Journal

Article
บทบาทของสัตว์ป่าทางระบาดวิทยาของโรคปศุสัตว์ ผลการศึกษาเบื้องต้นและการประยุกต์การจัดการที่ได้จากการสำรวจการรับรู้และการปฏิบัติของเกษตรกรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่คุ้มครองของประเทศภูฏาน
Journal
Journal of Kasetsart Veterinarians (ISSN: 01255169)
Volume
28
Issue
1
Year
พฤษภาคม - สิงหาคม 2018
Page
39-55
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-