Search Result of "Cat"

About 30 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ซีรัมโปรตีนของแมวที่มีภาวะหัวใจโตโดยวิธีเซลลูโลสอะซิเตตอิเล็กโตรโฟรีซิส (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวพัชรพร กรมขันธ์, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนบ่มเพาะนักวิจัยรุ่นใหม่ คณะสัตวแพทยศาสตร์(Smart Start up Research Fund: SRF)

Img
Img

งานวิจัย

โครงการการศึกษาการตอบสนองทางซีโรโลยีต่อเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในแมวและการคัดเลือกชนิดแอนติเจน ที่มีประสิทธิภาพในการใช้ตรวจคัดกรองการติดเชื้อด้วยวิธีการทางซีโรโลยีในแมว เพื่อเตรียมความพร้อมตั้งรับความเป็นไปได้ในการรั่วไหลการติดเชื้อจากคนสู่สัตว์เลี้ยงและสัตว์สู่คน (2021)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รุ่งเรือง ยอดชีวัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาววัลยา ผ่องแผ้ว, อาจารย์, Imgดร.จีระพงษ์ ทะนงศักดิ์ศรีกุล, Imgผศ.ดร.พจนีย์ ศรีมาโนชญ์, Imgผศ.อรฤดี ขันติสิทธิพร

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (บพค

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การประเมินวัสดุทางเลือกของวัสดุหลักในการผลิตทรายแมวแบบย่อยสลายได้ (2018)

หัวหน้าโครงการ:นางสาว วัณณิตา กระจ่างแจ้ง

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายชยกฤต สินธุสิงห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.พัชนี วิชิตพันธุ์, อาจารย์, Imgนางสาว วัณณิตา กระจ่างแจ้ง

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

Application of Rhinoscopy in Dog and Cat (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จตุพร รัตนศรีสมพร (หนูสุด), รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

Img
Img

งานวิจัย

ลักษณะรูปร่าง และปฏิกิริยาเคมีภายในเซลล์ของเซลล์เม็ดเลือดของสัตว์ป่าในสวนสัตว์ (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เฉลียว ศาลากิจ, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (6) ประชุมวิชาการ (3)

Img
12