific., 6 - 7 กรกฎาคม 2018, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2018 exTheethawat Uea-anuwong, inนางสาวศุภร ทองยวน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAgnes Waret-Zkuta, exFlavie Luce Goutard, "Understanding the Use of Antibiotic and Alternatives amongst Small to Medium-Scale Poultryand Pig Farmers and Veterinary Drug Suppliers in Nan Province, Thailand", The 5th Food Safety and Zoonoses Symposium for Asia Pacific, 6 - 7 กรกฎาคม 2018, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2018 inดร.จันทร์จิรา ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศรุตะ, inนางสาวสุดธิษา เหล่าเปี่ยม, inนางสาวกาวิล นันท์กลาง, "WHISKERS AS AN ALTERNATIVE SOURCE OF GENOMIC DNA IN CAPTIVE FELIDS", International Society for Southeast Asian Agricultural Science (ISSAAS) 2018 International Congress , 12 - 14 ตุลาคม 2018, Kuching, Sarawak มาเลเซีย
2018 inนางวิไลรัตน์ ฉ่ำสิงห์, inดร.มานะกร สุขมาก, รองศาสตราจารย์, inนางภัทรา มูลจิตร, inนางสาวอรวรรณ์ บุตรดี, inนายเบญจพล หล่อสัญญาลักษณ์, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, "Current Update on Wildlife Cell Culture 2018", 11th International Conference of Asian Society of Conservation Medicine, 28 - 30 ตุลาคม 2018, Denpasar City, Bali สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2018 inนายสุขสันต์ ฉ่ำสิงห์, inนางภัทรา มูลจิตร, inนางสาวพัชริดา ดิษฐวงศ์, inนายสมยศ ก้านขุนทด, inนางมนธิชา สุวรรณวงค์, inนายเบญจพล หล่อสัญญาลักษณ์, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, "Hemolytic Escherichia coli ,Klebsiella pneumoniae and Pseudomonas aeruginosa infection in Captive Pythons (Python reticulatus); case reports in Thailand", 11th International Conference of Asian Society of Conservation Medicine, 28 - 30 ตุลาคม 2018, Denpasar City, Bali
2018 inนางวิไลรัตน์ ฉ่ำสิงห์, inนางภัทรา มูลจิตร, inนางสาวอรวรรณ์ บุตรดี, inนายเบญจพล หล่อสัญญาลักษณ์, inดร.มานะกร สุขมาก, รองศาสตราจารย์, exPanya Youngprapakorn, exKornvika Youngprapakorn, inนางสาวน้องนิด เก้าลิ้ม, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, "Preparation of metaphase chromosomes protocol from peripheral blood mononuclear cells (PBMC) and whole blood of Siamese crocodile (Crocodylus siamensis) for karyotyping analysis", 11th International Conference of Asian Society of Conservation Medicine, 28 - 30 ตุลาคม 2018, Denpasar City, Bali สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2018 exนางสาวธัญชนก วิลาศรี, inดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์, รองศาสตราจารย์, inดร.เมษยะมาศ คงเสมา, อาจารย์, inดร.กันทิมาณี พันธุ์วิเชียร ประเดิมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Examination of chilled boar semen quality supplemented with plant extracts.", Proceedings of International Conference of Agriculture and Natural Resources, 26 - 28 เมษายน 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exL.D. Lawwyne, inนางสาวชลาลัย เรืองหิรัญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางศรีสมัย วิริยารัมภะ, inนายสุขสันต์ ฉ่ำสิงห์, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, "Prevalence and Antimicrobial Resistance of Escherichia coli and Salmonella spp. Isolated from Poultry Drinking Water and Cloacal Swab Compared of Two Regions in Thailand", IMED 2018 • Vienna, Austria • November 9-12, 2018 International Meeting on Emerging Diseases and Surveillance , 9 - 12 พฤศจิกายน 2018, เวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย
2018 inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, "Heavy Metals: a possible health risk through free grazing duck farm in Thailand", JITMM2019 JOINT INTERNATIONAL TROPICAL MEDICINE MEETING 2019 12-14 December 2018, Bangkok, Thailand Amari Watergate Bangkok, 12 - 14 ธันวาคม 2018, กรุงเทพฯ อื่นๆ ประเทศไทย
2018 inดร.เกษริน ขำยิ่งเกิด, รองศาสตราจารย์, exTiwananthakorn Saruda, exNgasaman Ruttayaporn, exTattiyapong Muncharee, exManojai Nattapon, exPothipongsathorn Tianthada , exSunanta Chainirun, inดร.บุรินทร์ นิ่มสุพรรณ์, รองศาสตราจารย์, exDesquesnes Marc, exChoocherd Suchada , inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, inนางนงนุช ภิญโญภานุวัฒน์, "Isolation of Trypanosoma evansi for in vitro cultivation", Joint International Tropical Medicine Meeting 2018, 12 - 14 ธันวาคม 2018
2018 exN’gbocho Bernard N’Guessan, exJohn ASFAW , exBarbara Wieland, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, exMarie-Isabelle PEYRE, "Evaluation of the Impact of Public-Private Partnership in animal Health: The case study of “Ethiochicken” in Ethiopia", C?l?bration du cinquanti?me anniversaire de l’EISMV de Dakar 1968-2018 Th?me : Quelles approches innovantes de transformation du secteur de l’?levage pour nourrir sainement l’Afrique ? 26-30 NOVEMBRE 2018 A DAKAR, 26 - 30 พฤศจิกายน 2018, Dakar สาธารณรัฐเซเนกัล
2018 inนางสาวศุภร ทองยวน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, inนางสาวชลาลัย เรืองหิรัญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวธัญญลักษณ์ ขันธะมูล, อาจารย์, inนางศรีสมัย วิริยารัมภะ, exA. Binot, "Assessment of Municipal Opened Landfill And Its Impact On Environmental And Human Health In Central Thailand", International Meeting on Emerging diseases and Surveillance (IMED2018), 9 - 12 พฤศจิกายน 2018, เวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย
2018 exSupatcha Chusanathas, exJirachaya Toyting, exWuttiporn Rerkamnuaychoke, exYanisa Prakobkarn, exPatiharn Vararattanavech, inดร.เกษกนก ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, "CLINICAL APPROACH TO FREQUENT ESTRUS AND PROLONGED VULVA SWELLING IN DOG", 43RD WORLD SMALL ANIMAL VETERINARY ASSOCIATION CONGRESS (WSAVA18), SINGAPORE, 25 - 28 กันยายน 2018, The tropical Garden City สาธารณรัฐสิงคโปร์
2018 exชื่นสุมน ลิ้มมานนท์, exSuppawiwat Ponglowhapan, inดร.ธีระพล ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, inดร.เกษกนก ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, "Preliminary study of fetal head diameter measured by radiography compared to ultrasonography in dog and cat", 43RD WORLD SMALL ANIMAL VETERINARY ASSOCIATION CONGRESS (WSAVA18), 25 - 28 กันยายน 2018, The Tropical Garden City สาธารณรัฐสิงคโปร์
2018 exชื่นสุมน ลิ้มมานนท์, exNutawan Niyatiwatchanchai, exPiyathip Choochalermporn1, exChanokchon Setthawongsin, inดร.ธีระพล ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, inดร.เกษกนก ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, "Multiple Vulvar-Vestibular Abscesses in Dog with Uterine and Ovarian Remnant Syndromes: A case report", VRVC 2018. The 11th VPAT Regional Veterinary Congress 2018, 23 - 26 กรกฎาคม 2018, กรุงเทพ อื่นๆ ประเทศไทย
2018 exPemika Vipabusabakorn, exChanyanuch Intachat, exJeeranant Chottikamporn, exKamonwat Duangmontri, exJerapa Ngamcharoen, exKarin Vichukit, exSuttiwee Chermprapai, inดร.เกษกนก ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, "Cryptococcal prostatitis in a dog", VRVC 2018, The 11th VPAT Regional Veterinary Congress 2018, 23 - 26 กรกฎาคม 2018, กรุงเทพ อื่นๆ ประเทศไทย
2018 inนางมนธิชา สุวรรณวงค์, inนายสมยศ ก้านขุนทด, inนายสุขสันต์ ฉ่ำสิงห์, inดร.เกรียงไกร วิฑูรย์เสถียร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายนรุตม์ ทะนานทอง, อาจารย์, inนางนวลอนงค์ สินวัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Preliminary Study of Extended-Spectrum Betalactames (ESBL) Producing E. Coli Isolated from Clinical Pigs", The 10th Bilateral Conference between Kasetsart University and National Pingtung University of Science and Technology-, 27 - 28 พฤศจิกายน 2018, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exWitchanun Juntanapum, inดร.ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์, ศาสตราจารย์, inดร.เชาว์วิทย์ ระฆังทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีรวิทย์ เป่ยคำภา, รองศาสตราจารย์, inดร.กนกพร พ่วงพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวพัชรพร กรมขันธ์, อาจารย์, "The Effects of Lysophosphatidylcholine in Diet on Egg Production, Blood Lipids, Intestinal Morphology and Nutrients Transport Related to Gene Expression in Small Intestine of Laying Hen", the 11th Asia Pacific Poultry Conference or APPC2018. 25-27 March 2561,Thailand , 25 - 27 มีนาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exThitima Jarupan, inดร.เชาว์วิทย์ ระฆังทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์, ศาสตราจารย์, inดร.ธีรวิทย์ เป่ยคำภา, รองศาสตราจารย์, inนางสาวพัชรพร กรมขันธ์, อาจารย์, "Effect of Colistin and Liquid Methionine with Capsaicin Supplementation in Diets on Growth Performance and Intestinal Morphology of Nursery Pigs", 2018 9th International Conference on Food Engineering and Biotechnology (ICFEB 2018), 28 - 30 มีนาคม 2018, ญี่ปุ่น
2018 inดร.ปัจฉิมา สิทธิสาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPetcharat Nantateerapong, exภญ.ดร.ปิยนุช โรจน์สง่า, exภญ.ดร. ปองทิพย์ สิทธิสาร, "Inhibitory Effects of Major Flavonoids from Oroxylum indicum Fruits against Clinical Isolated Bacteria", The 7th International Conference on Natural Products. The Asian Society of Natural Products, 18 - 20 ตุลาคม 2018, Gyeongju สาธารณรัฐเกาหลี
2018 inนางสาวชลาลัย เรืองหิรัญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเกษตร สุเตชะ, exKonwipa Pongkerdlap, exNuttamon Treeratsakulchai, exPakawan Asawawongsawat, exMaytavee Latchanon, inนายสุขสันต์ ฉ่ำสิงห์, inนางสาวศุภร ทองยวน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Patterns of Antimicrobial Resistance Bacteria from Respiratory Tract of Psittacine Pet Birds in Thailand", International Meeting on Emerging Diseases and Surveillance, IMED 2018, 9 - 12 พฤศจิกายน 2018, สาธารณรัฐออสเตรีย
2018 inนางสาวกนกวรรณ เกิดวุฒิ, inนายภัคธร ลิ่วเฉลิมวงศ์, inนายวุฒิวงศ์ ธีระพันธ์, อาจารย์, inดร.วชิราพรรณ ทรัพย์สวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิชนันท์ ลีฬหรัตนรักษ์, "Management of cervical transitional meningioma in dog: a case report", The 11th VPAT Regional Veterinary Congress VRVC 2018, 23 - 25 กรกฎาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exCharuwan Hrainpreecha, inนางสาวอรวรรณ์ บุตรดี, inดร.มานะกร สุขมาก, รองศาสตราจารย์, inดร.วิศณุ บุญญาวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์, "Effect of Tryptic Soy Broth (TSB) and Luria-Bertani (LB) Broth on Production of PirAvp Toxin from Vibrio parahaemolyticus (VPAHPND)", The 19th Khon Kaen Veterinary Annual International Conference , 4 - 5 เมษายน 2018, Khon Kaen, Thailand
2018 inดร.เฉลียว ศาลากิจ, ศาสตราจารย์, exพรชัย พรพนม, inดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ไชยยันต์ เกษรดอกบัว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายภัทรพงศ์ จักรทอง, "Blood parasites in diurnal raptors: morphology, ultrastructure and molecular characterizations", 19th International Microscopy conference, 9 - 14 กันยายน 2018, ซิดนีย์ เครือรัฐออสเตรเลีย
2018 inนายธีรภัทร์ รุ่งนิรันดร, exNuntiya Jaroenrussameesopa, exPhongsak Chanloinapha, exSomrudee Sommart, inนายเสลภูมิ ไพเราะ, อาจารย์, "Treatment of traumatic full-thickness skin wound in a cat using platelet rich plasma derived from canine whole blood: a case report", 11th VPAT Regional veterinary congress 2018, 23 - 26 กรกฎาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 inนางสาวกนกวรรณ คิมรัมย์, inดร.กรรณิการ์ ศิริภัทรประวัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exT. Jumnanslip, "PRIMARY CENTRAL NERVOUS SYSTEM LYMPHOMA IN A DOG: A CASE REPORT", 43rd WORLD SMALL ANIMAL VETERINARY ASSOCIATION CONGRESS AND 9th FASAVA CONGRESS, 25 - 28 กันยายน 2018, สาธารณรัฐสิงคโปร์
2018 inนางสาวกนกวรรณ คิมรัมย์, inดร.กรรณิการ์ ศิริภัทรประวัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "METASTASIS OF ORAL MALIGNANT MELANOMA IN A DOG: A CASE REPORT", 43rd WORLD SMALL ANIMAL VETERINARY ASSOCIATION CONGRESS AND 9th FASAVA CONGRESS , 25 - 28 กันยายน 2018, สาธารณรัฐสิงคโปร์
2018 inนางสาวกนกวรรณ คิมรัมย์, inนายภัคธร ลิ่วเฉลิมวงศ์, inปิยทิพย์ ชูเฉลิมพร, exS. Nuwadee, "Decompressive craniectomy of traumatic brain injury associated with brainstem hemorrhage in dog : A case report", 8th Annual AiSVS Congress & 2018 TCVS Winter Event, 1 - 2 ธันวาคม 2018, Taichung ไต้หวัน
2018 inนางสาวกนกวรรณ คิมรัมย์, inนางสาวณัฐวรรณ นิยติวัฒน์ชาญชัย, inนางนภาภรณ์ เสนารัตน์, "Successful of septic wound management by antimicrobial wound dressing in cat : A case report", 8th Annual AiSVS Congress & 2018 TCVS Winter Event, 1 - 2 ธันวาคม 2018, ไต้หวัน
Publish Year National Conference 24
2018 inนางสาวกาวิล นันท์กลาง, exสิทธิเดช มหาสาวังกุล, inนางสาวสุดธิษา เหล่าเปี่ยม, inนายวิทย์ เลิศแสง, inนายสุธี รัตนภิรมย์, inนายกรไชย (มังกร) กรแก้วรัตน์ (ดำยัง), inดร.พจนา วรรธนะนิตย์, อาจารย์, inดร.เสรี กุญแจนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์, รองศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ของปริมาณโปรตีน รวมใน seminal plasma กับการเคลื่อนที่ของอสุจิในช้างเอเชีย", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exน.ส.จุฑาพร, inดร.พันพิชา สัตถาสาธุชนะ, รองศาสตราจารย์, inดร.ทัศนีย์ เจริญทรง, รองศาสตราจารย์, "การประเมินค่าทางพยาธิวิทยาคลินิกในแมวมะเร็งต่อมน้ำเหลืองที่รักษาด้วยเคมีบำบัด", การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 56 ในงานวันเกษตรแห่งชาติ สาขาสัตวแพทยศาสตร์, 31 มกราคม 2018, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 inดร.องอาจ เลาหวินิจ, รองศาสตราจารย์, exนสพ.สุรพงษ์ วงศ์สุทธาวาส, "ความสัมพันธ์ค่าแอนติบอดีไวรัสพิษสุนัขบ้ากับเพศ อายุ จำนวนครั้งและระยะเวลาก่อนการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56, 31 มกราคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 inนายสมพงษ์ บันลือพงศ์พันธุ์, inดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, inดร.สมชัย สัจจาพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, inนายสุขสันต์ ฉ่ำสิงห์, inนายวิทย์ เลิศแสง, inนางสิริลักษณ์ จาละ, "การประเมินผลวิธี Agar Gel Immunodiffusion (AGID) สำหรับการชันสูตรโรคบรูเซลโลซิสในแพะ", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 56 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018
2018 inนางอักษร แสงเทียนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.อุสุมา เจิมนาค, รองศาสตราจารย์, inนางสาวนภสร เผ่าชูศักดิ์, "การศึกษาเภสัชกรรมสมมูลของยาปฏิชีวนะในปลานิลที่เลี้ยงในกระชังด้วยวิธีทางจุลชีววิทยา", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่56, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 inนางวิไลรัตน์ ฉ่ำสิงห์, inนางสาวอรวรรณ์ บุตรดี, inนางภัทรา มูลจิตร, inนางสิริลักษณ์ จาละ, inนายสุธี รัตนภิรมย์, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาเปรียบเทียบการตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อ PRRS โดยวิธีทดสอบปฏิกิริยาลบล้างฤทธิ์กับชุดตรวจสอบที่พัฒนาขึ้นและชุดตรวจสอบทางการค้า", การประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาศาสตร์วิจัย" ครั้งที่ 10 , 24 - 25 พฤษภาคม 2018, มหาสารคาม มหาสารคาม ประเทศไทย
2018 inนายสุขสันต์ ฉ่ำสิงห์, inนายสมยศ ก้านขุนทด, inนางมนธิชา สุวรรณวงค์, inนายไพฑูรย์ มูลจิตร, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, "การตรวจคัดกรองเชื้อ Burkholderia pseudomallei จากตัวอย่างอวัยวะสัตว์ป่วย ด้วยวิธีการเพาะแยกเชื้อแบคทีเรีย ทดสอบการทำปฏิกิริยาทางชีวเคมี และทดสอบความไวต่อยาปฏิชีวนะ", การประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาศาสตร์วิจัย" ครั้งที่10, 24 - 25 พฤษภาคม 2018, มหาสารคาม มหาสารคาม ประเทศไทย
2018 inนางสาวอรวรรณ์ บุตรดี, inนางวิไลรัตน์ ฉ่ำสิงห์, inนางสาวสุดธิษา เหล่าเปี่ยม, inนางภัทรา มูลจิตร, inนายอลงกต บุญสูงเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายพิชัย จิรวัฒนาพงศ์, อาจารย์, inนายณัฐวุฒิ รัตนวนิชย์โรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปริวรรต พูลเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Detection of Total Immunoglobulin G in swine serum by Direct Sandwich ELISA", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018, บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exเสลภูมิ ไพเราะ, exณัฐวรรณ นิยติวัฒน์ชาญชัย , exปิยทิพย์ ชูเฉลิมพร, exกมลชนก ศิลป์มณีพันธ์, exพงษ์ศักดิ์ จันทร์ลอยนภา, inดร.เกษกนก ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, "การวินิจฉัยความพิการของผนังหน้าท้องแต่กำเนิดในลูกแมวพันธุ์เมนคูนก่อนคลอดโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูง", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exชื่นสุมน ลิ้มมานนท์, exวัชระ ดวงจันทร์, inดร.เกษกนก ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, "ภาวะรกค้างในแม่แมว", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exภุมเมศ ชุมชาติ, exชลาทิพ จันทร์ชมภู, exพรชัย สัญฐิติเสรี, exธีระพล ศิรินฤมิตร, inดร.เกษกนก ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, "ระดับฮอร์โมน estrogen, progesterone, testosterone, cortisolและ thyroxine ในซีรั่มเต่าตนุ ในช่วงเดือนพฤษภาคม มิถุนายนและกรกฎาคม ที่เลี้ยงแบบกักขัง ที่เกาะมันใน จังหวัดระยอง", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exนายณัชพล รุ่งโรจน์, inดร.เฉลิมพล เล็กเจริญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวชัญญาพัฒน์ บำรุงพันธ์, inดร.จันทิมา พฤกษากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แนวโน้ม และรูปแบบการดื้อยาต้านจุลชีพของเชื้อ Staphylococcus spp. และ Escherichia spp. จากระบบผิวหนังและปัสสาวะของสุนัข ในโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018
2018 exณันญรัตน์ คุ้มครอง, inดร.นิรัตน์ กองรัตนานันท์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยวัฒน์ บุญแก้ววรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จตุพร รัตนศรีสมพร (หนูสุด), รองศาสตราจารย์, inดร.ศิรินทร์ ธีระวัฒนศิริกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.อัจฉรา ขยัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพเนื้อและลักษณะโครงสร้างเส้นใยกล้ามเนื้อของเนื้อสุกรในระหว่างการเก็บรักษา", การะประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนื้อสัตว์ ครั้งที่ 6, 18 - 19 มิถุนายน 2018, อื่นๆ ประเทศไทย
2018 exชญาดา เพียรธรรม, exปาฏิหาริย์ วรารัตน์ธนาเวช, exณัฐชยา สุขุมเสาวภาคย์, exปริยานุข แพอัฐ, exสุพัชชา ชุษณะทัศน์, exธัญญาเรศ พุทธสุวรรณ, exกานติ์ชนิต สุวรรณทศ, exพนิดา โวหาร, inนางสาวธัญญลักษณ์ ขันธะมูล, อาจารย์, inดร.อาสูตร สงวนเกียรติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การสร้างต้นแบบระบบการประเมินสวัสดิภาพสัตว์ในโรงฆ่าโคในประเทศไทย: การศึกษาเบื้องต้น", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนื้อสัตว์ครั้งที่ 6 , 18 - 19 มิถุนายน 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 inนางสาววรรณา ใจเย็น, inนางสาวภัทรา จำนงค์นารถ, exนายวิชัย ปู่น้อย, "การศึกษาความพึงพอใจของนิสิตต่อทรัพยากรสารสนเทศ และระยะเวลาการให้บริการของห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ปีการศึกษา 2560", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 6 - 7 ธันวาคม 2018, กำแพงแสน นครปฐม นครปฐม ประเทศไทย
2018 exสุขุมาล พฤกษ์อุดม, exJose B. Cibelli, inดร.กรรณิการ์ ศิริภัทรประวัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Optimized technique of producing gynogenetic homozygous diploid embryos in zebrafish", The 4th Symposium of the Thai Society for Animal Reproduction, 29 สิงหาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exศุภารัตน์ ชัยพิพัฒน์, exสุขุมาล พฤกษ์อุดม, exกรกนก ศรีทับทิม, exศรชัย สังคเลิศ, inดร.กรรณิการ์ ศิริภัทรประวัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Isolation of primordial germ cells from embryos of Red Junglefowl, Siamese Fireback pheasant, Silver pheasant and Kalij pheasant", The 4th Symposium of the Thai Society for Animal Reproduction, 29 สิงหาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exนภาพร วิรัทธิโกวิท, exปิยะนาท เทียนเล็ก, inดร.ชนินทร์ ติรวัฒนวานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กรรณิการ์ ศิริภัทรประวัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Labeling canine adipose-derived stem cell with superparamagnetic iron oxide nanoparticles", The 4th Symposium of the Thai Society for Animal Reproduction, 29 สิงหาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 inดร.ศุภชาติ ปานเนียม, exจิรนิจ เจริญสวัสดิ์, exชนิตา สุจริตธัญตระกูล, exคนัมพร มุ้งทอง, "ความสัมพันธ์ของการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อไวรัสโบวาย ไวรัล ไดอะเรียในลูกโคนมกับสถานภาพโรคโบวาย ไวรัล ไดอะเรียในแม่โคนม", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ระหว่างวันที่ 6-7 ธันวาคม พ.ศ.2561, 6 - 7 ธันวาคม 2018, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2018 inดร.ศุภชาติ ปานเนียม, "ผลของการเสริมไขมันในอาหารแม่โคนมต่อองค์ประกอบน้ำนม จำนวนเซลล์โซมาติก และผลกำไร", การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่15 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 6 - 7 ธันวาคม 2018, อื่นๆ ประเทศไทย
2018 inดร.วิศณุ บุญญาวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์, exเจนจิตต์ คงกำเนิด, exสมพิศ แย้มเกษม, exจิราพร เกษรจันทร์, "การศึกษาปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease (AHPND) ในกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei, Boone 1931)", การประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2561, 14 - 15 มิถุนายน 2018, อื่นๆ ประเทศไทย
2018 inนางสิริภัทรา เนตรมัย เดชกัลยา, "Chemotherapy of Canine Splenic Hemangiosarcoma with Doxorubicin and Cyclophosphamide: a case report", The 11th VPAT Regional Veterinary Congress - VRVC 2018, 24 - 26 กรกฎาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 inนางสาวกนกวรรณ คิมรัมย์, inนายภัคธร ลิ่วเฉลิมวงศ์, "Decompressive craniectomy and debulking surgery of psammomatous meningioma in cat: A case report", The 11th VPAT Regional Veterinary Congress 2018 , 24 - 26 กรกฎาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 inนางสาวกนกวรรณ คิมรัมย์, "Efficacy of zonisamide as an adjunctive therapy for refractory canine epilepsy: A case report", The 11th VPAT Regional Veterinary Congress 2018, 23 - 26 กรกฎาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Trademark

จำนวนเครื่องหมายการค้า 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2003 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

Publish Year International Petty Patent 3
2018 inดร.มนชนก วิจารสรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุณี คุณากรสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.วราภรณ์ อ่วมอ่าม, รองศาสตราจารย์, inดร.นฤดี เกษมสันต์, อาจารย์, inนายพายุ ศรีศุภร, อาจารย์, inนายสิรันดร์ ถึกอ่ำ, inนายจนัธ นิยมสุจริต, "แผ่นดามกระดูกสำหรับสัตว์เล็ก", Kasetsart University, 2018
2018 inดร.มนชนก วิจารสรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุณี คุณากรสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.วราภรณ์ อ่วมอ่าม, รองศาสตราจารย์, inดร.นฤดี เกษมสันต์, อาจารย์, inนายพายุ ศรีศุภร, อาจารย์, inนายสิรันดร์ ถึกอ่ำ, inนายจนัธ นิยมสุจริต, "หมุดยึดแผ่นดามกระดูกสำหรับสัตว์เล็ก", Kasetsart University, 2018
2018 inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, "วัคซีนเชื้อตายเพื่อป้องกันโรคไวรัสชนิดใหม่สายพันธุ์ไทยในปลานิลและปลาทับทิม", Kasetsart University, 2018

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2008 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=10&BudgetYear=2018]