Person Image

  Education

  • สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2536
  • Ph.D. (Anatomy), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2548

  Expertise Cloud

  Aflatoxin B1Alpha keratinantibacterial activityApoptosisArsenicAstaxanthinBlood biochemistryBrachycephalic syndromeCadmiumcaninecholangiocarcinomaCholangiocarcinoma cellcholesterolcholesterol 7alpha-hydroxylaseCold pressingcollagenCollagen bundlecommon silver barbCrocodileCrocodile oilcumulus-oocyte complexCYP7A1cytokeratindehydrationdescending colonDogEgg laying periodElongated soft palateEmbryosEndoscopyenergy metabolismEpidermisEpithelizationethanolic crude extractethanolic extractevaluationExtraction methodFatty acidFatty acid profilefibroblastsfishfixativeGlycoconjugateglycoconjugatesGoblet cellgoblet cellsgonadsGreen Pit Vipergreen pit viper venomGrowthGut weedHeavy metals assimilationhistochemicalhistologyHistology lab examHistomorphologyHistopathological studyhistopathologyHuCCA-1human cholangiocarcinomaimmunityimmunoblotimmunohistochemistryIn vitro cultureInfertilityintestineionized solutionLaboratorieslectinlectinsLeptinLiverLys49 phospholipase A2Malayan pangolin kidneyMC1Megkong giant catfish fryMekong giant catfishmetanephrosMicroscopeOilPangasianodon gigasPowerPoint slidesprenatal developmentSchefflera leucantha ViguierSiamese crocodileskinwater monitorกระบวนการหายของแผลการเจริญก่อนฟักการเจริญเติบโตการดูดซับโลหะหนักการตายของเซลล์แบบอะพอพโทซิส Thai herbal medicineการตายแบบ apoptosisการทนทานต่อความเค็มการทำลายเซลล์มะเร็งการบำบัดน้ำเสียการเพาะเลี้ยงผิวหนังสุนัขหนูเม้าส์

  Interest

  จุลกายวิภาคศาสตร์


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
  • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 34 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 14 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 20 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 29 เรื่อง (เชิงวิชาการ 29 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1The effects of astaxanthin on liver histopathology and expression of superoxide dismutase in rat aflatoxicosisMonmeesil P., Fungfuang W., Tulayakul P., Pongchairerk U.2019Journal of Veterinary Medical Science
  81(8),pp. 1162-1172
  9
  2Reproductive toxicity of Momordica charantia ethanol seed extracts in male ratsTumkiratiwong P., Ploypattarapinyo R., Pongchairerk U., Thong-Asa W.2014Iranian Journal of Reproductive Medicine
  12(10),pp. 695-704
  10
  3Morphological changes of apoptosis in the human cholangiocarcinoma cell line, HuCCA-1, induced by green pit viper venomPongchairerk U., Chantakru S., Pongket P., Saengprapaitip K., Doungern A.2009Kasetsart Journal - Natural Science
  43(5 SUPPL.),pp. 77-84
  0
  4Histology and histochemical distribution of goblet cells in the descending colonic epithelium of the swamp Buffalo (Bubalus bubalis)Pongket P., Liumsiricharoen M., Romratanapan S., Pongjunyakul S., Pongchairerk U., Suprasert A.2009Kasetsart Journal - Natural Science
  43(5 SUPPL.),pp. 63-68
  0
  5Evaluation of pre-and postoperative clinical signs, endoscopic findings and histomorphology of caudal soft palates in french bulldogs with brachycephalic obstructive airway syndrome that underwent elongated soft palate surgeryTemwichitr J., Pongchairerk U., Sutthiprapa W., Temwichitr P.2019Veterinary Integrative Sciences
  17(1),pp. 87-99
  1
  6The anatomical study of water monitor (Varanus salvator) skin to apply for leatherwork productionBoonchuay D., Chantakru S., Theerawatanasirikul S., Pongchairerk U.2018Veterinary Integrative Sciences
  16(2),pp. 53-68
  0
  7The first study on the effect of crocodile oil from Crocodylus siamensis on hepatic mitochondrial function for energy homeostasis in ratsParunyakul K., Srisuksai K., Santativongchai P., Pongchairerk U., Ampawong S., Tulayakul P., Fungfuang W.2022Veterinary World
  15(4),pp. 986-997
  0
  8Focal adhesion kinase and Src phosphorylations in HGF-induced proliferation and invasion of human cholangiocarcinoma cell line, HuCCA-1Pongchairerk U., Guan J.L., Leardkamolkarn V.2005World Journal of Gastroenterology
  11(37),pp. 5845-5852
  21
  9Comparison of Physicochemical Properties and Fatty Acid Composition of Crocodile Oil (Crocodylus siamensis) Extracted by Using Various Extraction MethodsSantativongchai P., Fungfuang W., Boonyawiwat V., Pongchairerk U., Tulayakul P.2020International Journal of Food Properties
  23(1),pp. 1465-1474
  2
  10Effect of solid surface vitrification on viability and morphology of canine cumulus-oocyte complexSrirungruang C., Pongchairerk U., Sirinarumitr K., Sirinarumitr K., Sirinarumitr K., Sirinarumitr K., Chantakru S., Chantakru S.2012Kasetsart Journal - Natural Science
  46(4),pp. 554-564
  1
  11The comparison of villous damage at different ages of piglets infected with porcine epidemic diarrhea virusBoonsoongnern P., Boonsoongnern A., Pongchairerk U., Paompa T.2018Veterinary Integrative Sciences
  16(1),pp. 37-46
  0
  12Phytochemical analysis and antibacterial activity of ethanolic leaf extract of solanum torvum sw. against pathogenic bacteriaNaimon N., Pongchairerk U., Suebkhampet A.2015Kasetsart Journal - Natural Science
  49(4),pp. 516-523
  3