Person Image

  Education

  • วท.ม. (อณูพันธุศาสตร์และพันธุวิศวกรรมศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2552
  • PhD (Comparative Biomedical Sciences), ีUniversity of Wisconsin-Madison, สหรัฐอเมริกา, 2559
  • สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาล้ยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2549

  Expertise Cloud

  African Swine FeveraglepristoneAlphavirusANIMAL-MODELSantibody test kitsBlood chemistrycarriercesarean sectionChikungunyaClove oilCommon digital extensor tendonCytologydegenerative joint diseaseDEPENDENT CELLULAR CYTOTOXICITYdiagnostic imagingDNA VACCINESE2E2 proteinefficacyeggsestrogen ? receptorFC-GAMMA-Rfield testFrancisella orientalisFrench bulldoggiant gouramiH5N1HalothaneHematologyHorseHybrid clarias fishIMMUNE-RESPONSESINACTIVATED INFLUENZA VACCINESlargemouth bassLymphocytic tenosynovitisMONOCLONAL-ANTIBODIESMosaicMS-222Mucosal vaccineNeuraminidaseNile tilapiaNONHUMAN-PRIMATESoral rabies vaccinepathogenicitypolo ponypolycultureprogesterone receptorrabies vaccinereproductive organsreverse geneticsSTALK-SPECIFIC ANTIBODIESSynovial fluidtarsustenosynovitistilapiaTilapia Lake VirustilavacTiLVUniversal influenza vaccineUniversal influenza vaccinesvaccinevaccinia based rabies oral vaccinevertical transmissionvibrio paraheamolyticusVirology, Immunobiology, Pathologyชีวภัณฑ์ชุดตรวจภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัสบิลโลโซมแบคทีเรียปลานิลป้องกันโรคติดเชื้อโปรไบโอติกส์พยาธิวิทยาพาสเจอรเรลลา มัลโตซิดาไพเธียมไฟโตแบคทีเรียแมวยีนดื้อยาระบบนำส่งระบาดวิทยาแร่ดินขาวโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรลิโปโซมวัคซีนวัคซีนเชื้อเป็นไวรัสพีอาร์อาร์เอสไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยไวรัสโรคพิษสุนัขบ้าไวรัสโรคเยื่อบุช่องท้องอักเสบใสเตร็ปโตคอกคัส ซูอิสสเตร็ปโตคอกโคซีสสารต้านไวรัสสุกรสุนัขอีเอ็มเอสเอชไอวีเอพีพีแอปตาเมอร์แอโรโมแนส

  Interest

  Virology, Immunobiology, Pathology

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 12 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 11 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 5 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 2 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Susceptibility of important warm water fish species to tilapia lake virus (TiLV) infectionJaemwimol P., Rawiwan P., Tattiyapong P., Saengnual P., Kamlangdee A., Surachetpong W.2018Aquaculture
  497,pp. 462-468
  39
  2Broad protection against avian influenza virus by using a modified vaccinia ankara virus expressing a mosaic hemagglutinin geneKamlangdee A., Kingstad-Bakke B., Anderson T., Goldberg T., Osorio J.2014Journal of Virology
  88(22),pp. 13300-13309
  34
  3Evidence of potential vertical transmission of tilapia lake virusYamkasem J., Tattiyapong P., Kamlangdee A., Surachetpong W.2019Journal of Fish Diseases
  42(9),pp. 1293-1300
  31
  4Identifying the Role of E2 Domains on Alphavirus Neutralization and Protective Immune ResponsesWeger-Lucarelli J., Aliota M., Kamlangdee A., Osorio J.2015PLoS Neglected Tropical Diseases
  9(10)
  24
  5Dissecting the role of E2 protein domains in alphavirus pathogenicityWeger-Lucarelli J., Aliota M., Wlodarchak N., Kamlangdee A., Swanson R., Osorio J.2016Journal of Virology
  90(5),pp. 2418-2433
  20
  6Mosaic H5 hemagglutinin provides broad humoral and cellular immune responses against influenza virusesKamlangdee A., Kingstad-Bakke B., Osorio J.E.2016Journal of Virology
  90(15),pp. 6771-6783
  14
  7Display of organophosphorus hydrolase on the cyanobacterial cell surface using synechococcus outer membrane protein a as an anchoring motifChungjatupornchai W., Kamlangdee A., Fa-Aroonsawat S.2011Applied Biochemistry and Biotechnology
  164(7),pp. 1048-1057
  11
  8A modified vaccinia Ankara vaccine vector expressing a mosaic H5 hemagglutinin reduces viral shedding in rhesus macaquesFlorek N., Kamlangdee A., Kamlangdee A., Mutschler J., Kingstad-Bakke B., Schultz-Darken N., Broman K., Osorio J., Friedrich T., Friedrich T.2017PLoS ONE
  12(8)
  10
  9Mucosal administration of raccoonpox virus expressing highly pathogenic avian H5N1 influenza neuraminidase is highly protective against H5N1 and seasonal influenza virus challengeKingstad-Bakke B., Kamlangdee A., Osorio J.2015Vaccine
  33(39),pp. 5155-5162
  10
  10Use of nanopore sequencing to characterize african horse sickness virus (AHSV) from the African horse sickness outbreak in thailand in 2020Toh X., Wang Y., Rajapakse M.P., Lee B., Songkasupa T., Suwankitwat N., Kamlangdee A., Judith Fernandez C., Huangfu T.2021Transboundary and Emerging Diseases
  1
  11Diagnostic imaging features, cytological examination, and treatment of lymphocytic tenosynovitis of the common digital extensor tendon sheath in an eventing horseChanda M., Chanda M., Klinphayom C., Sungsuwan T., Senarat W., Thongkham E., Kamlangdee A., Senarat N.2021Veterinary and Animal Science
  14
  0
  12Radiographic and ultrasonographic appearances of chronic tenosynovitis of the lateral extensor tendon at the right tarsus in an Argentinian polo ponyChanda M., Pongpradit A., Theerapan W., Kamlangdee A., Puangthong C., Jarutummasiri T.2021Thai Journal of Veterinary Medicine
  51(2),pp. 395-399
  0