Person Image

  Education

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พันธุวิศวกรรม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2561
  • วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคนิคการสัตวแพทย์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2552

  Expertise Cloud

  " molecular dynamics"" R. microplus" serpins"" simulations""Ticks"acetoneaffinity chromatographyagar gel electrophoresisanimal experimentanimal modelantiprotease deficientarea under the curveArticleblood samplingBuffaloesbuffercanine parvovirusescardioprotectioncatsCattlecell culturecentrifugationchemoluminescenceClinical researchcontaminationCricketdenaturationDNA extractionDNA polymeraseDNA templateDNA vaccineEhrlichia canisELISAEscherichia coliEscherichia coli expression systemethicsfecesfluorescein isothiocyanatefluorescence microscopyfluorescent antibody techniquegenomic DNAglucoseglutathioneglutathione s-transferaseGlycoside hydrolase family 1GRA7IgGIgMimidazoleimmunoglobulin GImmunologyincubation timeindirect ELISAindirect enzyme-linked immunosorbent assayInfectious diseaseInternal medicineisopropyl thiogalactosideIxodes ricinuskanamycinKineticsmagnesium chlorideMD simulationMetagenomeMicrobiologyMolecular and serological assaysmolecular dynamics simulationsMutationmyocardial ischaemia/reperfusion injurynonhumanoptical densityphosphate buffered salinepolyacrylamide gel electrophoresispolymerase chain reactionpolysorbate 20predictive valueprotease activityprotein expressionR. haemaphysaloides R. microplusR. sanguineusreceiver operating characteristicRecombinant gp36srecombinant proteinrecombinant protein vaccineRhipicephalus (Boophilus) microplusRumenSakon Nakhon provincesaphenous veinsensitivity and specificityserodiagnosisseroprevalenceserpinss-hexyl glutathioneskim milkSLPIsodium chlorideSoutheast AsiastainingStructuretetramethylbenzidine

  Interest

  โปรตีนลูกผสม

  Administrative Profile

  • ม.ค. 2567 - ปัจจุบัน รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต วิจัย และนวัตกรรม ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 13 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 13 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 0 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Molecular Characterization and Potential Synthetic Applications of GH1 β-Glucosidase from Higher Termite Microcerotermes annandaleiArthornthurasuk S., Jenkhetkan W., Suwan E., Chokchaichamnankit D., Srisomsap C., Wattana-Amorn P., Svasti J., Svasti J., Kongsaeree P.2018Applied Biochemistry and Biotechnology
  186(4),pp. 877-894
  8
  2Combining segments 9 and 10 in DNA and recombinant protein vaccines conferred superior protection against tilapia lake virus in hybrid red tilapia (oreochromis sp.) compared to single segment vaccinesChamtim P., Suwan E., Dong H.T., Sirisuay S., Areechon N., Wangkahart E., Hirono I., Mavichak R., Unajak S.2022Frontiers in Immunology
  13
  7
  3Dynamic and structural insights into tick serpin from Ixodes ricinusPongprayoon P., Niramitranon J., Kaewhom P., Kaewmongkol S., Suwan E., Stich R.W., Jittapalapong S.2020Journal of Biomolecular Structure and Dynamics
  38(8),pp. 2296-2303
  6
  4A metagenomic approach to discover a novel β-glucosidase from bovine rumensSuwan E., Arthornthurasuk S., Kongsaeree P.2017Pure and Applied Chemistry
  89(7),pp. 941-950
  5
  5Detection of specific IgM and IgG antibodies in acute canine monocytic ehrlichiosis that recognize recombinant gp36 antigensKaewmongkol S., Suwan E., Sirinarumitr T., Jittapalapong S., Fenwick S.G., Kaewmongkol G.2020Heliyon
  6(7)
  4
  6Structural dynamics of Rhipicephalus microplus serpin-3Pongprayoon P., Kaewhom P., Kaewmongkol S., Suwan E., Stich R.W., Wiriya B., Jittapalapong S.2021Molecular Simulation
  4
  7Development and evaluation of indirect enzyme-linked immunosorbent assay using recombinant dense granule antigen 7 protein for the detection of Toxoplasma gondii infection in cats in ThailandSuwan E., Chalermwong P., Rucksaken R., Sussadee M., Kaewmongkol S., Udonsom R., Jittapalapong S., Mangkit B.2022Veterinary World
  15(3),pp. 602-610
  4
  8Anti-Protease Activity Deficient Secretory Leukocyte Protease Inhibitor (SLPI) Exerts Cardioprotective Effect against Myocardial Ischaemia/ReperfusionMongkolpathumrat P., Mongkolpathumrat P., Kijtawornrat A., Suwan E., Unajak S., Panya A., Pusadee T., Kumphune S., Kumphune S.2022Biomedicines
  10(5)
  4
  9Elucidating structure and dynamics of glutathione S-transferase from Rhipicephalus (Boophilus) microplusRangubpit W., Suwan E., Sangthong D., Wongpanit K., Stich R.W., Pongprayoon P., Jittapalapong S.2022Journal of Biomolecular Structure and Dynamics
  2
  10Observing How Glutathione and S-Hexyl Glutathione Bind to Glutathione S-Transferase from Rhipicephalus (Boophilus) microplusRangubpit W., Suwan E., Sangthong D., Wongpanit K., Stich R.W., Pongprayoon P., Jittapalapong S.2022International Journal of Molecular Sciences
  23(21)
  2
  11Structural and mutational analysis of glycoside hydrolase family 1 Br2 β-glucosidase derived from bovine rumen metagenomeKaenying W., Tagami T., Suwan E., Pitsanuwong C., Chomngam S., Okuyama M., Kongsaeree P., Kimura A., Kongsaeree P.T.2023Heliyon
  9(11)
  1
  12Prevalence of Trypanosoma evansi infections in buffaloes, beef and dairy cattle in Sakon Nakhon province using molecular and serological assaysSuwan E., Chalermwong P., Choocherd S., Wichainchot S., Thabthimsri C., Saengsawang P., Desquesnes M., Desquesnes M., Wachoom W., Wongpanit K., Jittapalapong S.2023Agriculture and Natural Resources
  57(5),pp. 809-816
  0
  13Expression of recombinant 35 kDa fragment of VP2 protein of canine parvovirus using Escherichia coli expression systemInthong N., Inthong N., Inthong N., Kaewmongkol S., Meekhanon N., Suwan E., Sricharern W., Satchasataporn K., Sinsiri R., Sirinarumitr K., Sirinarumitr K., Sirinarumitr T., Sirinarumitr T.2021Veterinary World
  14(6),pp. 1682-1688
  0