Person Image

  Education

  • สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ.) DVM, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2535
  • MS.c. (Animal Pathology), Utrecht University, The Netherlands, 2546
  • Ph.D. (Avian Immunology), Utrecht University, The Netherlands, 2548

  Expertise Cloud

  AA amyloidosisAcidovorax avenaeacute phaseAcute phase proteinAcute phase proteinsAcute phase responseadenovirusAlphacidAmino acidAmyloid fibrilanimal feedantibodiesanticoccidial drugsbroilerbroiler chickenBroilerschickenchickensclostridium perfringenClostridium perfringenscoccidiosisDisinfectantsdysbacteriosisEimeriaEimeria spp.extrahepatic productionfibroblast-like synoviocytesglycoproteinglycosaminoglycanH5N1Heterakishighly pathogenic avian influenzaHistomoniasisimmunogold labelingin ovo vaccinationInactivationIntestinal dysbacteriosisisoformsJointKilled vaccineLasalocidlayer chickenlysozymeMammary glandMarek's diseaseNecrotic enteritisoocystorganic acidSalmonellaSalmonellosisserum amyloid AvaccineVandavirus sheddingVitamin Awestern blotกล้วยไม้การเกิดโรคการเข้าทำลายการควบคุมโรคพืชการจำแนกเชื้อการปนเปื้อนข้าม ผิวเปลือกไข่ สีฟลูออเรสเซนส์ cross contamination egg shell fluorescent dyeการปล่อยเชื้อ Broilerการปล่อยเชื้อไวรัสไก่ไข่ไก่เนื้อไก่เนื้อ โรคติดเชื้อซัลโมเนลลา วัคซีนเชื้อตาย ภูมิคุ้มกันที่ได้รับมาจากแม่ขนไก่ไข้หวัดนกเชื้อแบคทีเรียเชื้อสาเหตุโรคพืชเซลล์เยื่อบุต่อมขนปฐมภูมิเนื้อเยื่อแบคทีเรียดื้อยายาต้านจุลชีพยาต้านเชื้อบิดยาต้านเชื้อบิด (Anticoccidial Drugs)ยาต้านบิดระบบภูมิคุ้มกันในสัตว์ปีก (Avian Immunology)โรคบิดโรคบิดในไก่โรคบิดในไก่ (Avian Coccidiosis)โรคใบจุดโรคมาเร็กส์โรคลำไส้อักเสบแบบมีเนื้อตายในสัตว์ปีก (Avian Necrotic Enteritis) โรคสัตว์ปีก (Avian diseases)ลักษณะอาการวัคซีนวัคซีนในสัตว์ปีก (Avian Vaccine)สกุลแวนดาสัณฐานวิทยาสารฆ่าเชื้อสารฆ่าเชื้อ (Disinfectants)สารฆ่าเชื้อกลุ่มฟีนอลสุขภาพทางเดินอาหารในสัตว์ปีก (Avian Gut Health)อาหารเลี้ยงเชื้ออุบัติซ้ำอุบัติใหม่โอโอซิสต์ิbroiler

  Interest

  โรคสัตว์ปีก (Avian diseases), ระบบภูมิคุ้มกันในสัตว์ปีก (Avian Immunology), โรคลำไส้อักเสบแบบมีเนื้อตายในสัตว์ปีก (Avian Necrotic Enteritis) , โรคบิดในไก่ (Avian Coccidiosis), ยาต้านเชื้อบิด (Anticoccidial Drugs), สารฆ่าเชื้อ (Disinfectants), วัคซีนในสัตว์ปีก (Avian Vaccine), สุขภาพทางเดินอาหารในสัตว์ปีก (Avian Gut Health)

  Administrative Profile

  • ก.พ. 2560 - ก.ค. 2562 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • ก.พ. 2558 - ม.ค. 2560 รองหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ ลำดับที่ 1 คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • ส.ค. 2554 - ก.พ. 2557 รองหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • มิ.ย. 2553 - ก.ค. 2554 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • ต.ค. 2549 - มิ.ย. 2553 รองหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 22 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 21 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 25 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 8 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 17 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 2 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Fab MAbs specific to HA of influenza virus with H5N1 neutralizing activity selected from immunized chicken phage libraryPitaksajjakul P., Lekcharoensuk P., Upragarin N., Barbas C.F., Ibrahim M.S., Ikuta K., Ramasoota P.2010Biochemical and Biophysical Research Communications
  395(4),pp. 496-501
  21
  2Acute phase reactants, challenge in the near future of animal production and veterinary medicineGruys E., Toussaint M.J.M., Upragarin N., Upragarin N., van Ederen A.M., Adewuyi A.A., Candiani D., Candiani D., Nguyen T.K.A., Nguyen T.K.A., Sabeckiene J., Sabeckiene J.2005Journal of Zhejiang University: Science
  6 B(10),pp. 941-947
  35
  3Glycosaminoglycans are part of amyloid fibrils: Ultrastructural evidence in avian AA amyloid stained with cuprolinic blue and labeled with immunogoldGruys E., Ultee A., Upragarin N.2006Amyloid
  13(1),pp. 13-19
  16
  4Extrahepatic production of acute phase serum amyloid AUpragarin N., Upragarin N., Landman W., Gaastra W., Gruys E.2005Histology and Histopathology
  20(4),pp. 1295-1307
  87
  5Serum amyloid A production by chicken fibroblast-like synoviocytesUpragarin N., Upragarin N., Van Asten A.J.A.M., Tooten P.C.J., Landman W.J.M., Gruys E.2005Veterinary Immunology and Immunopathology
  106(1-2),pp. 39-51
  17
  6Expression and purification of NS1 protein of highly pathogenic avian influenza virus H5N1 in Escherichia coliManasatienkij W., Lekcharoensuk P., Upragarin N.2008Kasetsart Journal - Natural Science
  42(3),pp. 485-494
  3