Journal

THE EFFECTIVENESS OF TRAINING OF THE TRAINERS: INTEGRATING ONE HEALTH CORE COMPETENCY FOR MULTI-DISCIPLINES WORKFORCE PROGRAM : A REPORT
Kasetsart Educational Review (ISSN: 01256203)
33
2
187-193
พฤษภาคม - สิงหาคม 2018
ชาติ
-
-
-
-

Author

Output From Project

สุขภาพหนึ่งเดียว:รูปแบบการฝึกสมรรถนะหลักสำหรับผู้ฝึก

Outcome

  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :คณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การใช้ประโยชน์ :เนื่องจากการอบรมครั้งนี้เป็นหน่วยงานที่เป็นสมาชิกเครื่อข่ายสุขภาพหนึ่งเดียวแห่งประเทศไทย(Thailand One Health University Network:THOHUN) ในฐานะเครือข่ายได้นำความรู้และกิจกรรมเข้าไปร่วมการนำเสนอและจัดกิจกรรมให้กับผู้เข้าร่วมอบรมใด้เข้าใจและมีความรู้ทางด้านการมีสมรรถนะหลักเพื่อใช้ในการร่วมกันในการจัดการปัญหาสุขภาพของประเทศต่อไป,26 ม.ค. 2019 - 27 ม.ค. 2019