ผลงานคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน ปี 2021

140

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

18

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

2

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

70

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

7

Award

รางวัล ปี 2021

แนวโน้มผลงานของคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (276 คน)
ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2021

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (276 คน)
ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน ปี 2021

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2021

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (276 คน)
ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน ปี 2021

Publish Year International Journal 125
2021 inนางสาวศุภร ทองยวน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวธัญญลักษณ์ ขันธะมูล, อาจารย์, exปวีณา เอ็นดู, exMr. Aurelie Binot, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, "Ecological and health risk assessment, carcinogenic and non-carcinogenic effects of heavy metals contamination in the soil from municipal solid waste landfill in Central, Thailand", Human and Ecological Risk Assessment: An International Journal, ปีที่ 27, ฉบับที่ 4, เมษายน 2021, หน้า 876-897
2021 inดร.อรรถวิทย์ โกวิทวที, รองศาสตราจารย์, exPipatpong Chundang, exNichaphon Pliantiangtam, exKarun Thongprajukaew, inดร.ชนินทร์ ติรวัฒนวานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี, รองศาสตราจารย์, inดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, "Screening of in vitro nutrient digestibility coefficients of selected insect meals in broiler chickens, black-meat chickensand quails", Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, ปีที่ 105, ฉบับที่ 2, มีนาคม - ตุลาคม 2021, หน้า 305-315
2021 exสุภาภรณ์ สีทะหะ, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, inดร.จตุพร รัตนศรีสมพร (หนูสุด), รองศาสตราจารย์, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "Novel peptides with HIV-1 reverse transcriptase inhibitory activity derived from the fruits of Quercus infectoria", Chemical Biology and Drug Design, ปีที่ 97, ฉบับที่ 1, มกราคม 2021, หน้า 157-166
2021 exMagdalena Widziolek, exKlaudia Janik, exNiedharsan Pooranachandrana, exMikolaj Adamek, exAnna Pecio, inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, exJean-Pierre Levraud, exPierre Boudinot, exMagdalena Chadzinska, exKrzysztof Rakus, "Type I interferon-dependent response of zebrafish larvae during tilapia lake virus (TiLV) infection", Developmental and Comparative Immunology, ปีที่ 116, ฉบับที่ 103936, มีนาคม 2021, หน้า 1-9
2021 exPattarasuda Rawiwan, exMatepiya Khemthong, exPuntanat Tattiyapong, exDavid Huchzermeyer, inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Effects of sample preservation and storage times on the detection of tilapialake virus (TiLV) RNA in tilapia tissues", Aquaculture, ปีที่ 533, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 1-6
2021 exMs. Atchara Dawanpa, inดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAssociate Professor Dr. Pongrama Ramasootra, inนายอลงกต บุญสูงเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายณัฐวุฒิ รัตนวนิชย์โรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อาสูตร สงวนเกียรติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสกุณา พัฒนกุลอนันต์, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, "Genotypic and phenotypic situation of antimicrobial drug resistance ofEscherichia coli in water and manure between biogas and non-biogas swinefarms in central Thailand", Journal of Environmental Management, ปีที่ 279, ฉบับที่ -, มกราคม 2021, หน้า 111659-1-12
2021 exThi Thuy Nguyen, inนางสาวชัญญา เก่งระดมกิจ, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, "Detection of antibodies to Toxoplasma gondii among owned dogs in Cambodia", Food and Waterborne Parasitology, ปีที่ 22, ฉบับที่ -, มีนาคม 2021, หน้า e00103-1-5
2021 exอมรา ชูรักษ์, inนายชัยเทพ พูลเขตต์, รองศาสตราจารย์, exProf. Dr. Yutaka Tamura, exTomomi Sato, exAkira Fukuda, inดร.สุกัญญา ทองรัตน์สกุล, รองศาสตราจารย์, "Evaluation of nosocomial infections through contact patterns in a small animal hospital using social network analysis and genotyping techniques", Scientific Reports, ปีที่ 11, ฉบับที่ -, มกราคม 2021, หน้า 1647-1-8
2021 exThom Do, inดร.เกษริน ขำยิ่งเกิด, รองศาสตราจารย์, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, "Evaluation of hematological alteration of vector-borne pathogens in cats from Bangkok, Thailand", BMC Veterinary Research, ปีที่ 17, ฉบับที่ 28, มกราคม 2021, หน้า 1-9
2021 inนายณัฐ ด่านพนัง, inนายวันชาติ ยิบประดิษฐ์, "Tube-like preputial mucosa urethrostomy for correction of urethrorectal fistula in a young male cat", Veterinary Integrative Sciences, ปีที่ 19, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2021, หน้า 45-50
2021 exAntonella Dalle Zotte, exY. Singh, exA. Squartini, exP. Stevanato, exS. Cappellozza, inดร.อรรถวิทย์ โกวิทวที, รองศาสตราจารย์, exSirawit Subaneg, exD. Bertelli , exM. Cullere, "Effect of a dietary inclusion of full-fat or defatted silkworm pupa meal on the nutrient digestibility and faecal microbiome of fattening quails", Animal, ปีที่ 15, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 100112-100118
2021 exศุภารัตน์ ชัยพิพัฒน์, inดร.สุขุมาล พฤกษ์อุดม, อาจารย์, exกรกนก ศรีทับทิม, exTakashi Kuwana, exญานิกา ปิยะสันติ, exรุ่งทิวา สินศิริ, exChayada Piantham, exSornchai Sangkalerd, exSompong Boonsanong, exKlinsak Pitiwong, exSawai Wanghongsa, exApisit Pidthong, inดร.กรรณิการ์ ศิริภัทรประวัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Primordial germ cells isolated from individual embryos of red junglefowl and indigenous pheasants of Thailand", Theriogenology, ปีที่ 165, ฉบับที่ -, เมษายน 2021, หน้า 59-68
2021 exChattida Panprom, exRatikorn Bootcha, exYuthima Kacha, inดร.สุนทรี เพ็ชรดี, รองศาสตราจารย์, "The Surgical Intervention for Dirofilaria Infections in One Dog and One Cat", Advances in Animal and Veterinary Sciences, ปีที่ 9, ฉบับที่ 4, เมษายน 2021, หน้า 571-575
2021 exKanokwan Demeekul, exWichit Suthammarak, inดร.สุนทรี เพ็ชรดี, รองศาสตราจารย์, "Bioactive Compounds from Germinated Brown Rice Protect Cardiomyocytes Against Simulated Ischemic/Reperfusion Injury by Ameliorating Mitochondrial Dysfunction", Drug Design, Development and Therapy, ปีที่ 15, ฉบับที่ -, มีนาคม 2021, หน้า 1055-1066
2021 exDr. Weena Joongpan, exDr. Pongphon Tongsangiam , exChanoknun Poochipakorn , exDr. Ponlakrit Charoenchanikran, inดร.เมธา จันดา, รองศาสตราจารย์, "Influence of full-time housing in vector-protected facilities on equine cortisol levels, heart rate, and behavior during the African horse sickness outbreak in Thailand", Journal of applied animal welfare science, ปีที่ 26, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2021, หน้า 52-57
2021 inดร.สุปภาดา คณานับ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายประกรณ์ จาละ, inนางสาวสุดธิษา เหล่าเปี่ยม, inนายอลงกต บุญสูงเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อาสูตร สงวนเกียรติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Mycotoxin profiles of animal feeds in the central part of Thailand: 2015-2020", Veterinary World, ปีที่ 14, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2021, หน้า 739-743
2021 exSuttiporn Srikullabutr, inดร.พันพิชา สัตถาสาธุชนะ, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, "Prevalence of coliform bacterial contamination in cat drinking water in households in Thailand", Veterinary World, ปีที่ 14, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2021, หน้า 721-726
2021 exJiraporn Sritun, inนางสาวณัฐนรี อินทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสิริลักษณ์ จาละ, inนางสาวสกุณา พัฒนกุลอนันต์, inดร.เกษกนก ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, inดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีระพล ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, "Expression of recombinant S2 domain of Spike protein of Porcine epidemic diarrhea virus", Thai Journal of Veterinary Medicine, ปีที่ 51, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2021, หน้า 221-230
2021 exDo Tien Duy, exNguyen Luong Lam Anh, exNguyen Thi Kim Thoa, exPhitsanuwattana K, inดร.สุกัญญา ทองรัตน์สกุล, รองศาสตราจารย์, exCarrique-Mas JJ, exLe Thanh Hien, exNguyen Thi Thu Nam, exNguyen Tat Toan, "Identification of genotype and phenotype of antimicrobial resistance of Escherichia coliisolates from pigs in southern Vietnam", เวชชสารสัตวแพทย์, ปีที่ 51, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2021, หน้า 125-132
2021 exประมวลชัย เกตุขาว, inดร.สุกัญญา ทองรัตน์สกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ปริวรรต พูลเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายชัยเทพ พูลเขตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.ปฐมาพร เอมะวิศิษฎ์, รองศาสตราจารย์, "Antimicrobial resistance profiles of Escherichia coli from swine farms using different antimicrobials and management systems", Veterinary World, ปีที่ 14, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2021, หน้า 689-695
2021 exศุภวิทย์ ไตรวุฒานนท์, inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, "Patterns of blood biochemical parameters of peripartum dairy cows raised in either smallholder or semi-commercial dairy farms in Thailand", Veterinary World, ปีที่ 14, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2021, หน้า 645-655
2021 exศุภวิทย์ ไตรวุฒานนท์, inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, "Changes of body condition scores, serum biochemistry and liver triacylglycerol in periparturient Holstein Friesian dairy cows raised in a small-holder farm", World's Veterinary Journal, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2021, หน้า 23-28
2021 exPushkar Pal, inนายอดิศร ยะวงศา, รองศาสตราจารย์, exTej Narayan Bhusal, exRajendra Bashyal, inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, "Knowledge, attitude, and practice about rabies prevention andcontrol: A community survey in Nepal", Veterinary World, ปีที่ 14, ฉบับที่ 4, เมษายน 2021, หน้า 933-942
2021 exNwai Oo Khine, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, inดร.เกษริน ขำยิ่งเกิด, รองศาสตราจารย์, inนางสาวชัญญา เก่งระดมกิจ, exNantiya Saetiew, exPatcharathorn Simking, exSinsamuth Saengow, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, "Molecular detection of Giardia duodenalis and Cryptosporidium spp. from stray dogs residing in monasteries in Bangkok, Thailand", Parasitology International, ปีที่ 83, ฉบับที่ -, มีนาคม 2021, หน้า 1-4
2021 inดร.วนัท ศรีเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.ศราวรรณ แก้วมงคล(ธนศิลป์), รองศาสตราจารย์, inนายธิติชัย จารุเดชา, อาจารย์, inนางสาวณัฐนรี อินทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Molecular identification of Trichuris trichiura and Hymenolepis diminuta in long-tailed macaques (Macaca fascicularis) in Lopburi, Thailand", Veterinary World, ปีที่ 14, ฉบับที่ 4, เมษายน 2021, หน้า 884-888
2021 exPhubet Satsook, inดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายลักษณ์ เพียซ้าย, exPatcharapa Towiboon, exChalermchart Somgird, inดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์, รองศาสตราจารย์, "Ovarian activity in crossbred Thai native does during naturally occurring foot-and-mouth disease (FMD) virus infection", Tropical Animal Health and Production , ปีที่ 53, ฉบับที่ 2, เมษายน 2021, หน้า 1-6
2021 exนายพีรภัทร แสงสว่าง , inนายกัญจน์ แก้วมงคล, รองศาสตราจารย์, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, "Molecular Detection of Bartonella spp. and Hematological Evaluation in Domestic Cats and Dogs from Bangkok, Thailand", Pathogens, ปีที่ 10, ฉบับที่ 5, เมษายน 2021, หน้า 1-16
2021 exCapt. Chayapol Lapjit, exCapt. Ponlakrit Charoenchanikran, exCapt. Pongsakorn Petchkaew, exMaj. Siriporn Sukpipattanamongkol, inดร.รุ่งเรือง ยอดชีวัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวุฒิวงศ์ ธีระพันธ์, อาจารย์, inดร.เมธา จันดา, รองศาสตราจารย์, "Diagnostic Imaging and Cytological Analysis Aid the Clinical Investigation of Long Digital Extensor Tendon Subtendinous Bursitis in a Horse", Journal of equine veterinary science, ปีที่ 101, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2021, หน้า 103449--
2021 inดร.วนัท ศรีเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสพ.ญ.สุภกานต์ แก้วโชติ, exอาจารย์ น.สพ. พีรภัทร แสงสว่าง, inดร.ศราวรรณ แก้วมงคล(ธนศิลป์), รองศาสตราจารย์, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, "Molecular Detection of Bartonella quintana among Long-Tailed Macaques (Macaca fascicularis) in Thailand", Pathogens, ปีที่ 10, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2021, หน้า 629-1-10
2021 inดร.เมธา จันดา, รองศาสตราจารย์, exDr. Ananya Pongpradit, inนายวุฒิวงศ์ ธีระพันธ์, อาจารย์, inนายอรรถพล กำลังดี, อาจารย์, exDr. Chanikarn Puangthong, exDr.Thapana Jarutummasiri, "Radiographic and ultrasonographic appearances of chronic tenosynovitis of the lateral extensor tendon at the right tarsus in an Argentinian polo pony", เวชชสารสัตวแพทย์ , ปีที่ 51, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2021, หน้า 395-399
2021 inดร.ชลธิชา ขุนพรม, exAdrian R. Plant, exศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ ประมวล, "โครงสร้างทางพันธุกรรมและแหล่งที่อยู่อาศัยเฉพาะของแมลงน้ำวงศ์ Empididae (Diptera) ในพื้นที่หินปูน", Entomological Science, ปีที่ 24, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2021, หน้า 127-136
2021 inดร.เกษริน ขำยิ่งเกิด, รองศาสตราจารย์, exTawisa Jiyipong, inดร.ปฐมาพร เอมะวิศิษฎ์, รองศาสตราจารย์, exRoger W Stich, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Molecular detection of Mycoplasma haemofelis, ‘Candidatus Mycoplasma haemominutum’ and ‘Candidatus Mycoplasma turicensis’ of stray cats residing in Bangkok monasteries, Thailand", Agriculture and Natural Resources , ปีที่ 55, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2021, หน้า 423-430
2021 inนางสาวณัฐเนตร ศรีตระกูล, exWinyu Karntip, inนางสาวสิริรัตน์ นิยม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSusadee Khemton, exPanuwat Pakpiboon, exKant Wongsirodkul, exKanyarat Arunsri, inดร.อารีย์ ทยานานุภัทร์, รองศาสตราจารย์, "A-scan Biometry, Phacoemulsification and Foldable Intraocular Lens Implantation in a Young Orangutan (Pongo pygmaeus)", Open Veterinary Journal, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 121-127
2021 exThom Do, exนางสาวพรกมล ภู่สังวาลย์ทอง, inดร.เกษริน ขำยิ่งเกิด, รองศาสตราจารย์, inนางสาวชัญญา เก่งระดมกิจ, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, "Molecular Detection of Tick-Borne Pathogens in Stray Dogs and Rhipicephalussanguineus Sensu Lato Ticks from Bangkok, Thailand", Pathogens, ปีที่ 10, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2021, หน้า 1-12
2021 exจิดาภา แย้มเกษม, exปุณธนาฒย์ ทัตติยพงศ์, exBartolomeow Gorglogione, inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Uncovering the first occurrence of Tilapia parvovirus in Thailand in tilapia during co-infectionwith Tilapia tilapinevirus", Transboundary and Emerging Diseases, ปีที่ 68, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน 2021, หน้า 3136-3144
2021 exJidapa Yamkasem, exSri Rajiv Kumar Roy, exMatepiya Khemthong, exIan A. Gardner, inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Diagnostic sensitivity of pooled samples for the detection of tilapia lake virus and application to the estimation of within-farm prevalence", Transboundary and Emerging Diseases, ปีที่ 68, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน 2021, หน้า 3519-3528
2021 inดร.นิภา ธรรมสนธิเจริญ, อาจารย์, exNathamon Kosoltanapiwat, exWarisa Nuprasert, exPichamon Sittikul, exPimolpachr Sriburin, exWirichada Pan-ngum, exPannamas Maneekan, exSomboon Hataiyusuk, exWeerawan Hattasingh, exJanjira Thaipadungpanit, exSupawat Chatchen, "Molecular Epidemiological Study of Hand, Foot, and Mouth Disease in a Kindergarten-Based Setting in Bangkok, Thailand", Pathogens, ปีที่ 10, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2021, หน้า 1-13
2021 exจิดาภา แย้มเกษม, exดร.ฉัตรชัย ผิวบาง, exศ.สพ.ญ.ดร.สมพร เตชะงามสุวรรณ, exFelipe Pierezan, exEsteban Soto Martinez, inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Susceptibility of ornamental African cichlids Aulonocara spp. to experimental infection with Tilapia lake virus", Aquaculture, ปีที่ 542, ฉบับที่ -, กันยายน 2021, หน้า 1-8
2021 inนางสาวณัฐเนตร ศรีตระกูล, inดร.อารีย์ ทยานานุภัทร์, รองศาสตราจารย์, "Case Report: Peripheral Iridectomy and Sclerectomy for Uveitic Glaucoma in a Labrador Retriever", เวชชสารสัตวแพทย์ , ปีที่ 51, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2021, หน้า 401-404
2021 exThom Do, exRuttayaporn Ngasaman, exVannarat Saechan, exOpal Pitaksakulrat, exMingming Liu, exXuenan Xuan, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, "First Molecular Detection of Babesia gibsoni in Stray Dogs from Thailand", Pathogens, ปีที่ 10, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2021, หน้า 639
2021 inดร.วนัท ศรีเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสพ.ญ.สุภกานต์ แก้วโชติ, inดร.ศราวรรณ แก้วมงคล(ธนศิลป์), รองศาสตราจารย์, inนางสาวณัฐนรี อินทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายธิติชัย จารุเดชา, อาจารย์, inดร.รักศักดิ์ รักษาเคน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายบัณฑิต มังกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสกุลจิตร วิเชียรโชติ, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, "Detection and genetic characterization of “Candidatus Mycoplasma haemomacaque” infection among long-tailed macaques (Macacafascicularis) in Thailand using broad-range nested polymerase chain reaction assay", Veterinary World, ปีที่ 14, ฉบับที่ 4, เมษายน 2021, หน้า 943-948
2021 exHien The Nguyen, exToan Nguyen Van, exTien Tien Ngoc, inดร.วิศณุ บุญญาวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, inนายอดิศร ยะวงศา, รองศาสตราจารย์, "Risk factors associated with acute hepatopancreatic necrosis disease at shrimp farm level in Bac Lieu Province, Vietnam", Veterinary World, ปีที่ 14, ฉบับที่ 4, เมษายน 2021, หน้า 1050-1058
2021 exพลอยไพลิน เสมคำ, exฌัลลิกา แก้วบริสุทธิ์, exณัฐรัตน์ ตั้งธรรมนิยม, inดร.ศิรินทร์ ธีระวัฒนศิริกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.เฉลิมพล เล็กเจริญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพยุดา หาญสูงเนิน, exพงศ์ราม รามสูต, inดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์, "A novel plasmid DNA-based foot and mouth disease virus minigenome for intracytoplasmic mRNA production", Viruses, ปีที่ 13, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2021, หน้า 1047
2021 ex Pitchaporn Waiyamitra , exChutchai Piewbang , exSomporn Techangamsuwan, exWoei Chang Liew, inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Infection of Tilapia tilapinevirus in Mozambique Tilapia (Oreochromis mossambicus), a Globally Vulnerable Fish Species", Viruses, ปีที่ 13, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2021, หน้า 1104-1-11
2021 inดร.เมธา จันดา, รองศาสตราจารย์, exDr. Chanikarn Puangthong, inนายวัชรพล ปฐมสกุลวงศ์, exDr.Tawanhathai APICHAIMONGKONKUN, exDr. Juthamas LEKLUB, "Modified Z-bar shoe eliminates occasional frog bruising accompanying Z-bar shoeing for navicular syndrome management in underrun-heeled horses", Journal of Equine Science, ปีที่ 32, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2021, หน้า 55-60
2021 inดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เฉลียว ศาลากิจ, ศาสตราจารย์, exปัญจพร ประสพสม, inดร.ไชยยันต์ เกษรดอกบัว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายภัทรพงศ์ จักรทอง, exมาลิษา สันตวกุล, exพิมพ์สุดา สุวรรณแสง, exรวีวรรณ พลอยพรรณ, "Molecular and morphological analyses of Leucocytozoon parasites (Haemosporida: Leucocytozoidae) in raptors from Thailand", Acta Parasitologica, ปีที่ 66, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2021, หน้า 1406-1416
2021 exJiraporn Sritun, inนางสาวณัฐนรี อินทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสิริลักษณ์ จาละ, inนางสาวสกุณา พัฒนกุลอนันต์, inนายคมสัน สัจจะสถาพร, inดร.เกษกนก ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, inดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีระพล ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, "Expression of the recombinant C-terminal of the S1 domain and N-terminal of the S2 domain of the spike protein of porcine epidemic diarrhea virus", Veterinary World, ปีที่ 14, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2021, หน้า 2913-2918
2021 exPushkar Pal, exHiroshi Shimoda, exRagendra Bashyal, inนายอดิศร ยะวงศา, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, "A Retrospective Study on Dog Bite Associated Rabies in Human and the Use of Post-exposure Prophylaxis in Nepal during 2008 to 2017", World's Veterinary Journal, ปีที่ 11, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2021, หน้า 181-186
2021 exParichart Tesena, exAmornthep Kingkaw, inนางสาววรรณวิภา วงศ์แสงนาค, รองศาสตราจารย์, exSurakiet Pitikarn, exNarumon Phaonakrop, exSittiruk Roytrakul, inดร.อรรถวิทย์ โกวิทวที, รองศาสตราจารย์, "Preliminary Study: Proteomic Profiling Uncovers Potential Proteins for Biomonitoring Equine Melanocytic Neoplasm", Animals, ปีที่ 11, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2021, หน้า 1913-1925
2021 exDhinna Intayung, exPipatpong Chundang, exSunyanee Srikachar, inดร.อรรถวิทย์ โกวิทวที, รองศาสตราจารย์, "Ontogenic development of the digestive enzymes and chemical composition of Hermetia illucens larvae of different ages", Entomologia Experimentalis et Applicata, ปีที่ 169, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2021, หน้า 665-673
2021 exธัชพล มงคลวัฒนาพร, inดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพงศ์ภัค อินทรวิชัย, inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, "Seroprevalence of small ruminant lentivirus infection in goats in Thailand", Polish Journal of Veterinary Sciences, ปีที่ 24, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2021, หน้า 313-317
2021 exSri Rajiv Kumar Roy, exJidapa Yamkasem, exPuntanat Tattiyapong, inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Weight-dependent susceptibility of tilapia to tilapia lake virus infection", PeerJ, ปีที่ 9, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2021, หน้า e11738-1-14
2021 exChutchai Piewbang , exPuntanat Tattiyapong, exSomporn Techangamsuwan, inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Tilapia lake virus immunoglobulin G (TiLV IgG) antibody: Immunohistochemistry application reveals cellular tropism of TiLV infection", Fish and Shellfish Immunology, ปีที่ 116, ฉบับที่ -, กันยายน 2021, หน้า 115-123
2021 inนางประภัสสร บุญสูงเนิน (จงมีพรศิริโสภา), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวอรวรรณ์ บุตรดี, inนางวิไลรัตน์ ฉ่ำสิงห์, inดร.มานะกร สุขมาก, รองศาสตราจารย์, inนายพิชัย จิรวัฒนาพงศ์, อาจารย์, inนายณัฐวุฒิ รัตนวนิชย์โรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายอลงกต บุญสูงเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Correlation between antibody response against porcine epidemic diarrhea virus in sows and their offspring under field conditions", Veterinary World, ปีที่ 14, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2021, หน้า 1689-1694
2021 inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, exน.สพ.ธนพรรณ ชมชื่น, exProf. Dr. Mario Giorgi, exสุเทพ เจือละออง, inนางสาวนฤมล กลางแก้ว, inนางสาวนภสร เผ่าชูศักดิ์, inดร.ปารียา อุดมกุศลศรี, รองศาสตราจารย์, exDr. Pedro MARIN, inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, "Enrofloxacin and its major metabolite ciprofloxacin in green sea turtles (Chelonia mydas): An explorative pharmacokinetic study", Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics, ปีที่ 44, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2021, หน้า 575-582
2021 exKanokwan Demeekul, exPratch Sukumolanan, inนางสาวรติกร บุตรชา, exChattida Panprom, inดร.สุนทรี เพ็ชรดี, รองศาสตราจารย์, "Cardiac Protection of Germinated Brown Rice During Cardiopulmonary Bypass Surgery and Simulated Myocardial Ischemia", Journal of Inflammation Research, ปีที่ 14, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2021, หน้า 3307-3319
2021 exChattida Panprom, exPalin Jiwaganont, inนางสาวรติกร บุตรชา, inดร.สุนทรี เพ็ชรดี, รองศาสตราจารย์, "The surgical repair of a congenital peritoneopericardial diaphragmatic hernia in Maine Coon cat", Veterinary Integrative Sciences, ปีที่ 19, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2021, หน้า 439-447
2021 exกมลพร ปัญจา, exสุปราณี บูรณประดิษฐ์กุล, exสิทธิรักษ์ รอยตระกูล, inดร.อรรถวิทย์ โกวิทวที, รองศาสตราจารย์, inดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTakayuki NAKAGAWA, inดร.ชื่นสุมน ลิ้มมานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทัศนีย์ เจริญทรง, รองศาสตราจารย์, "Scorpion Venom Peptide Effects on Inhibiting Proliferation and Inducing Apoptosis in Canine Mammary Gland Tumor Cell Lines", Animals, ปีที่ 11, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2021, หน้า 2119-1-10
2021 inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.พันพิชา สัตถาสาธุชนะ, รองศาสตราจารย์, inนางสาวชัญญา เก่งระดมกิจ, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, "Prevalence of toxoplasmosis in semi-domesticated and pet cats within and around Bangkok, Thailand", BMC Veterinary Research, ปีที่ 17, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2021, หน้า 252-1-8
2021 exTipsarp Kittisiam, inดร.วราพร พิมพ์ประไพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exKrishna Kumar Thakur, "Analyses of Contact Networks of Community Dogs on a University Campus in Nakhon Pathom, Thailand", Veterinary Sciences, ปีที่ 8, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2021, หน้า 299
2021 inดร.ธัชกร เลิศวรรณการ, อาจารย์, exPirada Trongwongsa, inนายแสงชัย ยิ่งศักดิ์มงคล, อาจารย์, exMatepiya Khemthong, exPuntanat Tattiyapong, inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Antiviral Activity of Ribavirin Against Tilapia tilapinevirus in Fish Cells", Pathogens, ปีที่ 10, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2021, หน้า 1616-1-11
2021 exPhirabhat Saengsawang, exSerge Morand, exMarc Desquesnes, inนายศราวุธ อย่างธารา, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, "Molecular Detection of Bartonella Species in Rodents Residing in Urban and Suburban Areas of Central Thailand", Microorganisms, ปีที่ 9, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2021, หน้า 1-13
2021 exศุภวิทย์ ไตรวุฒานนท์, inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, "Effects of body condition at far-off dry period on blood biochemistry, liver triacylglycerol and muscular monocarboxylate transporter-1 mRNA expression in tropical Holstein dairy cows during peripartum period", Animal Science Journal, ปีที่ 92, ฉบับที่ 1, มกราคม - ธันวาคม 2021, หน้า 1-9
2021 exKarlo Romano B Gicana, inดร.ธัชกร เลิศวรรณการ, อาจารย์, exกิตตพงษ์ ทาจำปา, "Novel Approach to Assess Cardiac Function Using Systolic Performance and Myocardial Performance Indices From Simultaneous Electrocardiography and Phonocardiography Recordings in Dogs With Various Stages of Myxomatous Mitral Valve Disease", Frontiers in Veterinary Science, ปีที่ 8, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2021, หน้า 1-15
2021 inดร.เมทิตา สัสดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รักศักดิ์ รักษาเคน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPhattara-Orn Havanapan, exOnrapak Reamtong, inดร.อารีย์ ทยานานุภัทร์, รองศาสตราจารย์, "Changes in tear protein profile in dogs with keratoconjunctivitis sicca following topical treatment using cyclosporine A", Veterinary World, ปีที่ 14, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2021, หน้า 1711-1717
2021 inนางสาววงศ์สุดา ยาละ, exชัยสิทธิ์ สุขสวคนธ์, inนายวันชาติ ยิบประดิษฐ์, exจุฬาลักษณ์ เครือฟู, "Surgical correction of bilateral soft palate hypoplasia using soft palate hinged-flap and bilateral buccal mucosal rotation flaps in a dog", The Thai Journal of Veterinary Medicine, ปีที่ 51, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2021, หน้า 783-788
2021 exWeerapong Thanapongtharm, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exVilaiporn Wongphruksasoong, exKhemmapat Boonyo, inดร.ธนู ภิญโญภูมิมินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAnuwat Wiratsudakul, exMarius Gilbert, inดร.กานต์สุดา ลีฬหาพงศธร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Spatial Distribution and Population Estimation of Dogs in Thailand: Implications for Rabies Prevention and Control", Frontiers in Veterinary Science, ปีที่ 8, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2021, หน้า 790701
2021 inดร.วรกิจ เชิดชูธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPatskit Sukhong, exKanchanog Sae-oueng, exNithisphat Supanwinijkul, exKittanai Wiangnak, exJirayut Srimuang, exTawanhathai APICHAIMONGKONKUN, exSarocha Limratchapong, inดร.สุนทรี เพ็ชรดี, รองศาสตราจารย์, "Effects of xylazine and adrenaline combinations: Preliminary clinical application for non-surgical protocols of nephrosplenic entrapment in horses", Veterinary World, ปีที่ 14, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2021, หน้า 3188-3193
2021 inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, exNguyen Thi Thuy, inดร.บุรินทร์ นิ่มสุพรรณ์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวชัญญา เก่งระดมกิจ, inดร.เกษริน ขำยิ่งเกิด, รองศาสตราจารย์, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, exBoy Boonaue, exXuenan Xuan, "Seroprevalence of Toxoplasma gondii infection from water buffaloes (Bubalus bubalis) in northeastern and southern Thailand", Folia Parasitologica, ปีที่ 68, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2021, หน้า 028-1-6
2021 exPrompiram, P, exWiriyarat, W, exBhusri, B, exPaungpin, W, exJairak, W, inนางสาวสุภาเพ็ญ ศรีพิบูลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWongtawan, T, "The occurrence of elephant endotheliotropic herpesvirus infection in wild and captive Asian elephants in Thailand: Investigation based on viral DNA and host antibody", VETERINARY WORLD, ปีที่ 14, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 545-550
2021 inดร.อรทัย จงประทีป, รองศาสตราจารย์, exChitlada Mani-lata, exYosita Sakunrak, exKrittanant Audcharuk, exTithametha Narapong, exKasidit Janbooranapinij, exSiraprapa Pitiphattharabun, inดร.อมรรัตน์ เลิศวรสิริกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, exHiroharu AJIRO, exHiroaki Yoshida, inดร.กษิดิศ พนมสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Titanium dioxide and fluoropolymer-based coating for smart fabrics with antimicrobial and water-repellent properties", RSC Advances, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2021, หน้า 588-594
2021 exHa, L.T.T., inนางสาวชลาลัย เรืองหิรัญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exGiang, N.T.H., exThuy, D.P., exPhu, D.H., exTuan Kiet, B., exHien, V.B., exHue, L.T., exPadungtod, P., exTruong, B.D., exCarrique-Mas, J.J., "Antimicrobial Usage Surveillance Through Sales at Veterinary Drug Shops Intended for Livestock in Vietnam", Frontiers in Sustainable Food Systems, ปีที่ 5, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2021
2021 exRuttana Pachanon, exKentaro Koide, inนางสาวศิริพร คงสร้อย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNami Ajima, exThoko Flav Kapalamula, exChie Nakajima, exOrasa Suthienkul, exYasuhiko Suzuki, "Effectiveness of Fluoroquinolones with Difluoropyridine Derivatives as R1 Groups on the Salmonella DNA Gyrase in the Presence and Absence of Plasmid-Encoded Quinolone Resistance Protein QnrB19", Microbial Drug Resistance, ปีที่ 27, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2021, หน้า 1412-1419
2021 exSheesha Rao, exOmkar Byadgi, inนางสาวธีราภรณ์ พูลพิพัฒน์, อาจารย์, exPei-Chi Wang, exShih-Chu Chen, "Efficacy of a formalin-inactivated Lactococcus garvieae vaccine in farmed grey mullet (Mugil cephalus).", Journal of Fish Diseases, ปีที่ 43, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2021, หน้า 1579-1589
2021 exKentaro Koide, exLai Lai San, exRuttana Pachanon, exJong-Hoon Park, exYuki Ouchi, inนางสาวศิริพร คงสร้อย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exFuangfa Utrarachkij, exChie Nakajima, exYasuhiko Suzuki1, "Amino Acid Substitution Ser83Ile in GyrA of DNA Gyrases Confers High-Level Quinolone Resistance to Nontyphoidal Salmonella Without Loss of Supercoiling Activity", Microbial Drug Resistance, ปีที่ 27, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2021, หน้า 1397-1404
2021 exChia-Hsuan Chang, exSayuj Poudyal, inนางสาวธีราภรณ์ พูลพิพัฒน์, อาจารย์, exPei-Chi Wang, exShih-Chu Chen, "Pathological Manifestations of Francisella orientalis in the Green Texas Cichlid (Herichthys cyanoguttatus)", Animals, ปีที่ 11, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2021, หน้า 2284-1-10
2021 exนางสาวธรรมาภรณ์ จันทร์ใส, inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inดร.สมัคร สุจริต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exProf.Dr. Mario Giorgi, exProf.Dr. Zhaowei Zhang, exProf.Dr. Antonio Logrieco, exProf.Dr. Peiwu Li, inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, "Determination of Multiple Mycotoxins and Their Natural Occurrence in Edible Vegetable Oils Using Liquid Chromatography–Tandem Mass Spectrometry", Foods, ปีที่ 10, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2021, หน้า 2795-1-12
2021 inนายธีรภัทร์ รุ่งนิรันดร, inนางสาวณัฐรุรี คำชมภู, inนางนภาภรณ์ เสนารัตน์, inนางสาวทักษอร ดวงอุไร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Alternative treatment of stomatitis in ball python (Python regius) with class IV laser therapy:a clinical case", Energy for health, ปีที่ 21, ฉบับที่ -, มกราคม - ธันวาคม 2021, หน้า 16-18
2021 inดร.ชมนาด เลิศไกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางนุช พึ่งโพธิ์สภ (โชติช่วง), "Prevalence of the MDR1 gene mutation in herding dog breeds and Thai Ridgebacks in Thailand", Veterinary World, ปีที่ 14, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2021, หน้า 3015-3020
2021 exThanathom Chailangkarn, exNathiphat Tanwattana, exThanakorn Jaemthaworn, exSira Sriswasdi, exNanchaya Wanasen, exSithichoke Tangphatsornruang, exKantinan Leetanasaksakul, exYuparat Jantraphakorn, exWanapinun Nawae , exPenpicha Chankeeree, inดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์, exBoonlert Lumlertdacha, exChallika Kaewborisuth, "Establishment of Human-Induced Pluripotent Stem Cell-Derived Neurons—A Promising In Vitro Model for a Molecular Study of Rabies Virus and Host Interaction", International Journal of Molecular Sciences, ปีที่ 22, ฉบับที่ 21, พฤศจิกายน 2021, หน้า 11986
2021 exZin Mar Htun, inนางสาวอารีย์ ไหลกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวัชรพล ปฐมสกุลวงศ์, inดร.ชมพูเนกข์ ยุรญาติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTassanee Lohnoo, exWanta Yingyong, exYothin Kumsang, exPenpan Payattikul, ex Pattarana Sae-Chew, exThidarat Rujirawat, exPaisan Jittorntam, exChalisa Jaturapaktrarak, exPiriyaporn Chongtrakool, exTheerapong Krajaejun, "Identification and Biotyping of Pythium insidiosum Isolated from Urban and Rural Areas of Thailand by Multiplex PCR, DNA Barcode, and Proteomic Analyses", Journal of Fungi, ปีที่ 7, ฉบับที่ 4, เมษายน 2021, หน้า 1-22
2021 exนายพีรภัทร แสงสว่าง , inนายกัญจน์ แก้วมงคล, รองศาสตราจารย์, exนางสาวพรกมล ภู่สังวาลย์ทอง, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, "Detection of zoonotic Bartonella species in ticks and fleas parasitizing free-ranging cats and dogs residing in temples of Bangkok, Thailand", Veterinary Parasitology: Regional Studies and Reports, ปีที่ 25, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2021, หน้า 1-10
2021 exจุฬารัตน์ เหลาเพิ่ม, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, inดร.จันทิมา พฤกษากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จตุพร รัตนศรีสมพร (หนูสุด), รองศาสตราจารย์, "Development of an easy-to-use urease kit for detecting Helicobacter pylori in canine gastric mucosa", Veterinary World, ปีที่ 14, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2021, หน้า 1977-1987
2021 inนางสาวณัฐนรี อินทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศราวรรณ แก้วมงคล(ธนศิลป์), รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฐกานต์ มีขนอน, รองศาสตราจารย์, inดร.อุโฆษ สุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วนัท ศรีเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายคมสัน สัจจะสถาพร, exรุ่งทิวา สินศิริ, inดร.เกษกนก ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีระพล ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, "การแสดงออกของชิ้นส่วนรีคอมบิแนนท์ขนาด 35 kDa ของโปรตีน VP2 ของพาร์โวไวรัสใน โดยใช้ระบบการแสดงออกของ Escherichia coli", Veterinary World, ปีที่ 14, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2021, หน้า 1682-1688
2021 exNichaphon Pliantiangtam, exPipatpong Chundang, inดร.อรรถวิทย์ โกวิทวที, รองศาสตราจารย์, "Growth Performance, Waste Reduction Efficiency and Nutritional Composition of Black Soldier Fly (Hermetia illucens) Larvae and Prepupae Reared on Coconut Endosperm and Soybean Curd Residue with or without Supplementation", Insects, ปีที่ 12, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2021, หน้า 682-690
2021 exJirawat Jiwattanakul, exChawapat Youngjitikornkun, exWorapan Kusakunniran, exAnuwat Wiratsudakul, exWeerapong Thanapongtharm, inดร.กานต์สุดา ลีฬหาพงศธร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Map simulation of dogs' behaviour using population density of probabilistic model", International Journal of Computer Applications in Technology, ปีที่ 65, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2021, หน้า 14-24
2021 exKaroon Chanachai, exVilaiporn Wongphruksasoong, exAd Vos, inดร.กานต์สุดา ลีฬหาพงศธร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRatanaporn Tangwangvivat, exOnpawee Sagarasaeranee, exPaisin Lekcharoen, exPorathip Trinuson, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Feasibility and Effectiveness Studies with Oral Vaccination of Free-Roaming Dogs against Rabies in Thailand", Viruses, ปีที่ 13, ฉบับที่ 4, เมษายน 2021, หน้า 571-1-12
2021 exSamnang Ven, inดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์, inดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวนิอร รัตนภพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Seroprevalence of bovine coronavirus and factors associated with the serological status in dairy cattle in the western region of Thailand", Veterinary World, ปีที่ 14, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2021, หน้า 2041-2047
2021 exSupansa Tuanthap, exNatdaroon Chiteafea, inดร.จตุพร รัตนศรีสมพร (หนูสุด), รองศาสตราจารย์, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "Comparative sequence analysis of the accessory and nucleocapsid genes of feline coronavirus strains isolated from cats diagnosed with effusive feline infectious peritonitis", Archives of Virology, ปีที่ 166, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2021, หน้า 2279-2787
2021 exPoupaud, M., exPutthana, V., exPatriarchi, A., exCaro, D., exAgunos, A., inดร.ณัฐสิทธิ์ ตันสกุล, รองศาสตราจารย์, exGoutard, F.L., "Understanding the veterinary antibiotics supply chain to address antimicrobial resistance in Lao PDR: Roles and interactions of involved stakeholders", Acta tropica, ปีที่ 220, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2021, หน้า 105943
2021 exLay, K.K., exTorio, H.E., exBitrus, A.A., exMala, W., inนางนวลอนงค์ สินวัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChuanchuen, R., "Multidrug resistant Escherichia coli Harboring Extended-spectrum ฮฒ-Lactamase-encoding genes isolated from clinically healthy pigs", Thai Journal of Veterinary Medicine, ปีที่ 51, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2021, หน้า 303-310
2021 inดร.ปัจฉิมา สิทธิสาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.ภญ.ปิยนุช โรจน์สง่า, exรศ.ดร.ภญ. ปองทิพย์ สืทธิสาร, "Flavone-Rich Fractions and Extracts from Oroxylum indicum and Their Antibacterial Activities against Clinically Isolated Zoonotic Bacteria and Free Radical Scavenging Effects", MOLECULE, ปีที่ 26, ฉบับที่ 6, มีนาคม 2021, หน้า 1173
2021 exRotchanapreeda, T., exSae-Chew, P., exLohnoo, T., exYingyong, W., exRujirawat, T., exKumsang, Y., exPayattikul, P., exJaturapaktrarak, C., exIntaramat, A., inนายวัชรพล ปฐมสกุลวงศ์, inดร.ชมพูเนกข์ ยุรญาติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKrajaejun, T., "Immunological cross-reactivity of proteins extracted from the oomycete pythium insidiosum and the fungus basidiobolus ranarum compromises the detection specificity of immunodiagnostic assays for pythiosis", Journal of Fungi, ปีที่ 7, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2021
2021 exYada Tansiri, inนางสาวเทพยุดา ศรีตระกูล, อาจารย์, inดร.พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร, รองศาสตราจารย์, exTimporn Boondamnern , exAunlika Chimprasit, exSineenat Sripattanakul, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, exSiriwan Prapong, "New potent epitopes from Leptospira borgpetersenii for the stimulation of humoral and cell-mediated immune responses: Experimental and theoretical studies", Informatics in Medicine Unlocked, ปีที่ 25, ฉบับที่ -, มกราคม 2021, หน้า 100649-1-12
2021 exPornchai Pornpanom, inดร.ไชยยันต์ เกษรดอกบัว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เฉลียว ศาลากิจ, ศาสตราจารย์, "Prevalence and genetic diversity of Haemoproteus and Plasmodium in raptors from Thailand: Data from rehabilitation center", International Journal for Parasitology: Parasites and Wildlife, ปีที่ 16, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2021, หน้า 75-82
2021 inนางสาววัลยา ผ่องแผ้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMintraporn Kongtia, exKiyeon Kim, inดร.เกษกนก ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีระพล ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, "Association of bacterial isolates and antimicrobial susceptibility between prostatic fluid and urine samples in canine prostatitis with concurrent cystitis", Theriogenology, ปีที่ 173, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2021, หน้า 202-210
2021 exMaekawa, S, inนางสาวธีราภรณ์ พูลพิพัฒน์, อาจารย์, exWang, PC, exChen, SC, "Transcriptome analysis of immune- and iron-related genes after Francisella noatunensis subsp. orientalis infection in Nile tilapia (Oreochromis niloticus)", FISH & SHELLFISH IMMUNOLOGY, ปีที่ 111, ฉบับที่ -, เมษายน 2021, หน้า 36-48
2021 exWansika Visuthsak, inดร.ยลยง วุ้นวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายนรุตม์ ทะนานทอง, อาจารย์, inดร.ปริวรรต พูลเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายอลงกต บุญสูงเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายณัฐวุฒิ รัตนวนิชย์โรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายพิชัย จิรวัฒนาพงศ์, อาจารย์, exนันทนา โสดา, exธันยนันท์ ขมิ้นสนสกุล, exสหธัช พุทธปฏิโมกข์, inดร.มานะกร สุขมาก, รองศาสตราจารย์, "PCV3 in Thailand: Molecular epidemiology and relationship with PCV2", Transboundary and Emerging Diseases, ปีที่ 68, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน 2021, หน้า 2980-2989
2021 exHtun, ZM, inนางสาวอารีย์ ไหลกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวัชรพล ปฐมสกุลวงศ์, inดร.ชมพูเนกข์ ยุรญาติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exLohnoo, T, exYingyong, W, exKumsang, Y, exPayattikul, P, exSae-Chew, P, exRujirawat, T, exJaturapaktrarak, C, exChongtrakool, P, exKrajaejun, T, "An initial survey of 150 horses from Thailand for anti-Pythium insidiosum antibodies", JOURNAL DE MYCOLOGIE MEDICALE, ปีที่ 31, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2021, หน้า 101085
2021 exSara Niae, inดร.ชมพูเนกข์ ยุรญาติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, inดร.พันพิชา สัตถาสาธุชนะ, รองศาสตราจารย์, "Prevalence and in vitro antifungal susceptibility of commensal yeasts in the external ear canal of cats", BMC Veterinary Research, ปีที่ 17, ฉบับที่ -, สิงหาคม - กันยายน 2021, หน้า 288-295
2021 inดร.ชื่นสุมน ลิ้มมานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSuppawiwat Ponglowhapan, inดร.เกษกนก ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, "Molecular studies on oestrogen alpha and progesterone receptors and histomorphometric analysis of canine uteri following aglepristone treatment", Reproduction in Domestic Animals, ปีที่ 56, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2021, หน้า 1015-1023
2021 inดร.มานะกร สุขมาก, รองศาสตราจารย์, exMinoru Okamoto, exTatsuya Ando, exKatsuro Hagiwara, "Genetic stability of the open reading frame 2 (ORF2) of borna disease virus 1 (BoDV-1) distributed in cattle in Hokkaido", Journal of Veterinary Medical Science, ปีที่ 83, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2021, หน้า NA-NA
2021 inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, exTravis W. Hein, exYi Ren, exLih Kuo, "Activation of Coronary Arteriolar PKC?2 Impairs Endothelial NO-Mediated Vasodilation: Role of JNK/Rho Kinase Signaling and Xanthine Oxidase Activation", International Journal of Molecular Sciences, ปีที่ 22, ฉบับที่ 18, กันยายน 2021, หน้า 9763-1-15
2021 inนางสาวณัฐเนตร ศรีตระกูล, inนายเกษตร สุเตชะ, inดร.ไชยยันต์ เกษรดอกบัว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWinyu Karntip, exNoppasin Jindawattana, inดร.อารีย์ ทยานานุภัทร์, รองศาสตราจารย์, "Bilateral cataracts extraction by lens aspiration and foldable intraocular lens implantation in a black kite (Milvus migrans)", Open Veterinary Journal, ปีที่ 11, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2021, หน้า 441-446
2021 exSathita Areerat, exPipatpong Chundang, inดร.เฉลิมพล เล็กเจริญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อรรถวิทย์ โกวิทวที, รองศาสตราจารย์, "Possibility of Using House Cricket (Acheta domesticus) or Mulberry Silkworm (Bombyx mori) Pupae Meal to Replace Poultry Meal in Canine Diets Based on Health and Nutrient Digestibility", Animals, ปีที่ 11, ฉบับที่ 9, กันยายน 2021, หน้า 2680-2688
2021 exThom Do, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, exDuc Hieu Duong, exKhanh Linh Bui, "First Molecular Evidence of Pathogens in Fleas Collected from Dogs in Northern Vietnam", Pathogens, ปีที่ 10, ฉบับที่ 9, กันยายน 2021, หน้า 1185
2021 inดร.ไพบูลย์ ตั่นสกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSekkarin Ploypetch, exJanthima Jaresitthikunchai, exSittiruk Roytrakul, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, inดร.จตุพร รัตนศรีสมพร (หนูสุด), รองศาสตราจารย์, "Efficacy of cyclic lipopeptides obtained from Bacillus subtilis to inhibit the growth of Microsporum canis isolated from cats", Heliyon, ปีที่ 7, ฉบับที่ 9, กันยายน 2021, หน้า e07980
2021 inดร.วชิราพรรณ ทรัพย์สวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exBardes B. Hassan, exJessica K. Simmons , exWessel P. Dirksen, exSaid M. Elshafae, exNicole A. Kohart , exAylin A. Demirer, exThomas J. Rosol, "Effect of Dickkopf-1 (Dkk-1) and SP600125, a JNK Inhibitor, on Wnt Signaling in Canine Prostate Cancer Growth and Bone Metastases", Veterinary Sciences, ปีที่ 8, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2021, หน้า 153
2021 exศุภวิทย์ ไตรวุฒานนท์, inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, "Factors associated with negative energy balance in periparturient dairy cows raised under tropical climate of Thailand—A mini-review", Journal of advanced veterinary and animal research, ปีที่ 8, ฉบับที่ 3, กันยายน 2021, หน้า 378-387
2021 inดร.เมธา จันดา, รองศาสตราจารย์, exChaiya Klinphayom, exThanasak Sungsuwan, exWittaya Senarat, exEkkalak Thongkham, inนายอรรถพล กำลังดี, อาจารย์, inนางนภาภรณ์ เสนารัตน์, "Diagnostic imaging features, cytological examination, and treatment of lymphocytic tenosynovitis of the common digital extensor tendon sheath in an eventing horse", Veterinary and Animal Science, ปีที่ 14, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2021, หน้า 100209-1-5
2021 inนางสาวณัฐวรรณ นิยติวัฒน์ชาญชัย, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, "Effects of pressure- and volume-controlled ventilation on the work of breathing in cats using a cuffed endotracheal tube", Veterinary World, ปีที่ 14, ฉบับที่ 9, กันยายน 2021, หน้า 2568-2573
2021 exLungten Lungten, exSangay Rinchen, exTenzin Tenzin, inดร.วราพร พิมพ์ประไพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMichel de Garine-Wichatitsky, "Knowledge and Perception of Rabies among School Children in Rabies Endemic Areas of South Bhutan", Tropical Medicine and Infectious Disease, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2021, หน้า 1-15
2021 exAnna Langguth, inดร.กานต์สุดา ลีฬหาพงศธร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNapasaporn Wannapong, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exSteffen Ortmann, exAd Vos, exMichael B?er, "Comparative Study of Optical Markers to Assess Bait System Efficiency Concerning Vaccine Release in the Oral Cavity of Dogs", Viruses, ปีที่ 13, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2021, หน้า 1382
2021 exBunsong Ung, inดร.เกษริน ขำยิ่งเกิด, รองศาสตราจารย์, inดร.วราพร พิมพ์ประไพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Knowledge, attitude, and practices associated with rabies in villages with different dog vaccination statuses in Cambodia", Veterinary World, ปีที่ 14, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2021, หน้า 2178-2186
2021 inนางสาวสถิตภัค อัศวราชันย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inปิยทิพย์ ชูเฉลิมพร, inนายภูดิท มณีสาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, "Changes in Serum Lipid Profiles among Canine Patients Suffering from Chronic Hepatitis", Veterinary Sciences, ปีที่ 8, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2021, หน้า 1-13
2021 exMiriam Mojzesz, exMagdalena Widziolek, exMikolaj Adamek, exUrszula Orzechowska, exPiotr Podlasz, exTomasz K. Prajsnar, exNiedharsan Pooranachandran, exAnna Pecio, exAnna Michalik, inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, exMagdalena Chadzinska, exKrzysztof Rakus, "Tilapia Lake Virus-Induced Neuroinflammation in Zebrafish: Microglia Activation and Sickness Behavior", Frontiers in Immunology, ปีที่ 12, ฉบับที่ 760882, ตุลาคม 2021, หน้า 1-14
2021 exPushkar Pal, inนายอดิศร ยะวงศา, รองศาสตราจารย์, exRajesh Bhatta, exHiroshi Shimoda, inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, "Animal rabies epidemiology in Nepal from 2005 to 2017", International Journal of One Health, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2021, หน้า 190-195
2021 exSirinart Chaichanathong, exWorata Klinsawat, inดร.มานะกร สุขมาก, รองศาสตราจารย์, exApichaya Sakulthai, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสุภาเพ็ญ ศรีพิบูลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNongnid Kaolim, exSeree Nakbhun, exBurachat Tunpradit, exTarasak Nipanunt, exWanlaya Tipkantha, exMarnoch Yindee, inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, "Genetic characterization of banteng (Bos javanicus) populations in Thailand for conservation", เวชชสารสัตวแพทย์, ปีที่ 51, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2021, หน้า 647-654
2021 inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inนางสาวนฤมล กลางแก้ว, exProf. Zhaowei Zhang, exProf. Mario Giorgi, exProf. Antonio Francesco Logrieco, inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, "Simultaneous determination of ergot alkaloids in swine and dairy feeds using ultra high-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry", Toxins, ปีที่ 13, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2021, หน้า 724-1-11
2021 exAsst. Prof. Vipawee Dummee, Ph.D., exProf. Maleeya Kruatrachue, Ph.D., exSombat Singhakaew, inดร.พรรณวิมล ตันหัน, รองศาสตราจารย์, "Ultrastructural changes of the digestive tract of Pomacea canaliculata exposed to copper at lethal concentration", Sains Malaysiana, ปีที่ 50, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2021, หน้า 2869-2876
2021 exPratch Sukumolanan, exNarumon Phanakrop, exSiriwan Thaisakun, exSittiruk Roytrakul, inดร.สุนทรี เพ็ชรดี, รองศาสตราจารย์, "Analysis of the Serum Peptidomics Profile for Cats With Sarcomeric Gene Mutation and Hypertrophic Cardiomyopathy", Frontiers in Veterinary Science, ปีที่ 8, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2021, หน้า 771408-1-8
2021 inดร.ศิรินทร์ ธีระวัฒนศิริกุล, รองศาสตราจารย์, exNattarat Thangthamniyom, exChih-Jung Kuo, exPloypailin Semkum, exNantawan Phecharat, exPenpitcha Chankeeree, inดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์, "Natural phytochemicals, luteolin and isoginkgetin, inhibit 3C protease and infection of FMDV, in silico and in vitro", Viruses, ปีที่ 13, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2021, หน้า 2118
2021 exChoenkwan Pabutta, exNuttapon Bangkaew, exPratthana Inthawong, exPannarai Mahadthai, exWaleemas Jairak, exNantana Soda, inดร.มานะกร สุขมาก, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสุภาเพ็ญ ศรีพิบูลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The first report on internal transcribed spacer region-based characterization of microfilaria in Asian elephants (Elephas maximus) in Thailand", Veterinary World, ปีที่ 14, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2021, หน้า 2260-2266
2021 inดร.รุ่งเรือง ยอดชีวัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.มานะกร สุขมาก, รองศาสตราจารย์, exBencharong Sangkharak, exNongnid Kaolim, inนางสาวรวีวรรณ พลอยพันธ์, inนางสาววัลยา ผ่องแผ้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "First report on detection of Babesia spp. In confiscated Sunda pangolins (Manis javanica) in Thailand", Veterinary World, ปีที่ 14, ฉบับที่ 9, กันยายน 2021, หน้า 2380-2385
2021 exนายพงศ์ภัค อินทรวิชัย, inดร.สมชัย สัจจาพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, exนายสิทธิพจน์ กระแสร์ทรัพย์, exธัชพล มงคลวัฒนาพร, inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, "Effects of senktide on kisspeptin/neurokinin B/dynorphin peptide mRNA expression and luteinizing hormone secretion in fasted female goats: a pilot study", The Thai Journal of Veterinary Medicine, ปีที่ 51, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2021, หน้า 759-766
Publish Year National Journal 15
2021 exLawwyne Lum Dau, exRonald Enrique Morales Vargas, exDora Murielle Rajonhson, exRodolphe Hamel, exPatchara Phuektes, exWeerapol Taweenan, exWoottichai Khamduang, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, "Entomological Risk Assessment for Arbovirus Transmission in Zoological Parks of Thailand", วารสารสัตวแพทย์ , ปีที่ 31, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2021, หน้า 1-13
2021 exTrang Le Thi Huyen, exDung Bui Thi, exDung Do Trung, exNgan Phi Thi Thuy, exThao Nguyen Thi Bich, exVandenberg Olivier, exMarc Lenaerts, exLaetitia Lempereur, exBertrand Losson, inนางสาวศุภร ทองยวน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Knowledge, Attitude and Practices Related to Small Liver Fluke Infection in Rural Communities of Ha Trung District, Thanh Hoa Province, Vietnam", วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 31, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2021, หน้า 15-32
2021 exSokha Chea, exFlavie L. Goutard, exMathieu Pruvot, inนางสาวศุภร ทองยวน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Assessing the Acceptability of a Pilot Multi-Stakeholder Wildlife Health Surveillance Network in Cambodia", วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 31, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2021, หน้า 33-49
2021 exJoseph Rizalyndo P. Dargantes, exFlavie L. Goutard, exAlan P. Dargantes, exJose A. Escarlos JR, inนางสาวศุภร ทองยวน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Evaluation of Integration of Rabies Management Information System (RabMIS) through One Health Approach into the Rabies Prevention and Control Program in the Province of Agusan del Norte, Philippines", วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 31, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2021, หน้า 51-70
2021 exเตชภณ ทรงผาสุข, exนภสภรณ์ วรรณพงษ์, inนายนรุตม์ ทะนานทอง, อาจารย์, inดร.สมชัย สัจจาพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาขั้นต้นเกี่ยวกับการแสดงออกของคิสเพปตินเอ็มอาร์เอ็นเอบริเวณพีโอเอและเออาร์ซีของสมองส่วนไฮโปทาลามัสในโคเนื้อ", สัตวแพทย์มหานครสาร, ปีที่ 16, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2021, หน้า 99-107
2021 exเดชา แปงใจ, exปิยะดา หวังรุ่งทรัพย์, exสุมาลี บุญมา, inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, "Seropositivity Rate of Coxiella burnetii Infection in Cattle and Goats Raised in the Upper North and Central Regions of Thailand During 2013 - 2015", วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 31, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2021, หน้า 79-88
2021 inนางสาวนิธิดา บุญวิทยา, "เทคนิคการคลายลำไส้กลืนกัน", VPN, ปีที่ 19, ฉบับที่ 229, ตุลาคม 2021, หน้า 16-20
2021 exธัชพล มงคลวัฒนาพร, inดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, "Immune Responses to Small Ruminant Lentiviruses: A Review", วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 31, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - ธันวาคม 2021, หน้า 99-114
2021 inดร.ณพารี ศรีโสวรรณา, อาจารย์, exKanittha Darawiroj, exSomporn Techangamsuwan, exNan Choisunirachon, "ความผิดปกติของการสะสมแคลเซียมภายหลังการผ่าตัดใส่อุปกรณ์ที่ต้นขาหลังขวา: การวินิจฉัยโดยภาพรังสีและการผ่าตัดแก้ไข", เวชชสารสัตวแพทย์, ปีที่ 51, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2021, หน้า 795-799
2021 inนางสิริภัทรา เนตรมัย เดชกัลยา, exWannapa Suna, inนายโอสธี เดชกัลยา, "Appendicular Osteosarcoma in 36 Dogs: Treatment and Outcome", Journal of Kasetsart Veterinarians, ปีที่ 31, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2021, หน้า 89-98
2021 inดร.สุปภาดา คณานับ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสุขสันต์ ฉ่ำสิงห์, inนางสาวกมลรัตน์ สอนทอง, inนางสาหร่าย พูลเพิ่ม, inนางสาวนงเยาว์ ดอนสมไพร, inดร.อาสูตร สงวนเกียรติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exปรานี จันทร์งาม, inนายเอกชัย สร้อยน้ำ, inนายอนวัช แสงมาลี, อาจารย์, "การพัฒนาเพื่อลดต้นทุนการผลิตชุดทดสอบการตกค้างยาปฏิชีวนะในน้ำนมดิบ", สัตวแพทย์มหานครสาร, ปีที่ 16, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2021, หน้า 199-209
2021 exSokhim OL, exFlavie L. Goutard, exSophoan Min, exMonirong Hing, exManuelle Miller, exDara Sok, inนางสาวศุภร ทองยวน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Impact Assessment of Agronomes et Veterinaires Sans Frontiere Actions Related to Change in Veterinary Drugs Use Practices of Village Animal Health Workers and Breeders in Prey Veng and Takeo Province, Cambodia", วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 31, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2021, หน้า 141-164
2021 exKhin Padamyar, inนายอดิศร ยะวงศา, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, "Community Perception Regarding Rabies Prevention and Control at the Rural and Urban Areas in Mandalay Region of Myanmar", วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 31, ฉบับที่ 3, มกราคม - เมษายน 2021, หน้า 115-140
2021 exWasupon Chatan, inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, inนายอดิศร ยะวงศา, รองศาสตราจารย์, "A mini-review: Intravenous Anesthesia in Goats", วารสารสัตวแพทย์ , ปีที่ 31, ฉบับที่ 3, มกราคม - เมษายน 2021, หน้า 179-188
2021 inนายรุ่งโรจน์ แจ่มอ้น, อาจารย์, inนางภัทรา มูลจิตร, inนายปัณณ์ พนมวัลย์, อาจารย์, exSysavath Syhalath, exณภัทร ปัญญาวรรณ, exพงศกร ศรีจันทรา, exมณทิพย์ ยิ้มเจริญ, exสมภพ เพริศพายวงศ์, inนางนวลอนงค์ สินวัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวอรวรรณ์ บุตรดี, inนายนรินทร์ อุประกรินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาการเตรียมแอนติเจนสำหรับการตรวจไก่ที่มีแอนติบอดีต่อเชื้อ Salmonella Enteritidis ด้วยวิธี Rapid Slide Agglutination", วารสารวิทยาศาสตร์ มข., ปีที่ 49, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2021, หน้า 19-29

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขนต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 7
2021 exปวีณา เอ็นดู, exรัชนีกร มิ่งขวัญ, exกมลทิพย์ เสนาชัย, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, "Carcinogenic and Ecological risk assessment of heavy metals in eggs and soils near a gold mine in Thailand", 11st Congress of Toxicology in Developing Countries (CTDC 11), 13 - 16 มิถุนายน 2021, Kualalumpur มาเลเซีย
2021 exNguyen Thi Thuy, inดร.เกษริน ขำยิ่งเกิด, รองศาสตราจารย์, inดร.วราพร พิมพ์ประไพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, "Viability of Toxoplasma gondii tachyzoites in different conditions for parasite transportation", 57th Annual Scientific Conference of the Malaysian Society of Parasitology and Tropical Medicine (MSPTM 2021), 15 กันยายน 2021, Kuala Lumpur มาเลเซีย
2021 exLuong Hung Nam, inดร.เกษริน ขำยิ่งเกิด, รองศาสตราจารย์, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, "Prevalence of companion vector-borne pathogens in pet animals (dogs and cats) in Khukhot city municipality, Pathum Thani province, Thailand.", 57th Annual Scientific Conference of the Malaysian Society of Parasitology and Tropical Medicine (MSPTM 2021) , 15 กันยายน 2021, Kuala Lumpur มาเลเซีย
2021 inนางสาวกนกวรรณ เกิดวุฒิ, inนายภัคธร ลิ่วเฉลิมวงศ์, inนายวุฒิวงศ์ ธีระพันธ์, อาจารย์, inนางณัฏฐิกา โกฎแสง, "Use of frameless stereotactic brain biopsy in dog with Pseudomonas meningoencephalitis", 46th World Small Animal Veterinary Associated 2021, 13 - 15 พฤศจิกายน 2021, สาธารณรัฐอิตาลี
2021 inดร.ชื่นสุมน ลิ้มมานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSuppawiwat Ponglowhapan, exTecharungchaikul S, exPakdeesaneha T, inดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายอรรถพล กำลังดี, อาจารย์, inดร.ศิริรักษ์ จันทครุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกษกนก ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, "Expressions of estrogen-apha and progesterone receptors in canine uteri of aglepristone-treated pregnant bitches for planned caesarean section", The 23rd EVSSAR CONGRESS “EVSSAR still e-live", 1 - 2 ตุลาคม 2021, online สาธารณรัฐอิตาลี
2021 exNguyen Thi Thuy, inดร.เกษริน ขำยิ่งเกิด, รองศาสตราจารย์, inดร.วราพร พิมพ์ประไพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายรุ่งโรจน์ แจ่มอ้น, อาจารย์, exPun Panomwan, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, "Serological detection of Toxoplasma gondii among free-grazing ducks from central Thailand", Joint International Tropical Medicine Meeting (JITMM 2021), 15 - 17 ธันวาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, exจุฑามาศ ว่องวิกย์การ, exพรกมล ภู่สังวาลย์ทอง, inดร.เกษริน ขำยิ่งเกิด, รองศาสตราจารย์, inนางสาวชัญญา เก่งระดมกิจ, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, "Semi-domesticated dogs as a potential source for zoonotic soil transmitted helminths in Bangkok, Thailand", Joint International Tropical Medicine Meeting (JITMM 2021), 15 - 17 ธันวาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 11
2021 inนางวิไลรัตน์ ฉ่ำสิงห์, inนางภัทรา มูลจิตร, inดร.ยลยง วุ้นวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวอรวรรณ์ บุตรดี, inนายสุขสันต์ ฉ่ำสิงห์, inนายสุธี รัตนภิรมย์, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, inนายไพฑูรย์ มูลจิตร, "การศึกษาการเพาะเลี้ยงเซลล์เม็ดเลือดขาวสุกรเพื่องานทางวิทยาศาสตร์", การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2564 (LRU Conference 2021), 25 กุมภาพันธ์ 2021, เลย เลย ประเทศไทย
2021 exChinnawat Supphasitthikulchai, exThanakon Chuachote, exSunipad Prommool, inดร.ชื่นสุมน ลิ้มมานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Pseudopregnancy and granulosa cell tumor in dog with ovarian remnant syndrome: A case report", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59, 10 - 12 มีนาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exนางสาวชนนิกานต์ เถวียน, inนายกัญจน์ แก้วมงคล, รองศาสตราจารย์, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.วนัท ศรีเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวณัฐนรี อินทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ex น.สพ. พีรภัทร แสงสว่าง, inดร.ศราวรรณ แก้วมงคล(ธนศิลป์), รองศาสตราจารย์, "Diagnosis of Hemotropic Mycoplasma Species in Healthy cats using a PCR Technique", ประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 59 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 10 - 12 มีนาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exนางสาวทิพย์วรรณ ทองดอนเหมือน, inนายสุขสันต์ ฉ่ำสิงห์, exรองศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ ศรีแดง, "การเฝ้าระวังการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียบนพื้นที่ปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการไวรัส คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติครั้งที่ 11 "วิจัยและนวัตกรรมเพื่อเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง", 24 - 25 มิถุนายน 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exพิชญา สันตติวงศ์ไชย, exกฤติกา ศรีสุขใส , exก้องภพ ภรัณยากูล, exปวีณา เอ็นดู, inดร.อุไร พงศ์ชัยฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วีระศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง, รองศาสตราจารย์, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาเปรียบเทียบการส่งสัญญาณของฮอร์โมนเลปตินและจุลพยาธิวิทยาของตับในหนูแรทที่ได้รับน้ามันจระเข้และน้ามันปาล์ม", The 2021 National RGJ and RRI Conference, 14 มิถุนายน 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 inนายวันชาติ ยิบประดิษฐ์, inนายณรงค์ชัย พูลทรัพย์เจริญ, exณีรนุช เดชเจริญยศ, exผศ.น.สพ.ดร.อตถพร รุ่งสิทธิชัย, "Treatment of Single Extrahepatic Portosystemic Shunt in Dog with Cellophane Banding", THE 20TH CHULALONGKORN UNIVERSITY VETERINARY CONFERENCE (CUVC 2021), 29 - 30 เมษายน 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exเตชภณ ทรงผาสุข, exปฏิญญา ปะทิเก, exนภาขวัญ อิ่มกลิ่น, exภัทราพร ศรีประสงค, exรุจิกาญจน์ นาสนิท, inดร.ยลยง วุ้นวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมชัย สัจจาพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาเบื้องต้นของการใช้แบคเทอริโอเฟจเพื่อควบคุมเชื้อแบคทีเรียก่อโรคโคไลบาซิลโลซิสในทางเดินอาหารสุกร", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 8 ธันวาคม 2021, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2021 inนางวิไลรัตน์ ฉ่ำสิงห์, inนางภัทรา มูลจิตร, exนางสาวจรรยาพร รุ่งเรืองศักดิ์, inนางสาวอรวรรณ์ บุตรดี, inดร.มานะกร สุขมาก, รองศาสตราจารย์, inนายสุขสันต์ ฉ่ำสิงห์, inนายสุธี รัตนภิรมย์, inนายไพฑูรย์ มูลจิตร, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาสารเก็บรักษาเชื้อไวรัสไอบีอาร์ (Infectious BovineRhinotracheitis Virus, IBRV) โดยวิธีการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง", การประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสานครั้งที่ 9, 27 พฤศจิกายน 2021, สกลนคร ประเทศไทย
2021 exนาย มรกต ทับโพธิ์, inดร.กมลทิพย์ ขัตติยะวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จินตนาถ วงศ์ชวลิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, "ผลของการใช้กากยีสต์และกากราเป็นองค์ประกอบในอาหารเลียงเชื้อต่อการผลิตกรดไฮยาลูโรนิคจาก Streptococcus thermophilus TBRC4654", การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่18 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 8 - 9 ธันวาคม 2021, นครปฐม อื่นๆ ประเทศไทย
2021 inนางสาวสกุณา พัฒนกุลอนันต์, exยาจิต วรภรภิชัย, inดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนา double quenched probe RT-qPCR ในการตรวจหาไวรัสพีอาร์อาร์เอสไทป์สอง", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน , 8 - 9 ธันวาคม 2021, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2021 inนางสาวนายิกา ปิ่นเนียม, inนางสาวชลาลัย เรืองหิรัญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางศรีสมัย วิริยารัมภะ, inนางสาวนงเยาว์ ดอนสมไพร, inนางสาหร่าย พูลเพิ่ม, inนายสิทธิพร โพธิธีรบุตร, exอนุรักษ์ ติ๊บบู้, "การพบเชื้อซัลโมเนลลาในไก่เนื้อที่เลี้ยงเสริมด้วยโปรไบโอติคชนิด Clostridium butyricum", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 8 - 9 ธันวาคม 2021, นครปฐม ประเทศไทย

Trademark

จำนวนเครื่องหมายการค้า 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2003 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20202018 >>

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2008 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=10&BudgetYear=2021]