Person Image

  Education

  • วท.ม. (อณูพันธุศาสตร์และพันธุวิศวกรรมศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2552
  • PhD (Comparative Biomedical Sciences), ีUniversity of Wisconsin-Madison, สหรัฐอเมริกา, 2559
  • สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาล้ยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2549

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 5 1 0 0
  2021 การพัฒนาชีวภัณฑ์สำหรับควบคุมและป้องกันโรคในสัตว์ (Development of biologics for prevention and control of animal diseases) หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2021 การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์ทางสัตวแพทย์ หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 1 0 0
  2017 การสำรวจความชุก การแยกเชื้อไวรัสและการทดสอบทางพยาธิวิทยาของเชื้อ Betanodavirus จากฟาร์มเลี้ยงปลานิลในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 9 Project 7 4 2 0
  2022 การพัฒนาชีวภัณฑ์สำหรับควบคุมและป้องกันโรคในสัตว์ (Development of biologics for prevention and control of animal diseases) หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2022 การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์ทางสัตวแพทย์ หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2021 การพัฒนาชุดตรวจภูมิคุ้มกันของโรคโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2019 การพัฒนาชีวภัณฑ์ในการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อในสัตว์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 6 1 0 0
  2017 การทดสอบประสิทธิภาพวัคซีนป้องกันเชื้อ Tilapia Lake Virus ในภาคสนาม ผู้ร่วมวิจัย Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 0 1 1 0
  2017 TILAVAC วัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสอุบัติใหม่ในปลานิลและปลานิลแดง ผู้ร่วมวิจัย โครงการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อการขับเคลื่อน Thailand 4.0 0 0 1 0
  2016 การศึกษาระบาดวิทยาของเชื้อ Vibrio paraheamolyticus สาเหตุก่อโรคตายด่วน (EMS) ในฟาร์มกุ้งน้ำเค็มเขตภาคตะวันออกและภาคใต้ของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 2 0 0
  2016 การตรวจหายีนดื้อยาในเชื้อ Vibrio paraheamolyticus ในฟาร์มกุ้งเขตน้ำเค็มของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2013 ผลของการบังคับทางกายภาพและทางเคมีต่อค่าโลหิตวิทยาและเคมีโลหิตของปลาดุก (Clarias macrocephalus x Clarias gariepinus) ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 2 1 0 0
  2019 การพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2018 การสำรวจทางระบาดวิทยา การระบุชนิดเชื้อ การแยกเชื้อและการศึกษาพยาธิวิทยาของเชื้อไวรัส หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2018 การทดสอบความปลอดภัยและประสิทธิภาพในเบื้องต้นของต้นแบบวัคซีนพีอาร์อาร์เอสในสุกร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 1 0 0
  2016 การศึกษาในระดับห้องปฏิบัติการถึงคุณสมบัติทางเคมีของนาโนคอปเปอร์และฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคในสัตว์น้ำ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท NUTRI-CAL CO., LTD 167/8 หมู่บ้านดิเอมเมอรัล การ์เด้น 1 ตำบล พิมลราช อำเภอ บางบัวทอง นนทบุรี 11110 2 0 0 0