Person Image

  Education

  • สพ.บ., Kasetsart University, ไทย, 2540
  • ปร.ด.เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร, Kasetsart University, ไทย, 2550

  Expertise Cloud

  Asian elephantAsian elephant (Elephas maximus)BantengcapacitationEld's deerelephantElephas maximusestrous cycleFreezingGnRH vaccinehyperactivationin vitro fertilizationMicrosatellitemotilityprogesteroneReintroductionRusa deersemensemen collectionTuberculosisUltrastructureUniversal primersVeterinaryWieng Lor Wildlife Sanctuarywild elephantwild mammalY-chromosomeกวางกวาง Immunocontraceptionกวางรูซ่ากวางรูซ่าเพศผู้การเคลื่อนที่ไปข้างหน้าการเคลื่อนย้ายช้างการเคลื่อนย้ายสัตว์การประเมินความสมบูรณ์พันธุ์การปล่อยคืนสู่ธรรมชาติการผสมเทียมการผ่าตัดการรีดเก็บน้ำเชื้อการวางยาสลบการแสดงออกของยีนการหาลำดับดีเอ็นเอการอนุรักษ์ การแก้ไขปัญหา ประเทศไทยขนาดหัวอสุจิเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ (Species diversityเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ (Ecologyเขตรักษาพันธุ์สัตว์สลักพระควาญช้างความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างความมากมายความหลากหลายทางพันธุกรรมคุณภาพของน้ำเชื้อเครือข่ายวิเคราะห์ทางสังคมช้างช้าง, คุณภาพน้ำเชื้อ, อาหารเสริมสมุนไพรช้างไทยช้างป่า, ประชากร,ช้างเลี้ยงช้างเลี้ยง ประชากร สุขภาพ เชื้อ Trypanosome evansi พีซีอาร์ช้างเอเชียเซลล์อสุจิท่อปัสสาวะฉีกขาดท่อพักและเก็บเซลล์อสุจิน้ำเชื้อน้ำเชื้อแช่แข็งน้ำเลี้ยงเซลล์อสุจินิ่วทางเดินปัสสาวะนิเวศวิทยาเนื้อทรายเนื้อทราย ละมั่ง โปรตีนจี โปรตีนเอ อิมมูโนโกลบูลิน แอนติบอดีทุติยภูมิประชากรช้างป่าแผนย้ายฝากตัวอ่อนระบบคอมพิวเตอร์วิเคราะห์ขนาดหัวอสุจิระบาดวิทยาเรียลทามพีซีอาร์โรคของช้างเด็ก ช้างเอเชีย เวชศาสตร์ป้องกันละมั่งลักษณะน้ำเชื้อวัคซีนวัคซีน GnRHวัคซีนคุมกำเนิดวัณโรควัณโรคช้างวัวบ้านวินิจฉัยสมเสร็จสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมสารละลายน้ำเชื้อสุขภาพสุขภาพสัตว์หลอดอาหารอุดตันอัณฑะอายุศาสตร์สัตว์ป่าอินเตอร์เฟอรอนแกมมาอิมมูโนพยาธิวิทยาอีไลซ่าฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนเฮอร์ปีส์ไวรัส

  Interest

  อายุศาสตร์สัตว์ป่า

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
   • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 77 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 52 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 25 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 44 เรื่อง (เชิงวิชาการ 39 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 3 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 2 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)