Person Image

  Education

  • วท.บ.(เคมี), มหาวิทยาลัยศิลปากร, ไทย, 2540
  • วท.ม.(ชีวเคมี), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2544
  • วท.ด.(ชีวเคมี), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2550

  Expertise Cloud

  AdsorptionastaxanthinBacillus amyloliquefaciensBacillus licheniformisBacillus licheniformis SK-1BenzoxazineBiodegradabilitybiodegradationbiopolymerbiopolymerวCarbon BlackChitinChitin binding domainChitinaseChitosanCompositeCross-linked chitosanC-terminusEpichlorohydrinexo/endo-TypeFibronectin type III domainFOSfructooligosaccharideGamma radiationHyaluronic acidImmobilizationInulinnanoparticles Inulosucrase Encapsulation Flavonoids levanlevanaselevansucraseLFOSL-FOSMolecular weightmutagenesisMutationnanoparticlePoly (Lactic Acid)Polybutylene succinatePolymersprebioticResidual fungiResidual yeastStreptococcus thermophilusSubstrate specificityThermal propertiesTryptophanกรดไฮยาลูโรนิคกากยีสต์กากราการโคลนการดูดซับไคโตซานไคโตซานที่มีการเชื่อมโยงดินถั่วเน่าน้ำตาลน้ำผลไม้ฟังก์ชันนัลน้ำเสียที่มีโลหะหนักปนเปื้อนน้ำเสียสังเคราะห์แบคทีเรียฟรุกแตน ฟรุกโตออลิโกแซ็กคาไรด์ น้ำตาลทราย ลีแวน อินูลิน ลีแวนซูเครส อินูโลซูเครสฟรุกโตออลิโกแซ็กคาไรด์ ฟรุกแตนซูเครส น้ำผลไม้ฟังก์ชันนัลมันสำปะหลังยีนลีแวนซูเครสลำดับนิวคลีโอไทด์ลีแวน พอลิแลคติกแอสิด การย่อยสลายทางชีวภาพลีแวน ลีแวนซูเครส แอสตาแซนธิน เอนแคปซูเลชัน Levan Levansucrase Astaxanthin encapsulationโลหะหนักอ้อยเอนไซม์ ทรานส์ไกลโคซิเลชัน อัลเทอร์แนนซูเครส เด็กซ์สแทรนซูเครส มิวแตนซูเครส ริวเทอร์แรนซูเครส ลีแวนซูเครส อินูโลซูเครส น้ำตาลทราย ซูโครส กลูโคส ฟรุกโตส พอลิแซ็กคาไรด์ ออลิโกแซ็กคาไรด์ อัลเทอร์แนน เด็กซ์สแทรน มิวแตน ริวเทอร์แรน ลีแวน อินูลิน การประยุกต์ใช้ในอาหาร อาหารที่มีหน้าที่เอนไซม์ดัดแปรคาร์โบไฮเดรตเอนไซม์ฟรุกโตซิลทรานส์เฟอร์เรส

  Interest


  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
   • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
    • ห้อง SC5-206 ชั้น 2 อาคาร5

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
   • ทุนนอก 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 17 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 10 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 7 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Levansucrase from bacillus amyloliquefaciens kk9 and its y237s variant producing the high bioactive levan-type fructooligosaccharidesPhengnoi P., Charoenwongpaiboon T., Wangpaiboon K., Klaewkla M., Nakapong S., Visessanguan W., Ito K., Pichyangkura R., Kuttiyawong K.2020Biomolecules
   10(5)
   11
   2Temperature-dependent inulin nanoparticles synthesized by Lactobacillus reuteri 121 inulosucrase and complex formation with flavonoidsCharoenwongpaiboon T., Wangpaiboon K., Panpetch P., Field R.A., Barclay J.E., Pichyangkura R., Kuttiyawong K.2019Carbohydrate Polymers
   223
   11
   3Effects of levan on the biodegradability and thermal properties of polybutylene succinateManatsittipan S., Kuttiyawong K., Tiptipakorn S.2017Key Engineering Materials
   737 KEM,pp. 294-298
   1
   4Levan-type fructooligosaccharide production using Bacillus licheniformis RN-01 levansucrase Y246S immobilized on chitosan beadsSangmanee S., Nakapong S., Pichyangkura R., Kuttiyawong K.2016Songklanakarin Journal of Science and Technology
   38(3),pp. 295-303
   11
   5Production and immobilization of levansucraseSangmanee S., Nakapong S., Kuttiyawong K., Pichyangkura R.2015Chiang Mai Journal of Science
   42(1),pp. 44-51
   7
   6Carboxy-terminus truncations of Bacillus licheniformis SK-1 CHI72 with distinct substrate specificityKudan S., Kuttiyawong K., Pichyangkura R., Pichyangkura R.2011BMB Reports
   44(6),pp. 375-380
   0
   7Biodegradation of Levan Polymer / Poly (Lactic Acid) (PLA) BlendPhengnoi P., Thongmee K., Tiptipakorn S., Boekfa B., Kuttiyawong K.2019IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
   526(1)
   0
   8Synergistic enzyme cocktail between levansucrase and inulosucrase for superb levan-type fructooligosaccharide synthesisWangpaiboon K., Klaewkla M., Charoenwongpaiboon T., Vongkusolkit N., Panpetch P., Kuttiyawong K., Visessanguan W., Pichyangkura R.2022Enzyme and Microbial Technology
   154
   0
   9Effects of molecular weight of chitosan on the biodegradability and thermal properties of polybutylene succinate/chitosan compositesManatsittipan S., Kuttiyawong K., Ito K., Tiptipakorn S.2018Key Engineering Materials
   775 KEM,pp. 26-31
   0
   10Quantitative production of 2-acetamido-2-deoxy-D-glucose from crystalline chitin by bacterial chitinasePichyangkura R., Kudan S., Kuttiyawong K., Sukwattanasinitt M., Aiba S.2002Carbohydrate Research
   337(6),pp. 557-559
   70
   11The dual exo/endo-type mode and the effect of ionic strength on the mode of catalysis of chitinase 60 (CHI60) from Serratia sp. TU09 and its mutantsKuttiyawong K., Nakapong S., Pichyangkura R.2008Carbohydrate Research
   343(16),pp. 2754-2762
   5
   12Synthesis of large-ring cyclodextrin from tapioca starch by amylomaltase and complex formation with Vitamin E acetate for solubility enhancementKuttiyawong K., Saehu S., Ito K., Pongsawasdi P.2015Process Biochemistry
   50(12),pp. 2168-2176
   21