Person Image

  Education

  • ปร.ด.(สาธารณสุขศาสตร์), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2551
  • ส.ม.(อนามัยสิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2545
  • วท.บ.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2542

  Expertise Cloud

  Active learningassociationbio-social factorsCommunity-DwellingCore CompetencydyslipidemiaElderlye-LearningFallshealth behaviorsMultidisciplinary StudentsMulti-disciplinesOne healthTrainerการจัดลำดับชุมชนการดูแลเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดไม่เขียวการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพการปฏิบัติการป้องกันความเสี่ยงทางเพศการส่งเสริมพฤติกรรมการสอนแบบอิงประสบการณ์ความรู้ทัศนคติความสัมพันธ์ชุมชนเด็กก่อนวัยเรียนตลาดสดตอบโต้ภาวะฉุกเฉินตัวชี้วัดอนามัยสิ่งแวดล้อมทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารบุคลากรด้านการท่องเที่ยวแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพประชาคมอาเซียนปัจจัยทางชีวสังคมปัญหาสุขภาพโปรแกรมการส่งเสริมพฤติกรรมโปรแกรมทันตสุขศึกษาโปรแกรมสร้างเสริมทักษะชีวิตผู้สูงอายุเฝ้าระวังพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยพยาบาลวิชาชีพพฤติกรรมพฤติกรรมการป้องกันพฤติกรรมทันตสุขภาพพฤติกรรมสุขภาพพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศภาชนะโฟมภาวะไขมันในเลือดผิดปกติระบบสารสนเทศรูปแบบการพัฒนารูปแบบสื่อการสอนสุขศึกษาแรงสนับสนุนทางสังคมโรคกล้ามเนื้อและกระดูกโรคจากอาหารเป็นสื่อโรคพิษสุนัขบ้าโรคมือเท้าปากโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดไม่เขียวโรคอ้วนโรคอุจจาระร่วงโรงเรียนสุขภาพสุขภาพหนึ่งเดียว สมรรถนะหลัก นิสิตนักศึกษาหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นหลักสูตรฝึกอบรมอนามัยสิ่งแวดล้อมอนามัยสิ่งแวดล้อม, สุขภาพและสิ่งแวดล้อมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

  Interest

  อนามัยสิ่งแวดล้อม, สุขภาพและสิ่งแวดล้อม

  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 17 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 14 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 3 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 4 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 2 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation