Conference

Article
การศึกษาเปรียบเทียบการตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อ PRRS โดยวิธีทดสอบปฏิกิริยาลบล้างฤทธิ์กับชุดตรวจสอบที่พัฒนาขึ้นและชุดตรวจสอบทางการค้า
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาศาสตร์วิจัย" ครั้งที่ 10 (ISBN: 9789741960248)
Class
ชาติ
Date
24 - 25 พฤษภาคม 2018
Location
มหาสารคาม มหาสารคาม ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การวิจัยพัฒนาการตรวจสอบภูมิคุ้มกันหลังการติดเชื้อพีอาร์เอสและพีอีดี โดยตรวจวิธี SN Titer

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การพัฒนาวิธีการตรวจโรค IBR และ BVD ด้วยวิธี Virus neutralization ,25 ก.พ. 2019 - 25 มี.ค. 2019