Search Result of "Formalin"

About 29 results
Img
Img

งานวิจัย

การปรับปรุงรูปร่างหน้าตาของปืนตรวจวัดสารปนเปื้อนฟอร์มาลินในอาหารแบบพกพาได้ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนของเงินโครงการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพฯ เพื่อการขับเคลื่อน Thailand 4.0 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2560

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

เครื่องตรวจวัดสารปนเปื้อนฟอร์มาลินในอาหารทะเลแบบพกพาได้ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Inkjet printing of room-temperature gas sensors for identification of formalin contamination in squids

ผู้แต่ง:ImgTimsorn, K, ImgDr.Chatchawal Wongchoosuk, Associate Professor,

วารสาร:

Img Img

Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Toxicity of Formalin, Calcium Hypochlorite and Copper Sulfate to Chaetoceros calcitrans

ผู้แต่ง:ImgDr.Yont Musig, Associate Professor, ImgJamaree Rakbanglaem, ImgArunee Rodloy,

วารสาร:

Img
Img
Img
Img

ที่มา:KASETSART UNIVERSITY FISHERIES RESEARCH BULLETIN

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : The Evaluation on the Use of Formalin to Neutralize Ammonia in Freshwater and Saltwater and its Effect on Hybrid Catfish and Giant Tiger Prawn {Penaeus monodon Fabricius))

ผู้เขียน:Imgดร.ยนต์ มุสิก, รองศาสตราจารย์, ImgSupavadee Koydol

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Laboratory scale experiment was done to determine the dosage of formalin needed to neutralize ammonia both in freshwater and saltwater and to study the effect of this treatment method on hybrid catfish (Clarius macrocephalus X C. gariepinus) and giant tiger prawn (Penaeus monodon Fabricius). The concentrations of ammonia used in this experiment were between 0.3 and 2.0 mg-N/1. The relationships between the dosages of formalin (Y) and the concentrations of ammonia nitrogen (X) are "Y = 13.6 + 76.3X" for freshwater, "Y = 11.63 + 107.25X" for 20 ppt saltwater and "Y = 23.9 + 115.OX" for 30 ppt saltwater. The neutralization of ammonia by formalin at the concentrations of ammonia of 1.5 and 2.0 mg-N/1 resulted in 15.0 and 30.0% 96 hr-mortality of 2.05 g hybrid catfish and the neutralization of ammonia by formalin at the concentrations of ammonia of 1.0, 1.5 and 2.0 mg-N/1 resulted in 15.0, 33.3, and 40.0% 96 hr-mortality of 1.56 g of P. monodon. When chronic toxicity tests were conducted in the period of 12 weeks, declining in growth rates of tested species were observed when formalin was used to neutralize ammonia at the concentrations of ammonia >0.8 mg-N/1 for hybrid catfish and >0.5 mg-N/1 for P. monodon. Survival rates of test animals decreased when formalin was used to neutralize ammonia at the concentrations of ammonia >1.0 mg-N/1 for hybrid catfish experiment and >0.8 mg-N/1 for P. monodon experiment.

Article Info
KASETSART UNIVERSITY FISHERIES RESEARCH BULLETIN, Volume 32, Issue 1, Jan 08 - Apr 08, Page 10 - 16 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Efficacy of Formalin for the Control of White Spot Syndrome Virus Infection in Black Tiger Shrimp (Penaeus monodon))

ผู้เขียน:ImgSutep Suwannahong, Imgดร.นิติ ชูเชิด, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ชลอ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

White Spot Syndrome Virus (WSSV) is a virus found in invertebrates which is one of the leading causes of disease in commercially raised shrimp. The main method of controlling the disease is to prevent infections. This study found that formalin was effective in controlling WSSV in water. Concentrations of 100, 150 and 200 ppm of formalin could reduce the infection rate in shrimp that ate WSSV-infected shrimp. The survival rates for shrimp bathed in 100, 150 and 200 ppm formalin solutions were 33.33%, 30.00%, and 16.67%, respectively, compared to the control populations that were not exposed to formalin. Histopathological studies of shrimp tissue showed that shrimp infected with WSSV demonstrated histopathological changes within 24 hours even though on the outside they still looked normal. One method for controlling WSSV was to bathe post larvae in a 100 ppm formalin solution for 30 minutes before weeding out the weakest ones and putting the rest into the raising pond.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 039, Issue 1, Jan 05 - Mar 05, Page 145 - 148 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:Efficacy of Formalin-Killed Aeromonas hydrophila and Streptococcus sp. Vaccine in Red Tilapia

ผู้เขียน:ImgPrasad SURENDRA

ประธานกรรมการ:Imgดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ

กรรมการวิชารอง:Imgดร.วรัณทัต ดุลยพฤกษ์, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลประกาศเกียรติคุณประเภทผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2561 (2018)

ผลงาน:ปืนตรวจวัดการปนเปื้อนสารฟอร์มาลีนในอาหารแบบพกพาได้

นักวิจัย: Imgดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข, รองศาสตราจารย์ Imgเกรียงไกร ทิมศร Imgณัฐพล วัฒนวิสุทธิ์

Doner:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Img

การประชุมวิชาการ

Study of Formaldehyde Molecule Adsorption on Pristine, Defect and Functionalized Carbon Nanotubes by Self-consistent Charge Density Functional Tight-Binding method

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของเบนซัลโคเนียมคลอไรด์ คอปเปอร์ดีแลท และฟอร์มาลิน ต่อ Oscillatoria ที่พบในบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำ

ผู้เขียน:Imgนุชนรี จันทร์มณี

ประธานกรรมการ:Imgสุนทราภรณ์ ลิ่มสกุล

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางลัดดา วงศ์รัตน์, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพของฟอร์มาลินในการควบคุมโรคไวรัสดวงขาวในกุ้งกุลาดำ

ผู้เขียน:Imgสุเทพ สุวรรณหงษ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ชลอ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgพรเลิศ จันทร์รัชชกูล

กรรมการวิชารอง:Imgพัชรี สุนทรนันท

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินผลการใช้ฟอร์มาลินและคอปเปอร์ซัลเฟต เพื่อควบคุมความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืชในบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabricius)

ผู้เขียน:Imgจามรี ภู่เงิน

ประธานกรรมการ:Imgดร.ยนต์ มุสิก, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgสุนทราภรณ์ ลิ่มสกุล

กรรมการวิชารอง:Imgนางสุนันท์ ภัทรจินดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

12